Petice proti přejmenování letiště Ruzyně na letiště V. Havla.


Nepřihlášený uživatel

#4076

2012-01-16 15:34

Jednou Havel vyskočí i z mé ledničky!
jarinek

#4077 Pane Kellnere,

2012-01-16 15:36

Především Vám moc děkuji za odvahu a obětavost v souvislosti s touto peticí - asi i jménem většiny zde zúčastněných. Dovedu si představit, kolik času tomu musíte věnovat i jaké Vám asi začínají chodit e-maily a telefonáty. Lidé typu #15 sice dovedou být zlí, ale nepochybně jste také už v hledáčku organizací, kterým Vaše činnost začíná vadit.
Zpochybňujete-li vhodnost přejmenování pražského letiště po V. Havlovi, připouštíte širokou diskuzi nejen o jeho osobě, ale i o polistopadovém vývoji a zahraničněpolitické orientaci ČR. Tím jste se pasoval do role podvratných živlů, komunistických pohrobků a nepřátel demokracie - což se obvykle nepromíjí...


Sama petice může mít různý osud: Projde-li to, může být pouze ignorována jako sprosté lži skupinky levičáckých extrémistů - a to jak médii, tak vládou ČR (A upřímně - nevidím jediný důvod, proč by to tak nemohlo projít). Spíše ale bude zdiskreditována úmyslně extrémistickými příspěvky provokatérů a podvrhy typu údajného prohlášení p. Lasicy, které pak média veřejně odhalí a otevřou tak národu oči! Nechcete ve své petici cenzuru - a já to chápu a respektuju - a ani si nemyslím, že by moc pomohla. Petice sama pravděpodobně odpovídající efekt nevyvolá, ale může být (a zčásti už je) iniciátorem dalších, důležitějších kroků:


Mnoho lidí totiž petice donutila myslet, číst a hledat informace. Je však důležité, aby ze záplavy informací o V. Havlovi někdo oddělil fakta od lží a podvrhů a přehlednou formou (s uvedením ověřeného pramene) je veřejně publikoval. V souvislosti s touto peticí se na Vás, pane Kellnere, jistě obrací mnoho lidí - udělejte prosím ještě jeden krok - nečekejte na naši vládu, vyzvěte diskutující a vyberte mezi nimi své následovníky - historiky, kteří se zhostí tohoto úkolu, kontaktují pamětníky, ověří fakt po faktu a sestaví pravdivý profil p. Havla. Webů s tímto tématem jsem sice už několik viděl, ale nezávislé historické analýze jsou mnohdy na hony daleko. Začne-li (např. na nějaké vysoké škole) působit seriózní, vědecky pracující skupina, vzroste šance, "že dáme p. Havlovi, co jeho jest"...

Jaromír Kulhánek, Jiříkov (51 let, matematik, účastník Listopadu)


Nepřihlášený uživatel

#4078

2012-01-16 15:40

Dobrý den, nesouhlasím s přejmenováním letiště z důvodů uvedených autorem.
ROCO

#4079

2012-01-16 15:46


Než začne tvrdá cenzura.

