Petice za ukončení projektu výstavby kontejnerové Základní školy Děti budoucnosti v areálu Základní školy Písnická a za zlepšení podmínek provozu Základní školy Písnická

NE CIZÍ KONTEJNEROVÉ ŠKOLE, ANO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE  

Petice za ukončení projektu výstavby kontejnerové Základní školy Děti budoucnosti v areálu Základní školy Písnická a za zlepšení podmínek provozu Základní školy Písnická  

My, níže podepsaní občané hlavního města Prahy, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, žádáme touto peticí Ing. Vojtěcha Kose, MBA, starostu městské části Praha 12, Milana Maruštíka, místostarostu městské části Praha 12, jakož i ostatní členy Rady městské části Praha 12 a dále Ing. Jiřího Veselého, vedoucího odboru investic a správy majetku a Ing. Michala Cikánka, vedoucího oddělení majetku OIM o ukončení pronájmu pozemku parc. č. 390/1 v k.ú. Kamýk pro projekt výstavby Základní školy Děti budoucnosti v areálu Základní školy Písnická a zlepšení podmínek provozu Základní školy Písnická.

Městskou částí Praha 12, IČ: 002 31 151, se sídlem Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha – Modřany, jako pronajímatelem a společností Základní škola Děti budoucnosti s.r.o., IČ: 175 17 192, se sídlem Morseova 242/19, 109 00 Praha jako nájemcem byla dne 29. 8. 2023 uzavřena „Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 390/1 v k.ú. Kamýk“ (dále jen „Smlouva o nájmu“), č. SML 2023/293, jejímž předmětem je dočasné užívání části pozemku parc. č. 390/1 o výměře 4.320 m2 v k.ú. Kamýk za roční nájemné 60.000,- Kč.

Dotčený pozemek je součástí areálu Základní školy Písnická, příspěvková organizace, IČO 61388254, se sídlem Písnická 760/11, 143 00 Praha 4 – Kamýk a usnesením místního zastupitelstva Městské části Praha – Modřany č. 234/Z ze dne 04.11.1994 ve znění poslední novelizace ze dne 18.6.2013 jí byl svěřen do správy s omezenou dispozicí nakládání s tímto pozemkem.

Základní škola Děti budoucnosti hodlá na dotčeném pozemku umístit na dobu minimálně 10 let stavbu montované kontejnerové základní školy s kapacitou 96 žáků a provozovat jí. Žákům Základní školy Písnická dosud volně přístupná část pozemku bude nájemcem oplocena. Vjezd motorovými vozidly bude umožněn z komunikace Libeřská.

Odmítáme realizaci projektu výstavby kontejnerové Základní školy Děti budoucnosti v areálu Základní školy Písnická. Tento projekt vznikl bez projednání v komisích Městské části Praha 12, bez informování rodičů žáků Základní školy Písnická a bez participace veřejnosti.

Jsme přesvědčeni, že realizace tohoto projektu není ani pro Městskou část Praha 12, ani pro Základní školu Písnická žádným přínosem. Zahájení provozu Základní školy Děti budoucnosti by přineslo jen negativní dopady na běžný provoz Základní školy Písnická. Škola setrvale a opakovaně řeší nedostatečnou kapacitu pro svůj běžný provoz. 

Již v tomto okamžiku je absolutně nedostatečná kapacita školní jídelny, v níž se stravují žáci Základní školy Písnická a studenti Gymnázia Písnická. Děti jsou nuceny čekat na výdej jídla neúměrně dlouho. Tento stav se v souvislosti s realizací projektu Základní školy Děti Budoucnosti pouze zhorší. Dle informací uvedených na webových stránkách školy Děti budoucnosti budou žáci této školy docházet na obědy do naší školy ZŠ Písnická. Kapacita jídelny je již nyní překročena a dalších 100 osob (žáci a učitelky) není možné obsloužit.

Obdobně nevyhovující je kapacita školní družiny Základní školy Písnická. Škola nemá dostatek učeben pro umístění školní družiny ani dostatek personálu.

