Petice proti prodeji sokolské chaty v Rokytnici v Orlických horách

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, vyjadřujeme nesouhlas s prodejem sokolské chaty v Rokytnici v Orlických horách.

Přejeme si, aby nemovitost včetně přilehlých pozemků zůstala v majetku TJ Sokol Třebechovice pod Orebem, a mohla tak být i nadále využívána členy Sokola, jakožto i k pronájmu třetím osobám.

ODŮVODNĚNÍ:

Prodat chatu byl by hřích vůči generacím minulým, ale hlavně vůči generacím budoucím!

Jistě v budoucnu nastanou lepší časy, které budou přát snadnějšímu fungování, ale možnost získat pro naší sokolskou jednotu jakoukoli nemovitost v horské lokalitě už téměř jistě nebude!

Většinu majetku, který nám, díky velmi vřelým vzájemným vztahům našich předků, město Rokytnice darovalo, jsme již prodali. Uchovejme alespoň ten poslední kus půdy nasáklý potem našich předků, jenž nás s Rokytnicí spojuje!

Není žádný nutný důvod chatu teď prodávat. Nic nenasvědčuje tomu, že by tam mělo dojít k havárii. Žádný zásadní zásah tedy není z technického hlediska nutný, avšak z hlediska zákonné povinnosti je nutná výměna kotle, která byla, včetně všeho potřebného, v červenci loňského roku vyčíslena na 188 000,- Kč. Chata je jinak finančně soběstačná. Za posledních 15 let do společné kasy třebechovické sokolské jednoty, po odečtení veškerých výdajů s ní spojených, přinesla 400 000,- Kč.
Z hlediska komfortu chata zůstává pozadu za dnešním standardem. Nutno si však uvědomit, že se jedná spíše o noclehárnu než o horskou chatu v současném pojetí. Tomu samozřejmě odpovídá i cenová kategorie jejího pronájmu. To ale neznamená, že není třeba jí uvést do lepšího stavu. Pro tyto účely je již připraven seznam úprav, které lze provést vlastními silami a zafinancovat z čistého zisku chaty v kombinaci s oddílovými příspěvky. V roce 2023 by se jednalo o částku 92 514,- Kč. Nepochybně by tato částka mohla v budoucnu překonat hranici sto tisíc, což už je poměrně slušná suma, za kterou by se každoročně mohla na chatě provést znatelná úprava.
Tyto průběžné inevstice by v dohledné době měly vést ke zvětšení členské základny lyžařksého oddílu, náboru mládeže a oživení jeho činnosti, jakožto i k možnosti pronajímat chatu za vyšší cenu. Avšak stále by chata měla fungovat jako všem finančně dostupné ubytování, primárně určené pro Sokoly, členy naší jednoty, nikoliv pouze lyžařského oddílu.
Vše, co jsem zde nastínil, je rozepsáno níže, včetně zajímavé historie chaty, podrobnějšího popisu současné situace a vize do budoucnosti.
Uvedená fakta a data mohu na požádání písemně doložit.

Historie
Propojení třebechovického Sokola s Rokytnicí v Orlických horách sahá hluboko do minulosti. Je tomu přibližně sto let, kdy se naše jednota stala ochranitelkou rokytnické hraničářské jednoty. Rokytničtí sokolové nám pravidelně až do zákazu Sokola v roce 1948 projevovali svůj vděk, mimo jiné i básněmi.