Otevřený dopis Václavu Havlovi od Zdeněka Spálovského,
důchodce, Kroměříţ
Špígl 9.května 2001
Zdeněk Spálovský vstoupil do historie svým soudním sporem s prezidentem Havlem za články, které o něm publikoval v našich i zahraničních médiích. Naší redakci zaslal k uveřejnění tento otevřený dopis.
Václave Havle,
Tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1.8.1993.
Kdyţ jsme spolu jednali 27.12.89, varoval jsem Vás, abyste se neopováţil omlouvat Němcům, pokud tak učiníte , budu první, kdo se proti Vám postaví. Mám k tomu co největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní minulosti Vaší rodiny, protoţe zastávám názor, ţe děti nemohou za chyby a zločiny svých rodičů, pokud nepokračují v těchto zločinech.
Vy jste převzal štafetu sionistickonacistickou a pokračujete ve zločinu vlastizrady, které se dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen.
Váš otec a strýc, byli členy organizace sv. Pavel, která byla zaloţena v minulém století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, coţ napsal Karl Marx – Mardochej v roce 1849: „Úplný zánik Jihoslovanů jest poţadavkem evropské kultury, protoţe budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese zánik Jihoslovanů. Čechové, k nimţ chceme Moravany a Slováky počítat, ačkoliv se řečí a minulostí od sebe liší, neměli nikdy svých dějin a tento nikdy neexistují národ činí si nároky na samostatnost ? Nemají ţádného práva na národní samostatnost a nemohou ji nikdy dosíci.“
Další historický výrok , který je naplňován, s vaší přímou pomocí : „My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickém, my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na Bílé Hoře stavy české…“ „My vidíme v husitech ne slavné bohatýry , ale bandu lupičů a ţhářů, komunisty 15. století, a my , Schwarzenbergové, budeme bojovati proti Vám novohusitům s touţe rázností, jako pánové z Růţe bojovali proti starým husitům. Karl von Schwanzergerg, r. 1889.
Ve sluţbách Kohla a Německa
Tak jako Henlein plnil vůli a rozkazy Hitlera , tak Vy plníte vůli Kohla, Kinkla a Německa. K tomu lokajství Vás zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavel a německé občanství.
Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země Československa, kterým jste byl pověřen, byl Vám určen Schwarzenberg jako kurátor. Protoţe Váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Proto zastával takovou významnou funkci, dostal státní občanství ihned majetek.
Tento potomek cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo vůbec do naší země vkročit, natoţ aby měl tyto výhody.
Já plnoprávný občan nemám ţádná práva a majetek jsem nedostal, přesto, ţe jsem přešel peklem nacismu a komunismu.
Deklarace je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a Protektorát a naše podřízenost Německu. Dopustil jste se toho nejhoršího zločinu vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačil uskutečnit Váš otec a strýc s německou podporou a pomocí, dokončujete to teď Vy, pod rouškou sametu, humanity listiny lidských práv, kterých zneuţíváte s cynismem Vám vlastním.
Hitler dosazen s financováním Amerikou ?
Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj pracovali oficiálně od roku 1933, proti naší republice. I kdyţ byli významní členové zednářských lóţí, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protoţe byl poloviční Ţid, dosazený Amerikou a financován, nesmělo se těmto dvěma ublíţit.
Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co je sionistický nacionalismus, který obsahuje „kapitalismus, komunismus, fašismus, nacismus, globalismus“, který Vy teď připravujete.
Po okupaci 15.3.1939 bylo v Lucerně zřízeno sídlo SD – Sicherheitsdienst a Gestapa. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byli tam zřízeny konspirativní byty, kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i
občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se řádným úředníkem praţského gestapa.
Já jsem ho poznal, kdyţ mne v Praze zatýkal pod jménem Klaus Wiedermann.
Neţ byla provedena okupace Československa , měl Váš strýc a otec vytvořenou organizaci agentů , kteří pak údajně pracovali pro skutečný odboj. Proto mohli pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí mnoho našich občanů, které dostali do koncentračních táborů a vězení , a osobně zabili přede mnou 3 lidi. Mají podíl na likvidaci štkp. Morávka, pplk. Balabána, pplk. Mašína a také podíl na zatčení a uvěznění v koncentračním táboře Dr. Milady Horákové.
Tajně hlídali R.Hendricha
