Petice za odstoupení Mgr. Petra Vaňka z funkce zastupitele města

My, občané Ledče nad Sázavou, vedeni snahou obnovit v Ledči nad Sázavou základní principy obecní demokracie, využívajíce k tomu svých práv občanských, daných Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a Zákonem o obcích, žádáme Zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou právem petičním dle Zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a jednotlivé zastupitele právem občanské morálky o

 

rezignaci Mgr. Petra Vaňka na post zastupitele.

 

Nesouhlasíme s tím, aby Mgr. Petr Vaněk zastupoval nás, občany, protože nejsme přesvědčeni, že jedná v našem zájmu a v zájmu města Ledče nad Sázavou, neboť jako zastupitel města pro volební období 2014-2018 se chová v rozporu se složeným slibem, a to konkrétně:

 

-          nespolupracuje s ostatními zastupiteli Města Ledče nad Sázavou v souladu se složeným slibem zastupitele města,

-          při zjištění pochybení kolegů zastupitelů se nechová jako kolega, ale jako nepřítel a hnidopich, protože namísto řešení problémů na jednání zastupitelstva města (dále jen „ZM“) posílá stížnosti na kolegy zastupitele nadřízeným orgánům a vyhrožuje podáním žaloby (viz dopis zaslaný na ZM dne 26.1.2015),

-          ze ZM konaného dne 22.12.2014 odešel ihned po jeho zahájení se slovy, že nebude mezi lidmi, kteří ho nemají rádi a půjde raději tam, kde ho rádi mají,

-          ZM konané dne 19.1.2015 ukončil ihned po zahájení oznámením, že Město nedodrželo dobu, po kterou mělo být vyvěšeno oznámení o konání ZM (po projednání s dozorovým orgánem bylo zjištěno, že Mgr. Vaněk neměl pravdu)

-          na ZM konaném dne 26.1.2015 místo svojí osobní přítomnosti poslal dopis, ve kterém pomlouval a urážel současné vedení Města a oznamoval, že Město opět nedodrželo lhůtu, po kterou mělo být zveřejněno oznámení o konání ZM, že jeho čas je příliš drahý na to, aby jím plýtval na …..???? a zároveň v něm vyhrožoval, že pokud ZM proběhne, tak druhý den podá žalobu pro jeho neplatnost,

-          podal stížnost na dozorový orgán Ministerstva vnitra ČR na neplatnost obecně závazné vyhlášky o odpadech schválené v prosinci 2014, kterou Ministerstvo vnitra shledalo jako neoprávněnou.

 

Obracíme se proto na Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou, jak nám umožňuje petiční zákon, a vyzýváme Mg. Petra Vaňka:

 

Mgr. Petře Vaňku odstupte ze zastupitelstva města a uvolněte místo jinému občanovi, který nás bude lépe zastupovat a řídit se slovy zastupitelského slibu: 

 

"Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů."

 

Vy, magistře Petře Vaňku, tak nečiníte!

 

 

 

 

                


Karel Kuchtiak    Kontaktujte autora petice