"Toť vroucí přání vděčných dětí
jenž s úctou láskou hledí k Vám.
Ochranitelko naše zachovejte
svou něžnou péči všechnu, všechnu nám!"
(úryvek z básně "Naší Ochranitelce Těloc. Jed. Sokol v Třebechovicích pod Orebem" od žaček menšinové tělocvičené pobočky Sokol v Rokytnici v Orlických Horách, rok 1928)

Pravděpodobně nejdůležitější osobností v této věci byl František Skřivan. Hrdý člen třebechovického Sokola, který se svou odvahou a houževnatostí zasadil mimo jiné i o Třebechovický betlém. V roce 1934 jej společně s Jaroslavem Burdychem zakoupil, a nadále jej u sebe přes těžké časy uschoval až do 60. let, kdy se mu podařilo zajistit zapsání betlému do seznamu kulturních památek.
Byl to právě František Skřivan, který doslova zpečetil spojení Třebechovic s Rokytnicí. Mimo své hraničářské aktivity, zajistil v období druhé světové války v Třebechovicích majetek rokytnické sokolské jednoty. Ta díky němu dokázala po válce obnovit svou činnost, a v roce 1946 jej vyznamenala čestným členstvím v rokytnickém Sokole. To mimochodem učinila nádherně zpracovaným dekretem opatřeným sokolskou pečetí.
Díky těmto velmi vřelým vztahům nám správní komise v Rokytnici v Orlických horách přidělila asi 2 hektary pozemku. Jednalo se o stráň původně určenou pro zřízení ozdravovny v těsné blízkosti koupaliště. Za daných finančních poměrů však nebylo možno takovou ozdravovnu vybudovat. Osídlovací komise nám tedy posléze přidělila chalupu sousedící s naším nově nabytým pozemkem. Ta byla ve stavu, že kromě zdí a střechy bylo nutno vše svépomocí uvést do vyhovujícího stavu.
Již o prázdninách roku 1946 se na chatě vystřídalo ve 4 turnusech po 14 dnech 120 dětí za pedagogického dozoru bratří učitelů a vedoucích. S výsledkem po morální stránce byli naši předchůdci nad očekávání spokojeni. Zde krátká citace ze zprávy Zemskému ústředí péče o mládež v Čechách: "Dětem se prostě z Rokytnice nechtělo. Rodiče, kteří měli možnost navštíviti osadu, se netajili projevy spokojenosti, třebaže jsme očekávali přísnější kritiku, zejména provisorně jen upravené chalupy." Prvními obyvateli tzv. prázdninové osady byly třebechovické dorostenky.
Sokolská chata v Rokytnici se od té doby nesmazatelně zapsala do srdcí stovek třebechovických Sokolů jako prostor pro utužování mezilidských vztahů. Několik generací Třebechováků ji ve svých vzpomínkách pak chová jako místo, kde se naučili lyžovat. A byli to právě lyžaři, kteří tu po sametové revoluci našli svůj domov a ověnčili chatu mnohými soutěžními úspěchy a bohatou činností v oblasti jak zimních sportů, tak např. i cyklistiky. Chata však poskytovala přístřeší nejen lyžařům, sloužila i jako místo pro sokolské utužování vztahů např. i členům volejbalového či judistického oddílu v rámci sportovních soustředění.
Jak už to tak bývá, nastalo z kraje století v případě lyžařské činnosti období stagnace. Nemá smysl hledat viníky, neboť od loňského roku je v lyžařském oddílu nové vedení, které si klade za cíl jeho fungování obnovit.
Takový úkol však nelze splnit v řádu měsíců, je to práce spíše na několik let.
I přesto, že lyžařská činnost narazila na své dno, od kterého se nyní hodlá odrazit, zájem o ubytování neklesl. Naopak došlo v minulém roce o zaznamenatelný nárůst. Ten se projevil především na hospodářském výsledku, který tak byl nejvyšším za celou dobu pronajímání chaty.

