Petice proti stěhování tří vzdělávacích programů vyšší odborné školy - Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, 611 53 Brno, Kotlářská 9

My, níže podepsaní absolventi, rodiče žáků a žákyň, žáci a žákyně SOŠ Kotlářská a příznivci školy na Pionýrské z řad veřejnosti, vyjadřujeme touto peticí nesouhlas s připravovaným stěhováním tří vzdělávacích programů vyšší odborné školy z budovy Pionýrská 23 do budovy Kotlářská 9, Brno. Stěhování výše uvedené považujeme za nepřijatelné z následujících důvodů:

1. Studenti vyšší odborné školy platící školné, které v roce 2018 činilo 1 500 000 Kč v rozpočtu školy, by měli sestěhováním výrazně zhoršené podmínky ke studiu, neboť kapacitní prostory v budově Kotlářská jsou pro množství studentů vyšší odborné školy naprosto nedostačující a nevyhovující jak v kvantitě, tak v kvalitě. Prostory na Kotlářské jsou vybaveny starými netěsnícími okny s vesměs nefungujícími roletami, podkrovní místnosti jazykové školy v podkroví budovy Kotlářská jsou malé pro běžnou nikoli jazykovou výuku. Situace kolem turniketů je již v současné době na Kotlářské při odchodu žáků skutečně velmi problematická v mnoha směrech, natož při nárůstu o několik stovek dalších studentů. Učebny na Pionýrské jsou kapacitně vyhovující, prostorné, vybavené novými počítači, dataprojektory v každé učebně pořízenými z veřejných prostředků, budova je vybavena novým docházkovým systémem. Budova na Pionýrské má nová okna, zánovní fasádu, poměrně novou a moderně vybavenou jídelnu, pás odcloňující budovu od silnice a také možnost parkování a lepší dopravní obslužnost. Studenti platící školné odůvodněně očekávají, že škola jim vytvoří příznivé prostředí pro povinné penzum jejich přítomnosti v budově školy. Oprávněně požadují, aby jejich školné bylo použito ke zvýšení kvality vzdělávání.

2. Vyučující terciárního vzdělávání, které má specifické nároky na individuální konzultace, přednášky, semináře, cvičení, tandemovou výuku, workshopy, supervizi, psychosociální výcvik, zkoušení, nebudou mít potřebné zázemí vhodných prostor pro naplnění uvedených forem práce.

3. Zhorší se podmínky výchovně vzdělávacího procesu i pro stávající žáky na Kotlářské při nárůstu o několik stovek studentů denní a dálkové formy VOŠ a jejich vyučujících, tak důležitý záměr nebyl projednán se žákyněmi a žáky SOŠ ani jejich zákonnými zástupci, ani se školskou radou, v níž jsou i rodiče jako zákonní zástupci, kteří jistě mají mít příležitost k dané problematice říci názor ve prospěch svých dětí studujících na SOŠ Kotlářská.

4. Výsledky mnohaletého dotazníkového šetření zjišťujícího proč si studenti vyšší odborné školy vybírají školu na Pionýrské, prokázaly, že na ekonomických oborech převažují reference od bývalých studentů, rodičů či prarodičů, kteří na Pionýrské studovali. Původní obchodní akademie na Pionýrské byla založena v 19. století, vyšší odbornou školu na Pionýrské budujeme přes 20 let a úspěšně, za celou dobu její existence není v evidenci úřadu práce z našich vzdělávacích programů nezaměstnaný absolvent, naopak absolventi vyšší odborné školy ze všech tří vzdělávacích programů jsou velmi vyhledáváni ve státním i soukromém sektoru, což potvrzují zástupci institucí, obchodních společností i státní správy. V úspěšnosti dokončení studia si naše vyšší odborná škola vede výborně i ve srovnání s bakalářskými obory vysokých škol, veřejných i soukromých.

U vzdělávacího programu ekonomicko - právní činnost zájem uchazečů převyšuje možnosti školy, což je v komparaci s ostatními podobnými školami mimořádné. To vše by bylo sestěhováním do budovy Kotlářská ztraceno, ztráta značky Pionýrské, naprosto nevyhovující prostory na Kotlářské, nejistota u potenciálních uchazečů o studium před přijímacím řízením, stěhování v červnu v době zkouškového období a absolutorií, by znamenalo postupný zánik vyšší odborné školy.

Nevíme, v čí prospěch má sestěhování být, co je však zřejmé, že sestěhování je v neprospěch studentů VOŠ a žáků SOŠ a že by jím došlo k výraznému zhoršení podmínek výchovně vzdělávacího procesu.   Z důvodů výše uvedených žádáme ve své petici zřizovatele, jímž je Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno o zastavení záměru přestěhování tří vzdělávacích programů vyšší odborné školy z budovy Pionýrská 23, 662 05 Brno do budovy Kotlářská 9, 611 53 Brno.  

Petiční výbor:

Ing. Aladar Holub, Dis., absolvent VOŠ Pionýrská a kontaktní osoba

Bc. Daniel Švanda, Dis., absolvent VOŠ Pionýrská 

Bc. Lucie Severinova, Dis., absolventka SOŠ Pionýrská i VOŠ Pionýrská


Aladar Holub    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Aladar Holub svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...