NEZAPOMÍNEJTE NA NEZISKOVÉ ORGANIZACE, KTERÉ PRACUJÍ S RODINAMI, DĚTMI A MLÁDEŽÍ, I TY DNES BOJUJÍ O PŘEŽITÍ

PETICE odle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  

na podporu neziskových organizací poskytujících služby pro rodiny, děti a mládež v oblastech: prevence rizikových jevů v rodině i ve společnosti, práce s náhradními rodinami, se samoživiteli i s rodinami s dětmi se zdravotními problémy, osvětové, vzdělávací a zájmové činnosti  

Adresáti:

1. Členky a členové Vlády České republiky, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

2. Poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 176/4 118 26, Praha 1 - Malá Strana

3. Senátorky a senátoři Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Dne 6. 11. 2020    

Vážení: pane premiére, členky a členové Vlády ČR, poslankyně a poslanci, senátorky a senátoři,

my níže podepsaní vás naléhavě žádáme, abyste:

1.   do podpůrných programů, které mají pomoci segmentům ekonomicky zasaženým omezeními v souvislosti s pandemií COVID-19, zařadili také výše zmíněné neziskové organizace tak, aby překlenuly krizové období a mohly dál pokračovat ve své tolik potřebné činnosti a nemusely bojovat o přežití či ukončit svoji činnost;

2.   přizvali představitele těchto organizací k dialogu jak o sestavování podpůrných programů, tak o nastavování opatření i jejich postupného uvolňování tak, aby byly zohledněny i potřeby uvedených organizací.

Současná opatření v boji s pandemií tvrdě dopadají na tyto organizace stejně jako na firmy a živnostníky, přestože jsou také významnými zaměstnavateli. Ovšem z podstaty svého působení se nevešly a nevejdou do stávajících podpůrných programů. Pomoc, která přichází ze strany některých obcí (úleva v nájemném) nebo například ve 2. výzvě k programu COVID – nájemné, není systematická, protože nezahrnuje všechny náklady spojené s provozem různých typů organizací, které aktivně působí v oblasti prevence v rámci rodinné politiky.

Mnohé z nich již nyní bojují o přežití a svoji budoucnost. Přitom sehrávají v systému rodinné politiky nezastupitelnou roli a staly se zásadní oporou systému sociálních služeb. Zajišťují například služby sociální prevence pro rodiny s dětmi, pomáhají při řešení problémů v rodinách, řeší otázku mezigeneračních vztahů, pomáhají ohroženým dětem a rodinám, zapojují se do prevence kriminality, poskytují osvětovou činnost, nabízejí zájmovou činnost dětí a mládeže, vzdělávání, participují na komunitním rozvoji. Patří k důležitému pilíři života ve městech a obcích, protože napomáhají udržet soběstačnost rodin, aby se nedostaly do sociálního systému, jehož kapacita i tak není postačující.

Financování výše uvedených organizací se skládá z dotací, grantů a vlastních příjmů (zejména vstupné a příspěvky na vzdělávací aktivity), které slouží jak k dofinancování dotací a grantů, tak zároveň pokývají i výdaje na programy, které nelze z dotací a grantů financovat. Některé z těchto organizací se snaží udržet svoji činnost bez dotací či grantů, proto jsou pro ně vlastní příjmy zásadní. Za současných okolností však nemají šanci realizovat aktivity, jež jim generují příjmy.

Základní výdajové položky těchto organizací tvoří náklady za pronájmy prostor, provozní náklady a mzdové náklady zaměstnanců – jedná se většinou o skupinu nejvíce ohroženou na trhu práce (rodiče s dětmi, 50+) a osoby, které pracují na částečný úvazek, nebo na DPČ a DPP.

Z principu svého poslání tyto neziskové organizace nevytváří zisk, nemohou tedy ani vytvářet dlouhodobé rezervy. Ztráty během jarních měsíců je přivedly do ohrožení a současné další omezení znamená boj o vlastní existenci. Přesto se od počátku podílí na podpoře a pomoci potřebným.

Bez podpůrných programů přestanou tyto organizace plnit svoji nezastupitelnou roli v systému prevence rizikových jevů v rodině i ve společnosti a zvýší se riziko, že mnohé rodiny spadnou do přetíženého sociálního systému.

Děkujeme, že najdete řešení, které zachrání oporu systému sociálních služeb. Jeho udržitelná existence se týká nás všech!  


Rut Kolínská, Síť pro rodinu, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Rut Kolínská, Síť pro rodinu, z.s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...