Petice za domácí porody a poskytování péče porodními asistentkami

Petice za legalizaci výkonu činnosti samostatných porodních asistentek spočívající ve vedení porodů  mimo porodnici, zejména v domácím prostředí, a za možnost žen rodit v porodních domech


JUDr. Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti ČR
Vyšehradská 424/16
128 00 Praha 2

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Ministr zdravotnictví ČR

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2


Vážený pane ministře,

Vyzýváme Vás k tomu, abyste řešil neúnosnou situaci, která nastala díky nedostatečné právní úpravě porodů mimo porodnici a poskytování péče porodních asistentek rodičkám, které se rozhodly rodit mimo porodnici, např. v domácím prostředí.
Kvůli chybějící právní úpravě a tomu, že prakticky nelze od příslušných úřadů získat pro praxi porodních asistentek pracujících mimo porodnici licenci, jsou samostatné porodní asistentky, které mají řadu zkušeností a poskytují jak po stránce odborné, tak po stránce lidské, nenahraditelnou pomoc a péči ženám rodícím doma, diskriminovány a leckdy i kriminalizovány, neboť jim není umožněn legální výkon jejich povolání.
Poukazujeme při tom na řadu evropských zemí, kde toto umožněno je, dokonce tam porody mimo porodnici tvoří 1-3% (Německo, Spojené království, Irsko, Francie), někde dokonce až 29 % (Nizozemí) z celkového počtu dětí přivedených na svět (viz  Analýza právní úpravy vybraných evropských států „Péče porodních asistentek mimo porodnice“, vypracovaná Ligou lidských práv – 2010). Odvoláváme se též na nedávno vydané rozhodnutí Městského soudu v Praze 1 Nc 1/2012-11 ze dne 18.1.2012, v němž se soud ve svém odůvodnění ztotožnil s tvrzením navrhovatelky, že má právo na volbu místa porodu a toto právo je součástí práva na ochranu soukromého a rodinného života, a že lze spravedlivě požadovat, aby zdravotnické zařízení naplnilo povinnost státu zajistit institucionální podmínky k volbě porodu doma. A v neposlední řadě se odvoláváme na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ternovszki proti Maďarsku, stížnost č. 67545/09, rozsudek ze dne 14.12.2010, kde soud též shledal, že stát je povinen vytvořit právní a institucionální podmínky pro svobodnou volbu žen ohledně místa porodu.

Odstraňte z naší legislativy ty pozůstatky minulosti, kdy je něco lidem zakazováno, a kdy je upíráno právo na svobodné rozhodnutí, právo na sebeurčení, právo člověka žít svůj život důstojně a v souladu se svým cítěním.

Žádáme, aby i Český stát naplnil svou povinnost vytvořit právní a institucionální podmínky pro svobodnou volbu žen ohledně místa porodu.


Je mezi námi řada žen, které chtějí rodit v citlivém domácím prostředí, plném lásky a porozumění, nebo v porodním domě, v kruhu svých blízkých či přátel, což je velmi důležité pro psychiku rodičky, psychický a emoční vývoj dítěte, a tím i dobrý psychosociální vývoj dalších generací. Není nutné, aby všechny ženy bez rozdílu, tzn. i ty, které jsou zdravé a schopné porodit dítě bez medikamentů a lékařských zákroků, byly nuceny protrpět porod v nemocničním prostředí, kde vládně spěch, stres a přemíra leckdy zbytečných vyšetření a opatření. Současná právní úprava staví ženy, které se rozhodnou porodit doma, do situace, kdy nemají nikoho, kdo by jim poskytl legální odbornou péči. Fungování porodních domů jako jednoho z míst, který si může žena ke svému porodu zvolit, není v našem právním řádu dosud (!) upraveno, ačkoli v jiných vyspělých evropských státech je fungování porodních domů běžnou praxí a porod v nich hrazen ze zdravotního pojištění.

 Žádáme, aby péče o ženy rodící doma nebo v porodních domech či obdobných místech mimo porodnici byla legální zdravotnickou péčí v rámci zdravotního pojištění, kterou může využít každá žena, která se pro to rozhodne.

Chceme, aby již nedocházelo k dalším soudním  procesům proti porodním asistentkám, které vznikají především kvůli špatné legislativní úpravě jejich práce. Velmi si vážíme jejich činnosti a pomoci přirozeně rodícím ženám, a zdůrazňujeme, že v současné době není instituce nebo jiného subjektu, který by je mohl v jejich působení zastoupit či nahradit. Poukazujeme na kauzu paní Ivany Königsmarkové, mnohaleté odbornice a vynikajícího člověka po stránce lidské , která je díky špatné právní úpravě nyní stavěna po pozice trestně stíhané osoby.

Řešte, pane ministře, bez odkladu tuto situaci, a to nejen s ohledem na výše uvedená fakta, ale též s ohledem na morální a lidské hodnoty, které se v této společnosti začínají nenávratně vytrácet, a kterými je lidskost, cit, úcta k přirozenému životu a ke zrození nové bytosti, víra člověka v sebe a své přirozené schopnosti a přijetí odpovědnosti za svou svobodnou volbu.
 

 


Mgr. Pavla Křížová    Kontaktujte autora petice