Nekácejte les v parku VIDOULE kvůli golfu !

PETICE za ochranu Přírodního parku Košíře-Motol

proti zadání změny územního plánu 2760/00 na rozšíření areálu Golf Club Motol

 

My, níže podepsaní občané Prahy, prostřednictvím této petice (dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním) 

žádáme, aby zastupitelstvo hl. m. Prahy:

 

  1. 1.    neschválilo návrh zadání změny územního plánu 2760/00, kterým Rada MČ Praha 5 bez diskuse s veřejností navrhla rozšíření území jen pro uživatele GolfClub Motol. Požadujeme odložení rozhodnutí ZHMP minimálně do doby po zpracování kvalitní komplexní studie revitalizace přírodního parku Košíře Motol a jejího korektního veřejného projednání.

 

  1. 2.    po korektním jednání s občany dotčených oblastí Motola, Jinonic, Stodůlek a všemi zainteresovanými občanskými sdruženími (vč. golfového oddílu) ještě v roce 2013 zadalo studii revitalizace přírodního parku Košíře Motol. Žádáme, aby zpracovatel studie měl povinnost průběžně konzultovat s veřejností otázky zlepšení ochrany prostředí přírodního parku Vidoule–Motol  a návrhy šetrných forem využití částí přírodního parku pro rekreační a sportovní využití.

 

Podrobné zdůvodnění petice jsou na stránkách www.cibulky.info

 

Petiční výbor pro sběr petičních archů a jednání s orgány veřejné správy:

 

Ing. Arch. Kateřina Adámková, o.s. Cibulky, V Cibulkách 21,  Praha 5

Ing. Arch. Dagmar Šormová - o.s. ZO Praha 5Českého svazu včelařů, V Cibulkách 12, Praha 5, 604131110

RNDr. Martin Lepšík, Ph.D. - o.s. Přátelé Malvazinek,  Xaveriova 68, Praha 5, 608141550

MUDr. Marta Langmeierová – o.s. Zdravá Pětka, Pod Kotlářkou 20, Praha 5 Motol , 604824727

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se orgány veřejné správy je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (§5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 

Čitelně vyplněné a podepsané petiční archy předejte Petičnímu výboru do 30.5.2013

 

Listina základních práv a svobod - Čl. 18 (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

§ 1 Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

§ 2 Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

§ 3 Petiční výbor (1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

§ 4 Shromažďování podpisů pod petici (1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen. (2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. (3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. (4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

§ 5 Podání a vyřízení petice (1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. (2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. (3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

§ 9 Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.


Čitelně vyplněné a podepsané petiční archy předejte Petičnímu výboru do 30.5.2013

 

 

Jméno a příjmení

Bydliště (ulice, číslo, čtvrť)

Podpis

MAIL (nebude zveřejněn / předán)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 


Kateřina Adámková    Kontaktujte autora petice