Petice proti Indickému původu Romů

Indický původ Romů je lež . Romové si dnes dělají v genetických klinikách genetické testy DNA kterým většina Romům potvrdili židovské DNA a nikoliv indické DNA . Většina Romů má židovské DNA haploskupiny E1b1b, J2, J1 s levitskými chromozony a jen malá část Romů má haploskupinu H kterou mylně určili jako indickou haploskupinu při tom se ve skutečnosti jedná o Elamskou haploskupinu na jejímž základě určili celému Romskému národu že pochází z nejnižší indické kasty k domorodcům kteří se nazývají Domové . Romové nemají nic společného s těmito domorodci . Nemají společný jazyk , kulturu, tradiční oblečení , název národa, náboženství ani historii . Romové nemají nic společného s Indii . To že v romském jazyce je jen několik málo indických slov která jsou ve skutečnosti perská , neznamená že Romové pochází z Indie . Romové přijímali do svého romského jazyka slova z cizích zemích tudíž i z Indie a z Persie. Romové jsou ve skutečnosti starověcí Izraelité ztracené Izraelské kmeny které se do Izraele doposud nevrátili a jako Izraelité jsou podle židovské bible Torah rozptýleni do celého světa .Romský jazyk je aramejský jazyk smíchaný s perským jazykem a perským jazykem se mluví i v Indii . Romská kultura je židovská , tradiční romské oblečení je židovské a romský název CIGANI pro romský národ v hebrejštině znamená Coanim což znanená židovští kněží a potomci Arona a všechny tyto důkazy včetně židovského DNA Romů, potvrzuje že Romové jsou Izraelité . V Izraeli se konají konference kde rabíni a Židé potvrzují že Romové jsou Izraelité ztracené Izraelské kmeny které by se měli vrátit zpět do Izraele .
Proto je zde petice proti indickému původu Romů, která je založena na lži a je nepravdivá. Romové nemají indickou DNA, ale většina Romů má židovskou DNA a je logické, že genetičtí romští Židé nemohou patřit do Indie, ale do Izraele. Svými podpisy můžete vy Romové potvrdit svůj nesouhlas s indickým původem Romů. Vaše podpisy budou předány do Indie a Izraele. Romský původ musí řešit pouze samotní Romové na základě skutečných důkazů. Už žádné lži o Romech !! Předem vám děkuji za vaše podpisy, které musíte potvrdit odkazem ve vašem e-mailu, který obdržíte..                     ‐------‐---------‐------‐---------------------------------'--‐--------------------------‐-----       The Indian origin of the Roma is a lie. Today, Roma perform genetic DNA tests in genetic clinics,  which most Roma have confirmed Jewish DNA and not Indian DNA. Most Roma have Jewish DNA haplogroups E1b1b, J2, J1 with Levitian chromosons, and only a small part  of Roma have haplogroup H, which they mistakenly identified as the Indian haplogroup, which is in fact the Elamite  haplogroup, which was determined the entire Roma nation to come from the lowest Indian caste. to the natives who are called Dom.. The Roma have nothing to do with these natives. They have no common language, culture, traditional clothing, nation name, religion or history. The Roma have nothing to do with India. The fact that  there are only a few Indian words in the Romani language that are in fact Persian words and does not mean that the Roma come from India. The Roma accepted words into their Romani language from foreign countries, also from India and Persia. The Roma are, in fact, the ancient Israelites of the lost Israeli tribes who have not yet returned to Israel and like the Israelites, are scattered throughout the world by  to the Jewish Bible Torah. The Romani language is an Aramaic language mixed with Persian words and Persian words is spoken also in India. Romani culture is Jewish, traditional Romani clothing is Jewish, and the Romani name CIGANI for the Romani nation in Hebrew language means Coanim, which means Jewish priests and descendants of Aaron, and all this evidence, including the Jewish DNA of Roma confirms that Roma are Israelites. Conferences are held in Israel where rabbis and Jews confirm that the Roma are Israelis  lost Israeli tribes who should return to Israel.
That is why here is a petition against the Indian origin of the Roma, which is based on a lie and is untrue. The Roma do not have Indian DNA, but most Roma have Jewish DNA, and it is logical that genetic Roma Jews cannot belong to India but to Israel. With your signatures, you Roma can confirm your disagreement with the Indian origin of the Roma. Your signatures will be transmitted to India and Israel. Roma origin must be addressed only by the Roma themselves on the basis of real evidence. No more lies about the Roma !! Thank you in advance for your signatures, which you must confirm with a link in your email you receive. 


Věra Medzanská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Věra Medzanská bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...