Kdyţ byl do protektorátu přeloţen R. Hendrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóţí a zlikvidovat náš národ, Hitler ţádal Vašeho strýce, aby Hendricha tajně hlídali. Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás choval na klíně a přitom netušil, ţe je vlastně hlídán. Pátral po původu Hitlera. Byl jeho tvrdým odpůrcem a zednářských lóţí, které likvidoval bez slitování a Vašeho otce a strýce se nedotkl. Kdyţ poslal Haydrich své dva agenty do Polné, Váš strýc okamţitě podával zprávu Hitlerovi s kterým měl přímý kontakt. Byl to Hitler, který okamţitě ţádal Ameriku o likvidaci Haydrich. Ta byla provedena na ţádost Beneše !!
Byl to váš otec, který určil Lidice jako místo původu atentátu. Váš otec a strýc mají na svědomí tragédii lidickou.
4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze a varování . 5. se mělo uskutečnit navázání styku. Bylo podezření, ţe jde o provokaci a nebyla jistota, ţe jde o skutečnou skupinu odboje. Byl jsem poţádán o pomoc. Ţena, která měla být mou údajnou matkou, mi měla krýt záda. V 10 hod. na nábřeţí naproti Národnímu divadlu byl jsem tím dotyčným sraţen na zem. Od Národního divadla vyběhli nějací muţi. Chtěl jsem utéct, ale ten druhý, který tam čekal mne nepustil. Dostal jsem ránu a upadl na zem. Ta ţena přiběhla a volala na muţe, který přiběhl a kopl mne „ Pane Havel, co Vám můj syn udělal, proč ho kopete ?“ Ich bin nicht Havel, a ţenu udeřil. Srazil ji na zem, a ihned přijelo auto, do kterého nás vhodili. V Bartolomějské výslech. Kdo jsme, odkud a ke které skupině patříme. Ta ţena byla velmi statečná, moc na ní vzpomínám. Pane Havel, toto je velký omyl, my nikam nepatříme. Váš strýc zařval „Ich bin nich Havel, Ich bin Klaus Widermann.“ Ale já Vás znám, povídá ta ţena, jste Miloš Havel a ten vedle je Václav Havel a tento pán je Pruţinský Klaus. A tady udělala chybu. Klaus bylo krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati zařvali, a Váš otec zaječel. Tak přece, začal ten pravý výslech. Bylo jich tam dost na týrání. Kdyţ jsem zavolal „maminko“, váš otec uměl dávat pěkné facky. Po kaţdé jsem omdlel. Tu paní křísili a znovu bili, strhly z ní šaty a nějakými pruţnými holemi ji mlátili. Váš strýc šílel, protoţe nepromluvila. Kdyţ se probrala, chtěla vstát, ale nemohla. Byla skoro nahá. Váš strýc se k ní naklonil s jedním a zařval „Ty čechiše švajnehund, budeš mluvit ?“ A ona najednou klidně povídá „pane Miloši Havle, Vy jste lidská bestie“. Váš strýc popadl tu hůl a udeřil ji jak nešťastně, ţe ji zabil. Začal jsem plakat a volat „Maminko, co Ti udělali“? Probral jsem se aţ na kobce na Pankráci. Nebudu popisovat mučení, kterým jsem prošel. Zde mne vyslýchali Němci. Já jsem své jméno nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to znamenalo pro mou rodinu a organizaci.
Pojem času jsem ztratil. Kdyţ mne převáţeli do Berlína , bylo jiţ teplo. Dali mne na kobku, kde byli dva občané Dánové. Při kaţdém výslechu mi vzali šaty , nahého mne pověsili na dobytčí háky za nohy a bičovali mne. Ten gestapák co mne
vyslýchal byl sudetský Němec a uměl česky. Sám mi to řek, ţe pochází od Karlových Varů a ţe se budu hlásit jako „čechiše švajnehund“. To jsem neudělal, mlčel jsem. Byl jsem bit nějakým bičem a pěstmi. Moji spoluvězni mne opatrovali , hladili mne a byli mi velkou oporou. Byl jsem na konci si fyzických , nemohl jsem uţ ani chodit. Měl jsem pár dnů pokoj, klid pak přišel další výslech. K mému překvapení , nějaká kancelář, ale jaksi holá. Byl tam stůl a kolem něj seděli nějací muţi v uniformách a také v civilu. Byli mírně rozpití a pak se mi představil Váš otec , strýc Pruţinský Klaus a ten další byl Klaus Wilfer, rezident II. oddělení praţské SD a byl tam nějaký malý chlapec v uniformě Hitlerjungend. Stál u Vašeho otce, který ho hladil po hlavě. Kdyţ Váš otec na mne zařval jak to, ţe se nehlásím jak mám, jak se jmenuji a kdo jsem, tak jsem mlčel. Svlékli mne do naha a bičovali po chodidlech tím, ţe to ze mne dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti v uniformách a Váš otec a kaţdý měl v ruce sklenici a popíjeli. Ten gestapák na mne zařval „ Du čechiše švajnehund, budeš se tak hlásit nebo ne ?“ Zakroutil jsem hlavou, ţe ne. Kopl do mne a já upadl. Ten chlapec přiběhl a kopal do mne, aţ jsem močil krev, pak zvedl pravou ruku a volal Sieg Heil, Heil Hitler. Pak ke mně přistoupil ten gestapák i s Vaším otcem a něco německy říkal Vašemu otci. Ten se smál a kýval hlavou a něco říkal. Přivedl moje dva spoluvězně. Ten gestapák mi říkal , ţe kdyţ se nebudeš hlásit , jak ty dva zastřelíme. Nevěřil jsem,ţe by to udělali. Zakroutil jsem hlavou. Vzal pistoli a chtěl je střelit . Váš otec ho zastavil , vzal mu pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mne šok, ten malý chlapec, k nim přiběhl a kopal do nich a pak volal Heil Hitler a Sieg heil. Váš otec ho za to chválil a hladil. Mohl mít tak 7 aţ 8 roků. Pak přivedli další vězně , tři, jeden z nich mluvil francouzsky. Váš strýc i otec ne mne řvali, ţe je také zastřelí. Nemohl jsem si vzít na svědomí další lidské ţivoty. Kleče jsem se hlásil „ Her komandant, ich bin heftlink čechiše švajnehund ohne nahme“ Hurónský řev a řehot jaký spustili jsem do té doby neslyšel.
