Otevřený dopis IZSVŠ v otázce sporu o profesuru Martina C. Putny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

obracíme se na Vás a zvláště pak na příslušníky akademické obce v situaci, kdy máme vážnou obavu o její fungování. Ceníme si akademických hodnot, založených na pravidlech samosprávy, vědecké práce a kolegiality. Jsme toho názoru, že nespravedlnost a bezpráví, které je pácháno na jednotlivém členu akademické obce, je nepravost páchaná na celé akademické obci.

 

Proto nás velmi znepokojuje chaos nastalý okolo jmenování literárního historika Martina C. Putny profesorem. Situace, kdy prezident republiky bezprecedentně odmítne jmenovat kandidáta, který prošel náročným profesorským řízením a byl vědeckou radou Univerzity Karlovy v Praze navržen ke jmenování profesorem, si podle našeho názoru žádá důkladné vysvětlení. Prezident republiky by sám měl mít zájem na ukončení bulvární šeptandy, neboť tento stav je nedůstojný pro něj i pro akademickou obec.

 

Jestliže se prezident republiky rozhodl změnit význam tradičně formální a ceremoniální funkce jmenování, musí pro to mít závažné důvody a měl by s nimi neprodleně seznámit veřejnost. Věříme, že prezident nemá v úmyslu diskvalifikovat čekatele kvůli účasti na průvodu hrdosti, natož jej diskriminovat na základě sexuální orientace. Situace, kdy by akademičtí pracovníci podléhali ve svém akademickém i občanském životě autocenzuře v obavě z možného neudělení profesorského či jiného titulu, je nepřijatelná.

 

Jako členové akademické obce i jako občané tohoto státu chováme ve vážnosti soustavnou činnost i výsledky vědecké a pedagogické práce, kterými jednotlivci podle mínění vědeckých rad univerzit i akademické veřejnosti prokázali oprávnění nebo způsobilost k získání titulu profesorka či profesor. Prezident republiky Miloš Zeman však svým dosud nevysvětleným jednáním znevážil význam tohoto symbolického aktu jmenování a ohrozil také legitimitu profesorského titulu. Takový titul pozbývá vážnosti a uznání, o které se akademici zasloužili svou dlouholetou vědeckou a pedagogickou činností.

 

Obracíme se na ty z Vás, kteří jste prošli řádným profesorským řízením, s výzvou, abyste ve svém zájmu a v zájmu zachování akademických svobod nepřijímali titul z rukou prezidenta republiky, dokud svůj postoj vůči Martinu C. Putnovi nepřehodnotí nebo uspokojivě nevysvětlí.

 

Iniciativa Za svobodné vysoké školy
www.zasvobodnevysokeskoly.cz
zasvobodnevs@gmail.com


Iniciativa Za svobodné Vyskoké školy    Kontaktujte autora petice