Prostor, na němž je plánována výstavba kontejnerové Základní školy Děti budoucnosti je a měl by být určený pro venkovní volnočasové aktivity dětí Základní škody Písnická. Základní škola Písnická nemá za tento prostor adekvátní náhradu.

Výstavba kontejnerové Základní školy Děti budoucnosti bude mít negativní dopad na již nyní nevyhovující dopravní obslužnost v lokalitě. Zejména v ranní špičce jsou ulice v okolí Základní školy Písnická neprůjezdné a tato situace se bude pouze dále zhoršovat.  S ohledem na koncept Základní školy Děti budoucnosti lze očekávat, že jejími žáky budou převážně děti z jiných lokalit, než je Městská část Praha 12.

Důvodné pochybnosti o celém projektu vzbuzuje i fakt, že roční školné v Základní škole Děti budoucnosti je 150 000 Kč, přičemž Městské části Praha 12 se na základě nájemní smlouvy tato škola zavázala hradit celkové roční nájemné ve výši pouze 60.000,-Kč. Roční školné jediného žáka této školy tak 2,5 krát převyšuje nájemné celého budoucího plánovaného areálu Základní školy Děti budoucnosti.

Jak vyplývá z dostupných údajů o společnosti Základní škola Děti budoucnosti s.r.o., byla tato společnost založena teprve 12.9.2022. Předmětem jejího podnikání je aktuálně pouze (1) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, (2) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí a (3) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Základní škola Děti budoucnosti není evidována v školském rejstříku vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Není oprávněna poskytovat vzdělávání a školské služby v základní škole. I přesto na svých internetových stránkách - https://detibudoucnosti.cz/ - tyto služby nabízí. Rovněž z veřejně dostupných informací plyne, že hodlá základní školu v pronajatém areálu provozovat.  

Odmítáme realizaci projektu, který neřeší, ale pouze zhorší stávající podmínky provozu Základní školy Písnická (nedostatečná kapacita školy, nedostatečná kapacita školní jídelny, nedostatečná kapacita školní družiny, využití prostor pro volnočasové aktivity dětí soukromým subjektem), bude mít negativní dopad na dopravní obslužnost Základní školy Písnická, umožní soukromému subjektu zahájení podnikání v prostoru Základní školy Písnická a to vše za finančních podmínek, jež jsou pro Městskou část Praha 12 a Základní školu Písnická evidentně nevýhodné.

Chceme, aby Městská část Praha 12 ve spolupráci se Základní školou Písnická učinila takové kroky, které všestranně navýší kapacitu naší školy, zlepší dopravní obslužnost v okolí školy a zkvalitní a zmodernizuje provoz stávající Základní školy Písnická v celém jejím areálu.  

Proto žádáme aby:

1) Městská část Praha 12 bezodkladně ukončila spolupráci na projektu výstavby kontejnerové Základní školy Děti budoucnosti v areálu Základní školy Písnická.

2) Městská část Praha 12 ve spolupráci se Základní školou Písnická učinila takové kroky, které navýší kapacitu školy, navýší kapacitu školní jídelny a zlepší nevyhovující podmínky školního stravování a navýší kapacitu a zkvalitní provoz školní družiny.

3) Městská část Praha 12 ve spolupráci se Základní školou Písnická učinila takové kroky, které umožní efektivní využití zejména venkovních prostor školy pro volnočasové aktivity žáků školy.

4) Městská část Praha 12 vyřešila nevyhovující dopravní obslužnost Základní školy Písnická.

5) Žádáme projednání naší petice Radou MČ Praha 12 a Zastupitelstvem MČ Praha 12.

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážení členové rady, vážení pánové vedoucí odborů, my, níže podepsaní, Vás vyzýváme, abyste se zasadili o řešení nastalé situace. Děkujeme.  

V této věci jedná Mgr. Martin Smetana, se sídlem Londýnská 376/57, 120 00, Praha 2.

V Praze, dne 28. 9. 2023


Martin Smetana    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Martin Smetana svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...