Odsouzen jako nepřítel Třetí říše
25.května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen, pro nepřátelsko činnost proti národněsocialistickému státnímu zřízení. Svědkové proti mně byli Váš otec, strýc, Pruţinský Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědectví, kterým dokazovali , ţe pařím k nepřátelské organizaci , jak svědkové jednoznačně potvrdili, ţe jsem se ohlásil přesně podle domluvy. Soud dospěl k jednoznačnému závěru , ţe jsem člen nepřátelské organizace, jejíţ činnost je zaměřena škodit Velkoněmecké říši a národněsocialistickému státnímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k smrti s podmínečným odkladem tří měsíců. Pokud do této doby nesdělím své jméno a nacionály budu popraven. Tlumočník , který mi překládal celý průběh soudu, byl zřejmě Čech. Mluvil perfektně česky.
Za krátkou dobu jsem byl se několika spoluvězni převezen do Mauthausenu . Neţ jsem byl dán na oddělení transportu, bylo mi vytetováno číslo 80943 na předloktí levé ruky.
Vězněm v Mauthausenu
V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebíral mne nějaký vězeň, mluvil česky a neţ mne dal na celu, tak se mne zeptal , jak se jmenuji a odkud jsem. Řekl jsem zase – nevím. Na cele byli tři vězni ve vězeňských šatech, odsouzení k smrti. Kdyţ zavřeli dveře, jeden z nich povídá. „Ani nám neříkej svoje jméno, ani odkud jsi. Vydrţ a nezraď.“ Byli to příslušníci dem. Pravice Ing. Zdeněk Čech, Dr. Prof. Jindřich Spáčil a prof. Marek Neuman. Cela byla holá, spali jsme na holé zemi a nesměli jsme ven. Ten vězeň, který mne přebíral spolu s dozorcem, byl kápo a
placený agent gestapa, pomocník kata – Antonín Novotný, budoucí prezident Československé socialistické republiky a první tajemník ÚV KSČ. Jednou se mne zeptal Zdeněk Čech , čím je můj otec. Obchodník říkám a v tom se otevřou dveře a Novotný zvolal, ţivnostenský parchant. Poslouchal za dveřmi. Trvali na mé popravě spolu s mými spoluvězni. Také to dokázali. Odvedli nás na celu smrti a přede mnou byli ti tři popraveni, kdyţ přišla řada na mne, otevřeli se dveře a někdo zařval „Halt“ a německy něco volal Nesměl jsem být popraven, protoţe lhůta tří měsíců neuplynula.
Odbojová organizace, které velel JUDr. Jan Uher, vyvinula všechnu svou moc a tajně mne z Mauthausenu dostali ven.Váţi jsem necelých 25 kg. Váš otec a strýc mají podíl ha likvidaci plk.JUDr. Jana Uhra, pplk. Ing. Jiřího Melichara, vypálení Javoříčka a tam vyvraţdění muţů od 15 let. Byli to bestiální zrůdy, které Vy dnes oslavujete jako hrdiny, coţ Vás plně charakterizuje.
Co obsahuje tajná přísaha ?
Plně jste převzal jejich odkaz , který naplňujete. Plníte také přísahu, kterou jste skládal v Izraeli opřen o Zeď nářků při Vašem svěcení do 30. svěcení ve stupni 1. Jednáte přesně jak jste slíbil. Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a poslušné stádo konsumentních tvorů vnutit lidu apatii, beznaděj, lhostejnost a nezájem o věci veřejné, musela narůst kriminalita, prostituce , drogy a tím rozbít morální hodnoty společnosti.
Jednáte přesně podle zasvěcení: Já, jedině já, vše kvůli mně, pro mne, a to všemi moţnými prostředky.
Přísahu, kterou jste skládal v Izraeli, byla přísahou Bohu zla – Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale tvrdý realista. Zlo v kterém stojíte, se muselo ukázat, odhalit svoji tvář. To se stalo.
Já jsem skládal přísahu Ţivotu, Pravdě a Spravedlnosti – tomu Bohu, který stvořil Vesmír, planetu Země a Člověka, Stvořitel. Soud, o který jsem poţádal není spor dvou jedinců, ale boj dvou systémů. Dobra a zla. To, ţe jste mi dal milost, ne z humánních důvodů, ale proto, aby jste mi zavřel hubu. To jste dal naprosto jasně najevo, ţe mám pravdu a z té máte strach.
Proto říkám, Buď ţivot nebo smrt, buď pravda nebo leţ, buď spravedlnost nebo zločiny a bezpráví.
Ochráncem vlastizrádných zločinů
Buď já a ten dobrý, čistý obelhaný a okradený lid a moje vlast, anebo Vy a ta banda vlastizrádných zločinců, které chráníte a kterým tolik vyhovujete. Proto ţádám referendum , protoţe jedině lid je pánem v zemi a z jeho vůle pochází veškerá moc ve státě.
Máte-li tak silnou podporu lidu, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát. Navrhuji Vám je pro nás dva dialog v České televizi. Totéţ také navrhuji Václavu Pruţinskému – Klausovi, po našem pohovoru. Těším se na ten pohovor, věřím, ţe bude a loučím se tak, jak jsem se musel hlásit Vašemu otci a strýci.
Herr komandant heftlink čechiše švajnehund nr. 80943 ohne name.
Zdeněk Spálovský, důchodce , Kroměříţ
********************************


