Petice na podporu WPB Capital, spořitelního družstva

Petice na podporu WPB Capital, spořitelního družstva

 

Bankovní rada                                                                        V Praze dne 5. 2. 2014

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičnímdle čl. 18 Listiny základních práv a svobod.

Petice na podporu WPB Capital, spořitelního družstva (za zrušení předběžného opatření vydaného dne 15. 5. 2013)

Vážení členové bankovní rady,

dne 15. 5. 2013 ČNB předběžným opatřením zakázala záložně WPB Capital přijímat nové členy, nové vklady, poskytovat nové úvěry a navyšovat základní kapitál družstva dalšími členskými vklady, a to, dle vyjádření pana Petruše (ředitele odboru komunikace), v zájmu ochrany vkladů členů družstevní záložny.

Jako člena této záložny mě situace znepokojuje – především s ohledem na délku trvání tohoto předběžného opatření. V zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech č. 87/1995 Sb. v §28 se píše, že ČNB je oprávněna omezit některé činnosti záložny až na 120 dnů. Určitá lhůta je jistě na místě, protože s rostoucí délkou omezení činností roste i riziko, že vklady členů budou opravdu v nebezpečí. Předběžné opatření nyní probíhá již přes 250 dní, tedy více než dvakrát déle než umožňuje zmíněný zákon.

Z povinně zveřejňovaných výkazů WPB Capital a z jejich vyjádření je zřejmé, že vyplácení vkladů probíhá rychleji než přijímání splátek úvěrů, což je s ohledem na rozdílné délky splatností vkladů a úvěrů pochopitelné, ale i přesto volná likvidita stále dosahuje vysoké hodnoty. Z údajů WPB Capital je zřejmé, že úvěroví klienti (mezi které patřím i já) své závazky splácí, volná likvidita je stále vysoká, kapitálová přiměřenost roste a výplata vkladů, zdá se, není nijak ohrožena. Jejich stabilita je tak i v této extrémní situaci stále dobrá.

Nemůže ji však paradoxně ohrozit právě vaše předběžné opatření, které záložně vlastně zakazuje jakékoli obchodování? S přibývající délkou tohoto opatření přeci stále klesá volná likvidita WPB Capital a zkracuje se doba, po kterou je možné výplatu vkladů zachovat. Toto opatření tak působí spíše negativně a ohrožuje budoucí vývoj záložny.

Jsem přesvědčený, že družstevní záložny představují důležitou součást finančního trhu v České republice a tvoří zdravou konkurenci například pro bankovní sektor, a to nejen pro úvěrové klienty, jako jsem já sám, ale i pro vkladové klienty, kteří na rozdíl od bank dosáhnou v záložnách na úrok schopný pokrýt inflaci – především proto, že záložny mají oproti bankám nízkonákladový provoz a neodvádí své nadměrné zisky do zahraničních mateřských společností.


My, níže podepsaní občané, proto nesouhlasíme s neúměrným (a délku, kterou dovoluje zákon, výrazně přesahujícím) prodlužováním trvání předběžného opatření proti WPB Capital. Vyzýváme Českou národní banku k urychlenému vyřešení této situace, která, ač měla za cíl chránit vklady členů záložny, paradoxně zhoršuje ekonomickou stabilitu družstva a jeho činnost by mohla naopak ohrozit. Žádáme tímto o sdělení termínu, v němž bude předběžné opatření zrušeno, aby mohlo WPB Capital začít znovu fungovat.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Pavel Kodytek


Pavel Kodytek    Kontaktujte autora petice