Petice proti výstavbě haly v k.ú. Rynholec

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme vedení obce Rynholec, aby všemi dostupnými prostředky zabránilo výstavbě haly s prostorem pro administrativu v katastru obce Rynholec (záměr s názvem „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“).Vizualizace_bez_stromů.jpg

V této fázi je pouze podepsaná smlouva o smlouvě budoucí, která byla podepsána dne 11.02.2020 starostou obce a MSP Projekty s.r.o. Pokud bude podepsána smlouva k prodeji pozemku, je v plánu na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú  Rynholec vystavět halu s prostorem pro administrativu, jejíž celková zastavěná plocha bude 78 036 m2.

Základní údaje o připravovaném záměru:

 • Záměr s názvem „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“ . Cílem záměru je realizace areálu, který sestává z administrativních a skladových budov a jeho hlavní náplní je logistika jako služba pro obchod, výrobu a komerci obecně. Rozsah celkové dotčené plochy činí 78.036 m2.
 • Zastavěné plochy 27.086,4 m2.
 • Zpevněné plochy 26.822,9 m2.
 • Zeleň 24.126,7 m2.
 • Hala bude o půdorysových rozměrech 253 x 109 m a výšce 20,9 m.
 • Hala bude určena pro e-shopy (1-4 klienty).
 • 100 pracovníků na směnu a 60 pracovníků v administrativě.
 • Předpokládaná provozní doba je 24 h/den, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
 • Počet parkovacích míst celkový je 176, z toho pro osobní auta se plánuje 153 míst a pro nákladní auta 23 míst
 • Doprava areálová - korigovaná (příjezd + odjezd)
  • Osobní automobily: denní doba 424, noční doba 132
  • Nákladní automobily: denní doba 244, noční doba 48

Kompletní dokumentace oznámení ke stažení:

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1NUQzIzMTdfb3puYW1lbmlET0NfNjQ2MjI2MTgyMDAyNTI4NjkucGRm/STC2317_oznameni.pdf

Z dokumentace plyne, že výstavbou areálu se zvýší hustota provozu. 

Emisní parametry liniových zdrojů

Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány komunikace pro dopravu vyvolanou záměrem. Pro účely rozptylové studie byly komunikace uvažované v oblasti hodnocené rozptylovou studií rozděleny do šesti úseků.  

 • úsek č. 1 (vnitroareálové komunikace):           556 jízd OV za den      292 jízd HDV za den 
 • úsek č. 2 (výjezd, směr Rynholec):                  278 jízd OV za den      146 jízd HDV za den 
 • úsek č. 3 (výjezd, po kruhový objezd):            278 jízd OV za den      146 jízd HDV za den 
 • úsek č. 4 (kruhový objezd, směr exit D25):       81 jízd OV za den        44 jízd HDV za den 
 • úsek č. 5 (kruhový objezd, směr Tuchlovice): 149 jízd OV za den        78 jízd HDV za den 
 • úsek č. 6 (kruhový objezd, směr Lány):             48 jízd OV za den        24 jízd HDV za den            OV = osobní vozidla, HDV = těžká nákladní vozidla

 

Plánovaná výstavba přinese dramatické zhoršení už tak silně poznamenaného životního prostředí a bude mít zásadně negativní dopad na kvalitu života v této oblasti.

Postavením haly s prostorem pro administrativu podle nás dojde k:

 • Narušení krajinného rázu. Obří hala o výšce 20,9 m bude postavena na cca 12 m návalu. Stane se dominantou pro široké okolí.
 • Nárůstu dopravy a zhoršení dopravní situace v okolí stavby
 • Zhoršení životních podmínek obyvatel přilehlých obcí (hluk, smog, světelný smog, odpad, bezpečnost). Nejbližší obytná zástavba stojí 350 m
 • Zvýšenému výskytu agenturních pracovníků
 • Zhoršení dopravní obslužnosti obcí (Nové Strašecí, Stochov, Lány, Tuchlovice) v důsledku využití stávající hromadné dopravy pracovníky
 • Možné ohrožení vodního režimu a krajinných prvků v důsledku odvodnění 7,81 ha travnaté plochy
 • Dále máme důvodné obavy ze znalosti historie výsypky a haldy a geologického podloží, že je zde zvýšená koncentrace radonu a zahájením stavebních prací se odkryjí materiály uložené v haldě s výrazným rizikem pro okolí.

Stav oznámení posuzování vlivů na životní prostředí je možné sledovat na této adrese:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2317   halda1.PNG

Děkujeme Vám. 

Info pro signatáře: Tato petice je vyhotovena i v papírové formě. Pokud ji chcete podepsat a máte tu možnost, podepište raději papírovou verzi. Pokud podepisujete online, nezapomeňte svůj podpis potvrdit v potvrzovacím emailu. Děkujeme.


Náš Vašírov, z.s.    Kontaktujte autora petice