Nepřihlášený uživatel

#4080

2012-01-16 16:03

pořád se kříčí jak se má šetřit, úspory se nehledají ve státní správě ale na rodinách s dětmi nebo na důchodcích, a to přejmenovávání.......to je pěkná blbost, vemte si , že přejmenuji ulici a ti lidé kteří tam bydlí tak jsi půjdou měnit veškeré doklady, a to si zaplatí ze svého a nehledě na ten čas promrhají po úředach. V téhle se dělají hrozné blbosti....je mi z toho špatně !!!!


Nepřihlášený uživatel

#4081

2012-01-16 16:28

Neupírám panu Havlovi zásluhy, ale domnívám se, že přejmenování letiště by bylo čistě symbolické a v dnešní době, kdy se všichni snaží šetřit, kde se dá (nebo by alespoň měli), by přineslo nemalé výdaje, které si nemůžeme dovolit.

Nepřihlášený uživatel

#4082

2012-01-16 16:35

Nevidím jediný důvod přejmenovávat letiště na jiné jméno než má.
ROCO

#4083

2012-01-16 16:39

4081
Neupírám panu Havlovi zásluhy, ale domnívám se, že přejmenování letiště by bylo čistě symbolické a v dnešní době, kdy se všichni snaží šetřit, kde se dá (nebo by alespoň měli), by přineslo nemalé výdaje, které si nemůžeme dovolit.

