Nesouhlas s plánem výstavby silniční trasy „Varianta Dubá 1“ dle vyhledávací studie akce „1/9 Liběchov – Dubá, přeložka“

My, níže podepsaní občané obce Tuhaň, majitelé zdejších nemovitostí, návštěvníci obce a jejího okolí, CHKO Kokořínska – Máchův kraj a občané ČR nesouhlasíme s variantou vedení silniční trasy „Varianta Dubá 1“ plánované přeložky silnice „1/9 Liběchov – Dubá, přeložka“, jež byla zpracována na objednávku ŘSD ČR společností PUDIS a.s. v lednu 2021, přes území obce Tuhaň, a to její katastrální území Tuhaň u Dubé (771295) a Pavličky (771287).

Tímto se obracíme na obecní zastupitelstvo se žádostí o aktivní vystupování proti plánu výstavby „Přeložky“. Zároveň žádáme, aby veškeré dostupné informace související s plánovanou výstavbou přeložky silnice byly vždy a neprodleně zveřejňovány na úřední desce obce.
Základním zdrojem informací, na které tato petice reaguje, je „Vyhledávací studie" akce: "1/9 Liběchov – Dubá, přeložka", zpracována společností PUDIS a.s. v lednu 2021.

 

Důvody nesouhlasu:
„Varianta Dubá 1“ „Přeložky“ silnice I. třídy I/9 je plánována přes území obce Tuhaň, kde protíná místa CHKO ochrany I. a II. stupně, významná místa obce, a vede v bezprostřední blízkosti rodinných domů.

Plánovaná „Přeložka“ při vstupu na území obce Tuhaně protíná zemědělskou krajinu okolo kaple svatého Huberta. V místě údolí potoka Obrtky a komunikace II/260 „Přeložka“ vstupuje na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj dominantní stavbou mostu přes údolí. Je vedena v těsné blízkosti obydlí severní části obce Tuhaň, v krátké vzdálenosti od osady Tuhanec. Zde míjí I. zónu CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Dále komunikace směřuje ke hřbitovu v Pavličkách, na který navazují dva objekty k bydlení. Mostní těleso přemosťující Velký Čapský důl se vnořuje do území ochrany Natura 2000 – Roverské skály CZ0512100, II. zóna ochrany. Zde po severní straně osady Pavličky lemuje rodinné domy a protíná pastviny. Z těchto pastvin dále pokračuje třetím mostem k rozcestí na Zátyní, kde se nachází katastr města Dubá.

 

S výstavbou a provozem „Přeložky“ silnice jsou spojena četná negativa, a to zejména:

1. vedení trasy přes území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj,
2. vedení trasy přes území ochrany Natura 2000 – Roverské skály CZ0512100,
3. sjezd ke komunikaci II/260 v osadě Pavličky vede v blízkosti zdrojů pitné vody, které tím ohrožuje,
4. znečištění vodního toku Obrtka dvojím křížením a ohrožení vodních druhů,
5. ohrožení ptactva,
6. zničení krajinného rázu – liniová stavba se třemi mosty na území obce,
7. znehodnocení zemědělské orné půdy a pastvin,
8. negativní vliv na průchodnost krajiny lidmi a zpřetrhání migračních cest divoké zvěře,
9. zhoršení životních podmínek hlučností, prašností a výfukovými plyny,
10. snížení atraktivity obce a jejího okolí jakožto rekreační a turistické oblasti,
11. snížení tržní ceny nemovitostí v obci,
12. postupné vylidnění obce v důsledku odlivu obyvatelstva.

 

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Ing. arch. Tomáš Zavoral, Tuhaň 29, 472 01
Ing. Jaroslav Šedina, Tuhaň 8, 472 01
Soňa Procházková, Pavličky 15, 472 01


Za petiční výbor je oprávněn jednat:
Ing. arch. Tomáš Zavoral, Tuhaň 29, 472 01

 


Tomáš Zavoral    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Zavoral svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...