PETICE PROTI HROZÍCÍ VÝSTAVBĚ BYTŮ V PŘÍRODNÍM PARKU PROKOPSKÉ A DALEJSKÉ ÚDOLÍ (LOKALITA TRUNEČKŮV MLÝN, AREÁL VÁPENKA BISKUP-KVIS-KOTRBA)

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s plánovanou výstavbou bytového areálu v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí v lokalitě bývalý Trunečkův mlýn ani s dalšími možnými developerskými zájmy v této oblasti. Případná výstavba na tomto území by obsáhla a zdevastovala plochu unikátní přírodní lokality, která je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Je to důležitý prostor pro lidi, kteří žijí v panelových a bytových domech a kteří sem bez problémů přicházejí nebo přijíždějí městskou hromadnou dopravou. Je to oblast významná nejen pro Řeporyje, ale pro obyvatele celé Prahy a části Středočeského kraje. Není to jen záležitost lokální, ale celopražská až celorepubliková. To dokládá např. vyhlášení částí Dalejského údolí za národní přírodní památky (Dalejský profil, Požáry, U Nového mlýna). Jakákoliv bytová výstavba si vynutí zvětšení komunikací a přitáhne dopravní ruch, který ohrozí přírodní i rekreační hodnoty parku. Ty jsou zde zásadní pro velkou část obyvatel nejen blízkého okolí.   

Žádáme, aby byl rozvoj dotčeného území přírodního parku řešen v co nejužší spolupráci místních orgánů s Magistrátem hlavního města Prahy a jeho pověřených orgánů, jakož i s obyvateli a uživateli tohoto prostoru, a to i v souvislosti s další možnou stavební činností v lokalitě bývalé vápenky Biskup–Kvis–Kotrba.  

Žádáme, aby bylo dotčenými orgány toto území posuzováno komplexně a s přístupem, který není v rozporu s principy kulturně-přírodního rozvoje přírodního parku. Hlavním cílem musí být zachování přírodních, krajinářských a rekreačních hodnot údolí, které jsou přínosné pro společnost jako celek. Výstavbu bytových domů a s tím související nárůst automobilové dopravy proto za vhodné v těchto lokalitách nepovažujeme.

Od roku 2020 je na Zastupitelstvu městské části v Praze-Řeporyjích projednáván záměr nového majitele bývalého Trunečkova mlýna, postavit na místě původních staveb mlýna několik bytových domů se 45 parkovacími místy. Součástí projektu je i řešení dopravní obslužnosti dotčené lokality po současné kapacitně nevyhovující jednopruhové komunikaci Mládkova, která je hojně užívána pěšími návštěvníky a cyklisty jako „hlavní brána“ do přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí na jeho západním konci.

V ulici Mládkova dále hrozí další navýšení provozu při případné výstavbě desítek bytů v areálu bývalé vápenky Biskup–Kvis-Kotrba, který je výrazně rozsáhlejší. S povolením záměru v Trunečkově mlýně by se možnost využití tohoto vzdálenějšího areálu otevřela. V současnosti je ulice Mládkova i pro tuto lokalitu jediná možná běžně sjízdná přístupová cesta. Je nanejvýše oprávněné obávat se naprostého přetížení a znehodnocení v současné době nejpřívětivějšího a bezbariérového vstupu do přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí ze západní strany, který má návaznost na autobusové spojení do několika městských částí i okolních obcí a přímé vlakové spojení do centra Prahy. Komunikace je přitom sevřená z jedné strany svahem národní přírodní památky Dalejský profil a z druhé strany korytem Dalejského potoka, takže její případné rozšíření by bylo v přímém střetu s veřejnými zájmy na ochraně přírodních a krajinářských hodnot údolí.

Pro městskou část Praha-Řeporyje, ale i pro celou Prahu se jedná o jednu z nejhodnotnějších a nejdostupnějších přírodních lokalit a z toho důvodu je nutné další rozvoj tohoto území řešit komplexně a dobře zvážit dopady nejen bytových projektů, ale i dalších ekonomických aktivit na území přírodního parku. Zatímco vodní mlýn, dnes už bývalý, musel stát z podstaty věci co nejblíže vodnímu toku, prostor pro bytové jednotky je dnes třeba hledat jinde než v záplavovém území.

Je zřejmé, že tyto problémy je nutné řešit v co nejužší spolupráci a s podporou Magistrátu hlavního města Prahy ve prospěch takových řešení, která povedou k rozvoji jednoho z nejkrásnějších přírodních parků na území hlavního města, jehož klíčový význam se potvrzuje zejména v době koronavirové krize. V posledních letech více než kdy dříve přicházejí do údolí lidé, nejen aby se nadýchali čerstvého vzduchu, ale i obnovili fyzické a duševní síly a uvolnili stres, jehož příčinou je vystavení organismu množství nestandardních situací.  

Během letitého vývoje kolem výše uvedených kauz došlo ke změně společenské situace. Extrémně narostl automobilismus, ale zároveň společenské povědomí je mnohem citlivější k ochraně životního prostředí – „už nelze jen tak snadno ničit a stavět – doba postoupila"!    


Božena Kohoutová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Božena Kohoutová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...