Petice proti rušení praktických škol


Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

Pan ministr

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Karmelitská 7

Praha

V Pardubicích 1. 10. 2012

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona
č. 85/1990 Sb. o právu petičním
a dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod .

Petice za zachování základních škol praktických

Vážený
pane ministře,

vzdělání našich dětí považujeme za jednu z nejdůležitějších podmínek pro zachování
konkurenceschopnosti naší země.

Zásadně proto nesouhlasíme s rušením základních škol praktických, které navrhuje  Strategie boje proti
sociálnímu vyloučení.

Drtivá většina odborníků z praxe, zákonných zástupců, ale například i lékařů a psychologů se kloní k názoru,  že je vhodné pro tyto děti se speciálními vzdělávacími potřebami zachovat možnost vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro tento typ postižení a zároveň se postarat o žáky dlouhodobě neúspěšné ve vzdělávání, kteří se během pobytu v běžné škole setkávají permanentně s neúspěchem, který posléze obyčejně ústí do jejich frustrace a bez odborného zásahu končí únikem ze vzdělávání. Mezi tyto žáky patří i děti se sociokulturně znevýhodněného prostředí. Zakazovat rodičům volbu jiné než běžné základní školy pro své děti je nedemokratické.


Na konferenci Rovné podmínky ve vzdělávání 20. září v Praze byla inkluze opakovaně zdůrazňována jako jedna z priorit MŠMT. A cíl zrušit praktické školy zde byl zcela jasně vysloven panem Jakubem Stárkem z MŠMT. Nejpozději od roku 2017/2018 podle jeho vyjádření už nebudou smět přijímat žáky.


Podporujeme inkluzivní prostředí v základních školách, ale za podmínek, které akceptují individuální zvláštnosti žáků a jejich speciální vzdělávací potřeby, což v současné době a s ohledem na výši finančních prostředků poskytovaných na vzdělávání
mohou zajistit zejména základní školy praktické, které poskytují základní vzdělání jak podle RVP ZV, tak podle RVP ZV a jeho přílohy pro vzdělávání žáků s LMP. Žádáme Vás, aby základní školy praktické byly zachovány a vnímány jako školy pro
děti s problémy v učení, které nediskriminují, ale jsou rovnocennou alternativou základního vzdělávání pro žáky a rodiče těchto dětí.

 

Pane ministře,

žádáme Vás, aby byla zachována činnost základních škol praktických. Bez dostatečného finančního a personálního zabezpečení nesplňuje inkluze žáků ze základních škol praktických svůj účel a ohrožuje vzdělávání všech dětí. A tím je ohrožena i budoucí konkurenceschopnost naší země.

Tímto Vás také žádáme, aby byl ve smyslu petice přepracován Plán opatření k výkonu rozsudku D.H.
„Rovné šance“, který připravuje Agentura pro sociální začleňování, konkrétně pánové Martin Šimáček             a
Viktor Piorecký.Děkujeme.


Za petiční výbor:

Mgr. Bc. Jana Smetanová, Lexova
2138, 530 02  Pardubice

Mgr. Gordon Brei, Mezírka 7, 602 00 Brno

Petici sestavil a zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Mgr. Bc. Jana Smetanová, Lexova 2138, 530 02  PardubicePodpis petice

Jméno a příjmení                Bydliště - město,ulice, č. p., směrovací číslo  
Jana Smetanová    Kontaktujte autora petice