Petice proti korupci v českém zdravotnictví - iniciátor Jiří Fismol

Jiří_Fismol3.png

My, níže podepsaní, vyjadřujeme hlubokou obavu nad rostoucí korupci a nepoctivosti ve zdravotnictví. Korupce ohrožuje důvěru veřejnosti v poskytování zdravotní péče a má negativní dopady na kvalitu služeb, přístupnost a bezpečnost pacientů. Je nezbytné, aby se naše společnost postavila proti tomuto nepřijatelnému jevu. Požadujeme proto :

1. Zavedení přísných kontrolních mechanismů : Požadujeme posílení kontrol a dohledu nad hospodařením s veřejnými finančními prostředky ve zdravotnictví a přísnější tresty pro ty, kdo se dopustí korupčního jednání.

2. Zvýšení transparentnosti: Žádáme, aby veřejnost měla přístup k informacím o financování zdravotnických institucí, platům a dárcům lékařů a dalším relevantním údajům, které by mohly odhalit případy korupce.

3. Upřímnost a transplarentnost ve zdravotnických dokumentacích : Požadujeme zamezení lhaní ve zdravotních dokumentacich a skutečné odvedení všech výkonů, které byly provedeny, a to v souladu s realitou.

4. Zlepšení chování : Požadujeme zlepšení chování a projevování empatie ze strany zdravotnického personálu, aby pacienti pocítili větší porozumění a podporu během léčby. Důraz klademe na naslouchání a aktivní zapojení do potřeb pacientů, což je klíčové pro vytvoření důvěrného a respektujícího lékařského prostředí.

5. Etičtější postupy: Požadujeme posílení etických kodexů a pravidel chování pro zdravotnické pracovníky a podniky, které budou chránit zájmy pacientů a zabránit konfliktu zájmů.

Je naší povinností společně se postavit korupci ve zdravotnictví a zajistit, aby naše systémy poskytovaly spravedlivou, kvalitní a dostupnou péči všem občanům. Prosíme o vaši podporu a spolu s námi podepište tuto petici.

Svým podpisem stvrzujete svou podporu této petici a vyjadřujete souhlas s jejím obsahem a cílem. Tímto prohlašujete, že souhlasíte s úsilím o zamezení korupce ve zdravotnictví a s podněty k posílení transparentnosti, kontroly a etických standardů v této oblasti. Vaším podpisem dále vyjadřujete svůj zájem o zlepšení podmínek veřejného zdravotnictví a ochranu práv pacientů.


Jiří Fismol    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jiří Fismol bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...