Petice proti Indickému původu Romů

Indický původ Romů je lež . Romové si dnes dělají DNA v genetických klinikách které jim potvrzuje že je židovské . Romové mají haploskupiny E1b1b, J1 a J2 s levitskými chromozony . Jak je  možné že celý Romský národ má židovské DNA s haploskupinami E1b1b, J1 a J2  a Romové s haploskupinou H kterou určili že to je Indická haploskupina,  tak v této haploskupině mají Romové  židovské levitské  haplotypy o kterých se Romům vědci nezmínili? Oni se vědci vůbec nezmínili že Romové mají i jiné haploskupiny kromě haploskupiny H a celý Romský národ má židovské DNA s levitskými haplotypy. Haploskupina H není ani Indická haploskupina ale je to haploskupina Elamců a Romové s haploskupinou H jsou Elamci se židovskými levitskými haplotypy kteří  žili v Izraeli v Samarii . O Elamcích se píše v bibli také .  Vědci a lingvisté ani Romům neřekli že Romský jazyk je vlastně starověká hebrejština neboli aramejština a perština . Že vlastně těch pár Indických slov v romském jazyce jsou perská nebot Romové když odešli ze své země Izraele do severozápadní Indie tak tato oblast byla Perská říše . Vědci a historici Romům ani neřekli že Romové vlastně byli otroci které Peršané dostali až do Evropy a ne že si Romové vyšli na výlet až do Evropy , opustili svůj kontinent a svoji zemi a chtěli být zvědaví na bílé Evropany..Romové do Evropy přišli jako otroci zdonucením..Romové jsou starověcí Izraelité Samaritáni   potomci Abrahama a Jákoba a máme to černé na bílém napsané od vědců .Proto je zde petice proti Indickému původu Romů nebot Romové Indické DNA nemají a svými podpisy můžete Vy Romové  potvrdit svůj nesouhlas k Indickému původu Romů. Vaše podpisy budou předány na univerzity , do Indie a do Izraele .  Romský původ si musí vyřešit jenom Romové a ne že budou za Romy rozhodovat jiní ! Předem děkuji za vaše podpisy které musíte potvrdit odkazem ve vašem  e-mailu který vám přijde . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petition against the Indian origin of Roma Gypsies 

Indian origin of the Roma  Gypsies is a lie. Roma today are doing DNA in genetic clinics, which confirms that they are Jewish Roma who have haplogroups E1b1b , J1 and J2 with the Levites chromosomes. How is it possible that the Roma Gypsy nation has Jewish DNA haplogroups E1b1b, J1 and J2 and Roma with Haplogroup H which determined that it is the Indian haplogroup, in this haplogroup H  Roma have Jewish Levites haplotypes about which scientists have not mentioned? Scientists never mentioned that Roma have other haplogroups which are jewish . Roma nation has Jewish Levitical DNA haplotypes. Haplogroup H is not Indian  haplogroup but it haplogroup of Elamites and Roma with Haplogroup H are Elamites with the Jewish Levites haplotypes who lived in Israel in Samaria. About Elamites it says in the bible too. . Scientists and linguists not told the Romani language is actually an ancient Hebrew Aramaic and Persian. language That in fact the few Indian words in the Romani language are Persian words .Roma when they left their country Israel went to northwest India and this region was the Persian Empire. Scientists and historians not told that the Roma were actually slaves of the Persians which bring Roma to Europe, and not that Roma went on a trip to Europe, leaving your continent and your country and wanted to be curious about the white Europeans .Roma  to Europe came as slaves ..Roma Gypsies are the ancient Israelites Samaritans descendants of Abraham and Jacob. Therefore, here is a petition against the Indian origin of Roma because Roma do not have Indian DNA and Roma,  you can confirm their opposition their signatures againts Indian origin of Roma. Your signatures will be handed to the university, to India and Israel. Origin of Roma Gypsies must be resolved only of Roma and will not decide others people ! Thank you in advance for your signatures, which must confirm the link in the email you receive.


Věra Medzanská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Věra Medzanská , aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...