Současnost a Budoucnost
Domněnky a dohady přispívají k pochybám o finanční soběstačnosti chaty. Účetnictví třebechovické jednoty však jednoznačně dokládá, že za posledních 15 let do společné kasy přinesla chata bezmála 400 000,- Kč. Přičemž se jedná o čistý hospodářský výsledek, kdy jsou od příjmů z pronájmu odečteny veškeré náklady na provoz (elektřina, koks, dřevo, voda atp.), včetně veškerých investic nad rámec běžných výdajů (instalace plastových oken, oprava elektroinstalace a osvětlení, nákup lůžkovin atd.). Dle posledních informací není ve vyúčtování zahrnuto pojištění a daň z nemovitosti, přičemž se jedná o zanedbatelné částky v řádu nižších tisíců korun za rok.
Pokud by čistý zisk z pronájmu sloužil k průběžnému investování do chaty, mohla by úměrně s tím stoupat i cena za ubytování, a tím pádem i meziroční obrat. Chata by však i nadále měla sloužit jako ubytovací zařízení finančně dostupné pro všechny třídy. Pro členy Sokola pak za zvýhodněnou cenu. Ve stejném duchu, v jakém ji v těžkých poválečných dobách zřizovali naši předchůdci.
V současné době máme vypracovaný plán postupných úprav, které je možno za cenu materiálu provést víceméně vlastními silami a které by nám umožnili nabízet chatu k pronájmu na různých webových platformách. Rovněž máme již přes půlroku zpracovanou kalkulaci na výměnu kotle. Z hlediska zákonné povinnosti se jedná o nutnou investici. V červenci loňského roku činila 188 000,- Kč včetně ceny za dopravu, práci a ostatní úpravy s tím související. Opět se zde počítá s brigádní pomocí lyžařů. Opakovaně jsme však v uplynulém roce narazili na neochotu vedení jednoty plnit své sliby ve věci uvolňování finančních prostředků. Například nám bylo písemně přislíbeno využití financí z oddílových příspěvků na úpravu chaty. Od toho však bylo v září upuštěno, navzdory obecnému doporučení ČOS o oddílových příspěvcích, kde se apeluje na přímou souvislost s náklady na využívání sportovišť, sálů či jiných prostor jednoty. Nákup nového kotle byl mimo jiné schválen výborem v únoru 2020.

Je možné, že se v budoucnu objeví nějaké dotační programy či jiná možnost, jak získat větší obnos peněz najednou. V tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než strategie zpětných menších investic ze zisku a oddílových příspěvků.
Je to obdobné tomu, jakým způsobem většina lidí spravuje své nemovitosti, kdy si na každou úpravu musí nejprve našetřit.
Jak již bylo zmíněno, postupné investice a zlepšující se stav přinese větší zisky. Jednak díky možnosti navýšení ceny pronájmu, ale zároveň díky narůstajícímu počtu členů. Pokud bude existovat jistota, že časový i finanční vklad členů se odrazí na stavu chaty, máme jim konečně co nabídnout. Kromě podílu na zachovávání prázdninové osady, našim sokolským předkům tak drahé, se jim dostane druhého domova. Místa vhodného pro rekreaci v zimě i v létě, které budou moci obývat za zlomek standardních cen ubytování v dané lokalitě.

Výhody Rokytnice v Orlických horách:
- blízkost sjezdovek a běžkařských tras
- blízkost cyklostezek a řady výletních destinací
- čerstvý horksý vzduch a bohatá příroda
- obchody, restaurace a farma prodávající mléčné produkty
- dobrá dostupnost vlakem, autem i na kole

Komplexní přehled naší vize do budoucna jsem představil výboru v lednu loňského roku. Po ročním působení ve funkci předsedy lyžařského oddílu bych na něm nic neměnil, a tudíž jej v plném znění, tak jak jsem jej vloni poslal starostce naší jednoty, přikládám níže.

V návaznosti na Františka Skřivana si kladu za cíl a vnímám jako svou sokolskou povinnost zabránit tomu, aby zpupnost některých našich současníků přetrhla poslední článek staletého bratrsko-sesterského řetězu sokolského spojení mezi Třebechovicemi pod Orebem a Rokytnicí v Orlických horách.