Jaké zásluhy,když bylo a je vše domluvené a on byl jen vybraná loutka!
Jarda ze Zilova

#4084 Re: Re: Re: absolutní nenávist komunismu !!

2012-01-16 17:25

#50: Smrtkomoušům - Re: Re: absolutní nenávist komunismu !!

...a ti demokraticti kapitaliste doopravdy respektuji svobodu?? Vmesovani do statu, jenz maji nerostne bohatsvi a ignorace nekolik desitek trvajici potlacovani lidskych prav? Jugoslavie, Lybie, Afghanistan versus napr.Tibet?? A oni ti, jenz diktuji smer a takt trzniho hospodarstvi nevrazdi lidi? Afrika, Jizni Amerika, pokud jsi tak secteli v historii, musi ti momentalne tva prava hemisfera davat facku za fackou.....jen pro budouci reakce, nejsem komunista, levicak ani pravicak...me zajima nase maticka Zem....jsem rad, ze nejsem jediny, kdo vidi velmi silnou paralelu mezi dobou komunisticke totality a dneskem....ono se toho zase toliko nezmenilo, jen to nechce byt ignorant a podivat se, kdo plati za nasi svobodu a komfort doopravdy....obcane 3.svetu a zemi, jenz meli svoji svrchovanou vladu, mravy, jenz jsme nemuseli chapat, ale fungovali stovky let...nyni tam prezije kazde 3.novorozene a pitna voda je tam stejne cenena, jako u nas Portske.....chcete-li vzdat hold VH, proc neusporadate sbiku a nenechate mu napr.zhotovit sochu? ....aa  to nestaci jen podepsat petici na neu ze..:)


Nepřihlášený uživatel

#4085

2012-01-16 17:33

Nejsem pro zmeny zavedeneho, fungujiciho, jen kvuli momentalnimu emocnimu prujmu spoluobcanu....uz vubec ne, kvuli osobe, u ktere je velmi mnoho otazniku,,,,samozrejme ne v medialnim mainstreamu...

Nepřihlášený uživatel

#4086 Re: Re: Re: Re: absolutní nenávist komunismu !!

2012-01-16 18:20

#4084: Jarda ze Zilova - Re: Re: Re: absolutní nenávist komunismu !! 

 Jardo, ty jseš správnej týpek.:-) Ano, chce to zdravý selský rozum a hned bude krásně na světě.


Nepřihlášený uživatel

#4087

2012-01-16 18:23


F. X. Šalda: Poznámky.
Šalda F. X.: Šaldův zápisník, ročník čtvrtý (1931–32).
2. vyd. Praha, Československý spisovatel 1991

Zbabělost a bezradnost české kritiky projevila se až pitvorně v případu Dykově. Dyk měl za živa četné odpůrce politické i literární. Ale když zemřel, všecko na ráz kapitulovalo; i literární kritikové, kteří napadali kdysi velmi urputně, ano zuřivě jednotlivá jeho díla, zapěli nyní na ně hymny a panegyriky, bez jediného slovíčka, které by vysvětlilo změnu jejich soudu. Stalo se tu cosi obdobného případu Rašínovu; den před vražedným útokem byl ještě Rašín osobou v největší části tisku nejvíce nenáviděnou a potíranou, ode dne tohoto útoku byl kanonisován beze všeho vysvětlení a zdůvodnění i se svou politikou finanční na celé čáře; jenže v případě Rašínově dá se to poněkud pochopit a omluvit z tragické neobvyklosti jeho smrti. A my žijeme tak bezduchým a bezideovým životem, že tohleto sentimentální kastrátství a ideovou bezpolárnost pokládáme za nějaké mravní plus. Tak je tomu v Čechách: lidé si uženou nenávist a nevědí jak; uženou si obdiv a nevědí jak. Všecko je hromadná nákaza jako u skotu nebo bravu; a nic není myšlenkový řád a ideová závaznost a důslednost.

Nepřihlášený uživatel

#4088

2012-01-16 18:42

Proč po Havlovi?

