Petice proti plánovanému přivaděči vody na Hanou

AKTUALITA:

Proti projektu přivaděče už zni i hlas z Olomouckého kraje, viz zpráva: https://zpravyzmoravy.cz/privadec-vody-ze-slezske-harty-do-moravy-nemame-zajem-zni-z-kraje/

 

Viz zpráva o projektu v médiích:

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/slezska-harta-voda-potrubi-hana-olomoucky-kraj-sucho-privadec.A201104_579735_ostrava-zpravy_pjen/

VERSUS

https://www.youtube.com/watch?v=GTyJHt8H3Ag

 

My níže podepsaní požadujeme okamžité zastavení plánování a realizace projektu zavlažování Hané skrze přivaděč z přehrad, neboť se domníváme, že se jedná o další postup k rychlejšímu odvádění vody z horské krajiny, tudíž vysychání lesů, zvyšování teplot, menšímu úhrnu srážek a tedy začarovaný kruh, na jehož konci je sucho a celková devastace krajiny.

Současně požadujeme zajištění zavodnění krajiny v horských i nížinných oblastech (Haná), které v odkazovaném videu prezentuje pan Štefan Vaľo, dle těchto zásad:

 • Nastavení limitů pro velikost souvisle obdělávané orné půdy, tak aby nevznikaly monokulturní lány.
 • Požadavek na hlubokou orbu a přednostně orbu po vrstevnici.
 • Narušení nevyužívaných lesních cest.
 • Podpora drobného zemědělství oproti velkým družstvům, jejichž hlavní fokus je kvantita na úkor základních principů udržitelného zemědělství.
 • Podpora vytváření nivní a lužní krajiny a porostů zadržujících vláhu.
 • Podpora vytváření remízků.
 • V horských oblastech vytváření terénních kaskád pro opětovné vsakování vody do hlubších vrstev zeminy.
 • Na řekách, říčních přítocích a odvodňovacích kanálech vytváření kaskád.
 • Výsadba/obnova smíšených lesů.
 • Stop "protipovodňovým" projektům, které mají pouze za cíl co nejrychleji odvést vodu pryč z krajiny a mají nulový význam pro retenci vody v krajině.
 • Při plánovaní silniční sítě a při územním plánování jednat s ohledem na výše uvedené body.

Sesbírané podpisy budou předány Ministerstvu zemědělství ČR a státnímu podniku Povodí Odry.


Filip Valder    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Filip Valder svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...