Se sokolským "Nazdar!"
Br. Martin Šesták
předseda lyžařského oddílu TJ Sokol Třebechovice pod Orebem

 

"Na hranicích vlasti těla naše stojí,
na Orebu volá starý Žižkův hlas.
Věrni v lásce, víře, věrni v práci, v boji,
chceme nasít kolem tisícero krás.
Živote svobodný v svobodné zemi,
chceme Tě uchopit pažemi všemi,
pradědů víra ať vtělí se v nás."
(úryvek z básně "Od Rokytnice na Oreb", Poselství od žactva menšinové tělocvičené pobočky Sokol v Rokytnici v Orlických Horách, rok 1928)

 

---PŘÍLOHA---

Sokolská chata - vize:
Plán postupných oprav:
(není nutno držet se striktně řazení, každopádně kotel je na prvním místě):
1) nový kotel a rozvody
2) nové matrace a postupná úprava pokojů - některé udělat na noclehárny, některé upravit
do hezčí podoby (toto pak případně finančně zohlednit při ubytování)
3) nová okna (stará dřevěná okna vyměnit za nová plastová)
4) úprava kuchyně a společných prostor (ideálně zrušit plynové sporáky, vymalovat atd.)
5) úprava koupelen a toalet
6) rozvod elektřiny do pokojů
+ umístění koše na diskgolf na pozemku chaty (vlastní výroba za cenu materiálu)

Celková vize oživení objektu:
Ponechat chatě její dobový charakter, avšak modernizovat ve smyslu funkčnosti a upravit
do čistší a vzhlednější podoby.

Využití chaty:
• Chata by primárně měla sloužit členům Sokola (jak pro náš oddíl coby zázemí po lyžování
v zimě, a cyklistiku v létě, tak i pro jiné oddíly, např. jako zázemí pro letní soustředění, ale
také pro rekreaci samostatných skupin)
• Samozřejmě i nadále pokračovat v komerčním pronájmu a pokusit se získat větší
obsazení (viz níže)
• Možnost pronájmu po jednotlivých pokojích
• Zachování kvóty pro minimální obsazenost či minimální celkovou částku za den
pronájmu v zimním období, kdy se chata musí vytápět
• Pro pronájem lidem mimo Sokol můžeme k nabídce využít více webových platforem. V
případě nových nájemníků zavést vratnou kauci s jednotlivě naceněnými položkami
častých nedostatků po opuštění chaty (nevyklizená kamna, neuklizená kuchyň, špinavé
toalety atp.), na což by dohlédl správce či pověřený člen oddílu při přebírání
(S tímto bodem začít nejspíše až po výměně kotle!)

Fungování oddílu - vize:
1) První rok bychom se chtěli v nových funkcích rozkoukat, a sžít se správcováním chaty +
řešení aktuálních záležitostí, včetně zajišťování informací o možnostech výměny kotle a
rozvodů
2) Začít postupně s úpravami chaty dle plánu (viz výše). Rychlost plnění plánu bude záviset
na finančních možnostech.
3) V okamžiku, kdy budeme vědět, že LO má co nabídnout (po instalaci kotle a
kosmetických úpravách chaty), se pokusíme získat nové členy - ideálně rodiny s dětmi,
které by využívali chatu jako zázemí pro lyžování (v zimě), pro cyklistiku či rekreaci (v létě)
- blízkost běžkařských tras a skiareálu Říčky + nespočet cykloturistických tras a
turistických destinací v okolí.
4) Až se nám podaří dát dohromady nějakou lyžařskou mládež, tak bychom jednak
trénovali své děti individuálně ale zároveň bychom rádi spolupracovali i s někým, kdo se
výuce lyžování věnuje (např. naše dobrá kamarádka Tereza P., která už dlouhá léta
učí děti v lyžařských školách v Orlických horách i v Krkonoších, a mimochodem chatu
dobře zná jako občasný návštěvník)
5) Členové oddílu by se pak mohli zúčastňovat různých lyžařských závodů


Martin Šesták, předseda lyžařského oddílu TJ Sokol Třebechovice pod Orebem    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Martin Šesták, předseda lyžařského oddílu TJ Sokol Třebechovice pod Orebem svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...