Nesouhlas s developerskou výstavbou bytových domů CENTRAL GROUP, Praha Dolní Počernice-jih

Navazujeme na petiční nesouhlas občanů DP se záměrem výstavby níže, který probíhá v listinné podobě a čítá minimálně desítky podpisů.central-group-petice.jpgMy, níže podepsaní občané MČ Dolní Počernice, vyjadřujeme tímto nesouhlas se záměrem výstavby 8 bytových domů na pozemcích č.parc. 1328/6, 1613/1 a 1328/4 v jihozápadním rohu městské části Dolní Počernice společnosti Central Group a.s (CG).

Výstavba tohoto komplexu bytových domů je zcela nevhodná z následujících důvodů:

 • Bytové domy nejsou v souladu s urbanistickou studií Dolní Počernice jižní část (dále jen US jih), kterou schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice. Tato studie uvažuje výstavbu rodinných domků.
 • Central Group a.s. nesplnil požadavky ze ZMČ 3 ze dne 4.2.2019 na zpracování posouzení dostatečnosti dopravní obslužnosti dané lokality, posouzení dopadu nové výstavby na požadavky k občanské vybavenosti MČ, zpracování pasportizace ulice Makovská.
 • Není vyřešena dopravní obslužnost lokality jako celku, a to především plánovaný kruhový objezd u Auto Exner a navazující ul. Nová Úpická, která je pro další rozvoj části obce jih zcela zásadní. Toto dopravní řešení je v souladu s platným územním plánem, US jih a Programovým prohlášením Rady MČ Praha – Dolní Počernice na volební období 2018–2022 (Doprava: budeme usilovat o realizaci ul. Nová Úpická včetně jejího křížení s ul. Národních hrdinů). Dle vyjádření p.starosty DP je vybudování ul.Nová Úpická a vyřešení kruhového objezdu u Auto Exner prioritou MČ.
 • Projekt počítá s dopravní obsluhou pouze přes současnou zástavbu rodinných domů, tedy především ulicí Makovská, kde je navíc zřízena Obytná zóna. Což výrazně negativně ovlivní životní podmínky obyvatel čtvrti.
 • Realizace projektu a následné skokové navýšení počtu obyvatel v jižní části Dolních Počernic ještě zhorší již velmi nebezpečné přecházení ul. Národních hrdinů přes přechody pro chodce u křížení ulic Makovská-Národních hrdinů, kde se každý den my a naše děti dostáváme do velmi nebezpečných života ohrožujících situací.
 • Při realizaci projektu dojde ke zkolabování dopravy na křížení ul.Makovská-Národních hrdinů. Vjíždění autem z ul.Makovská do ul.Národních hrdinů je již v současnosti velmi problematické (prostorové uspořádání křížení, velký počet aut, přechod pro chodce po obou stranách křížení, autobusová zastávka směrem do centra Dolních Počernic, umístění kontejnerů na odpadky a s ním spojené zastavování popelářů a aut přijíždějících s odpadem).
 • Nedostatečné občansko-sociální vybavení (mateřská škola, základní škola, lékařská péče, zájmové kroužky, městská policie, chybějící domov důchodců).
 • Kolabující dopravní infrastruktura obce neunese nápor zvýšeného počtu obyvatel. K z již schválených bytových domů Galstian & Galstian – 2.etapa, která je nyní ve výstavbě (cca 65 bytů) + navazující 3.etapa (cca 120 bytů).
 • Projekt nepřinese rozvoj občansko-sociálního vybavení obce. Společnost Central Group a.s. nabízí obci za možnost výstavby tohoto bytového souboru 4 byty 2kk do vlastnictví a o žádných dalších kompenzacích neuvažuje. Toto považujeme za nedostatečné.

 

Žádáme příslušné orgány MČ Praha-Dolní Počernice, radu města, zastupitelstvo a příslušné orgány státní správy, aby zabránily výstavbě uvedených 8 bytových domů a aby:

 • pečovaly o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chránily též veřejný zájem (§ 2 odst. 2 zákona o obcích – Zákon č. 128/2000 Sb.);
 • uplatnily, tak jak je jejich povinností dle zákona (§ 89 odst. 4 stavebního zákona), veškeré možné námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce a zasadily se o vesnický (2.podlažní) charakter zástavby dle urbanistické studie Dolní Počernice jižní část.

Děkujeme.

Více na webu Zdravé Dolní Počernice z.s.


Petiční výbor - Přemysl Klimsza + Klára Samcová + MUDr. Drahomír Klimeš, Zdravé Dolní Počernice z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petiční výbor - Přemysl Klimsza + Klára Samcová + MUDr. Drahomír Klimeš, Zdravé Dolní Počernice z.s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...