Nepřihlášený uživatel

#4089

2012-01-16 18:43

Nepovažuji V.H. za tak význačnou osobnost, za jakou je vydáván.
Nespokojený Jarda

#4090

2012-01-16 18:44

P.Havel si určitě svoje užil v různých náprav.zařízeních,ale i soudruzi si ho odhlasovali za prezidenta?Kdo tomu všemu rozumí a KDO zná úplnou pravdu ?Láska k člověkovi se dá vypěstovat i přez televizi a naopak.Většina z nás má do Prahy hodně daleko a všechno se děje v Praze.Promintě mi, ale jeho dramatická tvorba mi moc neřekla.Veškeré informace mám jen prostřednictvím internetu a médií.Pro jedny hrdina,pro druhé zbabělec............vyberte si?Nesouhlasím s přejmenováním,je to jak s tou republikou.Teď se jmenujeme KOCOURKOV a dlouho bude trvat než se zase budeme jmenovat ČESK8Á REPUBLIKA domov můj.................

Nepřihlášený uživatel

#4091

2012-01-16 18:46

Myslim ze polemizovat kolem petice je zbytecne,V.Hav- lovi to neprisslusi. PRAHA-RUZIN to je spravny nazev.

Nepřihlášený uživatel

#4092

2012-01-16 18:54

Nesouhlasím,jelikož to zaplatí zase obyčejní lidé.
Jestli si to ti nahoře odsouhlasí,tak atˇ si to také zaplatí.Myslím,že si na to už nakradli dost ne?

Nepřihlášený uživatel

#4093

2012-01-16 18:55

Přejmenévání letiště by měli zaplatit ti co tu akci zorganizovali a těch 80.000 co s tím souhlasí.
jarinek

#4094 Re:

2012-01-16 19:02

#4091: - Myslim ze polemizovat kolem petice je zbytecne,V.Hav- lovi to neprisslusi. PRAHA-RUZIN to je spravny nazev.

Jen kosmetická drobnost - za našich let bývala tzv. vyjmenovaná slova: drzý - jazyk - brzy - Ruzyň :-) Prosím malou opravu, smysl to ovšem nemění...


Nepřihlášený uživatel

#4095 Re: absolutní nenávist komunismu !!

2012-01-16 19:19


Nepřihlášený uživatel

#4096

2012-01-16 19:27

Je spoustu pravdive dokumentace o zpusobu jak se dostal Havel k moci.Kdo zna pravdu,muze si jen prat, aby jeho jmeno zaniklo,ceskemu narodu zpusobil vic skody nez uzitku.
Jarda 58

#4097

2012-01-16 19:31

Jednou po konzertu Karla Kryla jsem si šel podepsat jeho knížku a ptal se ho proč něco nedělá v politice a Kryl mi řek,že byl za Havlem a ten mu řek,že má kytaru, tak ať hraje!Většina lidí si zpívala jeho písničky jak před ,tak po revoluci.Dneska po Krylovi skoro nikdo ani neštěkne a přítom jeho písnicky mněli hlavu i patu a ten komunisty asi sra.l víc ?Poslední jeho písničky byli aktuální k dnešní době.Já nevím ,že by se někde po něm něco jmenovalo (když tak mně opravte-rád se poučím)Na Karla Kryla bychom nemněli zapomenout !!!Komu čest,tomu čest!
z doslechu

#4098 Re: Havel!!

2012-01-16 19:42

#26: Petr - Havel!! 

 Každý něco ví a jeho kámoš (brejlatej chlapeček)jak mu říkali,sedí do dneska ve vládě.Pozor,je to vojenské tajemství !

hubon

#4099

2012-01-16 19:45

I ja si myslim,ze i kdyby cela republika byla proti prejmenovani,panove a damy,bude prejmenovano,jestlize je to politicky v planu, tak to taky bude,lid nerozhoduje o nicem.
Havel si zaslouzi klid,nechte ho spat at upadne v zapomenuti.

Nepřihlášený uživatel

#4100 Re:

2012-01-16 20:10

#4079: ROCO -  

 Vas prispevek  ROCO ma opodstatneni v kazdem slovu,je videt ze mate odvahu rict jak se veci maji. Ja osobne vam dekuji,verim vsak,ze ani cast ostatnich ucastniku nevi o cem je rec, mnoho jich to ani nechce vedet.

 

 

 
kysytään!-- Large modal -->