Petice na podporu ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech

GBR.jpgMy, níže podepsaní, požadujeme změnu rozhodnutí Rady Ústeckého kraje neprodloužit jmenování ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech PhDr. Alici Štefančíkové, což v  této situaci de facto znamená její odvolání. Toto rozhodnutí Rady a skutečnost, že dosud neproběhlo výběrové řízení, jsou rizikem pro chod galerie, ale ohrožují i kvalitu kultury regionu v budoucích letech. Před dvěma lety odvolali krajští radní šest lidí, dva z nich – ředitelka galerie v Lounech Alica Štefančíková a šéf galerie v Litoměřicích Jan Štíbr – ale své posty v následných konkursech obhájili.

Vedoucímu Odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje  PhDr. Adamu Šrejberovi, PhD. a členům Rady Ústeckého kraje
Vážený pane doktore, vážení členové Rady !  
PhDr. Alice Štefančíková vyhrála výběrové řízení v r.2017 a byla jmenována do funkce ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace na dobu určitou do  31. 12. 2019 ,,s možností prodloužení na dobu neurčitou" . V usnesení  Rady Ústeckého kraje se pouze ,,bere na vědomí ukončení funkčního období" ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace, PhDr. Alice Štefančíkové k  31. 12. 2019, což  ovšem bez prodloužení jmenování de facto znamená  konec jejího působení v této funkci.  Obracíme se na Vás se žádostí o revokaci tohoto usnesení. Jsme přesvědčeni, že nejde o rozhodnutí koncepční. To průkazně dosvědčuje i okolnost, že nejen nebylo vyhlášeno, ale dokonce ani připraveno výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky organizace a že je plánováno na 1. pololetí roku 2020! Dopustit ukončení smlouvy s ředitelkou za této situace a ještě ji žádat o součinnost při zajištění chodu v období mezi zánikem smlouvy a nastolením ředitele vyšlého z konkurzu, považujeme za mimořádně iracionální už z čistě provozních důvodů. Domníváme se, že podobně neujasněná personální politika ohrožuje nejen  profil, ale i chod instituce, která svým sbírkovým fondem i výstavními i dalšími činnostmi překračuje hranice regionu. Paní ředitelka invenčním způsobem navázala na svého předchůdce, "otce zakladatele" Jana Sekeru a zasloužila se o to, že se tato galerie stala jednou z nejvýznamnějších mimopražských galerií. A to nejen augmentací dosavadního sbírkového fondu, ale i velmi kvalitní výstavní činností, znovuvybudováním expozice Emila Filly v Peruci a dalšími aktivitami. Její zásluhou vznikla v Lounech galerijní budova, která patří mezi špičku architektonické tvorby v České republice  v druhé polovině minulého století.  Na její podnět se ujal projektu prof. Emil Přikryl a dal mu podobu, která u nás svou originalitou a působivostí nemá obdobu. 


Domníváme se, že čistě byrokratický či technokratický způsob rozhodování nemůže být efektivní, protože nebere v úvahu, že osoby, o nichž rozhoduje, nejsou jen kolečky v soukolí rozjeté mašinérie. Zejména v oblasti umění lze plným právem tvrdit, že některé osobnosti jsou nenahraditelné. Galerie není úřad, přestože má svou provozní stránku. Ač je u nás  zejména umění stále chápáno jako okrajové, je to právě ono, které je nezpochybnitelnou devízou každé politiky, která není krátkodechá. Jako regionální politici máte možnost se takovou institucí, jakou je Galerie Benedikta Rejta v Lounech, spíše chlubit než odvolávat z jejího čela osobnost, která tuto galerii výrazným způsobem profilovala a profiluje. Nehovoříme o minulosti, ale o budoucnosti galerie, která může být nešťastnými a neuváženými personálními zásahy ohrožena co do kvality. 


Žádáme Vás, abyste znovu zvážili tento krok a  usnesení  Rady Ústeckého kraje revokovali. Vyzýváme Vás  tedy k revizi původního rozhodnutí. Žádáme Vás, abyste prodloužili jmenování  PhDr. Alice Štefančíkové ředitelkou GBR na dobu neurčitou , aby mohla pokračovat v dosavadní funkci. 

Naše podpora se týká i ředitele galerie v Litoměřicích PhDr. Jana Štíbra, který je v podobné situaci.


za petiční výbor
PhDr. Michal Janata

PhDr. Jaromír Zemina
Jan Ságl
ak. mal. Michal Matzenauer 
ing. arch. Tomáš Bezpalec
ing. arch Tomáš Novotný
prof. Rudolf Prekop
ak.mal. Petr Nikl
ak.mal. Pavol Andraško
Jasan Zoubek 
ak.soch. Jura Plieštik
ak.soch. Rebeka Kloudová
ak.mal. Igor Hlavinka


igor hlavinka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji igor hlavinka svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...