Petice za spravedlivou definici pacientské organizace

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

obracíme se na Vás s žádostí o rozšíření definice pacientské organizace (dále PO), která je součástí pozměňovacího návrhu k novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. V původním pozměňovacím návrhu se mimo jiné uvádí:

"PACIENTSKÁ ORGANIZACE § 113f

(1) Pacientskou organizací se rozumí zapsaný spolek, jehož hlavní činnost spočívá v pomoci pacientům a ochraně jejich práv a zájmů a jehož členy jsou zpravidla osoby s určitým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejich osoby blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku, přičemž tyto osoby mají rozhodující vliv na jeho řízení. Pacientskou organizací se rozumí též spolek, jehož členy jsou spolky, které splňují podmínky podle věty první a které volí členy jeho statutárního orgánu."

Definice uvádí, že pacientskou organizací mohou být pouze spolky, přičemž fungující PO, které mají právní formu zapsaného ústavu nebo obecně prospěšné společnosti jsou z této definice vyjmuty. Toto navrženou definici považujeme za diskriminační a nesystémovou, níže si dovolujeme shnrout zásadní fakta:

  • Paragraf definující PO je beze změny vyjmut z návrhu novely zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, proti kterému se vymezilo velké množství jednotlivých PO i zastřešujících organizací a jejichž připomínky nebyly dodnes, v rámci řádného připomínkového řízení, vypořádány.
  • V roce 2014 byl na tehdejší občanská sdružení vyvíjen tlak ve směru dosáhnout jejich přeměny na ústavy a obecně prospěšné společnosti. Nyní na to doplácí právě tyto uvedené právní formy, které návrh vyřazuje z definice PO. Proto definici v pozměňovacím návrhu shledáváme pro tyto organizace diskriminační a v rozporu s Ústavou ČR. Ze zákona není možné, aby se např. ústav transformoval na spolek, tedy i kdyby mělo dojít k tomuto krajnímu řešení, zákon to neumožňuje.
  • Při zúžení definice PO pouze na spolky je užíván argument demokratičnosti spolku, právní forma spolku sama o sobě ovšem nemusí být zárukou demokracie. Jakkoli zákon upravuje spolek jako demokratický, zakladatel spolku nemusí při jeho zakládání brát tento princip v potaz, spolek lze založit bez demokratických principů, dokonce lze založit spolek ryze autokratický, řízený jedinou osobou, která je zároveň jeho statutárním i nejvyšším orgánem. Pro správné fungování PO je důležitá demokratičnost, bez ohledu na její právní formu, zúžení pouze na spolky tak postrádá smysl.
  • Dalším užívaným argumentem je reprezentativnost. Je ale snahou všech pacientských organizací, aby reflektovaly zájmy pacientů a aby konaly veškerou svoji činnost v souladu s jejich potřebami. Rozhodující vliv pacientů na řízení a činnost příslušné pacientské organizace považujeme za zásadní. S touto nepsanou zásadou nefungují pouze spolky, ale i ústavy a obecně prospěšné společnosti, které plní funkci řádných PO ve vztahu ke svým pacientům. Pokud navržená definice PO předpokládá dokládání reprezentativnosti pouze čestným prohlášením, lze tak učinit i u jiných právních forem.
  • Navržená definice PO přímo ohrozí fungování 14 PO, které jsou momentálně vedeny MZ ČR v databázi PO a mnoho dalších, které zde vedeny nejsou. Mnohdy se jedná o příkladné a zavedené PO, které zastupují vzácné diagnózy či chronicky nemocné pacienty a schválením této definice dojde k přímému ohrožení pacientů s těmito diagnózami.

Dovolujeme si proto navrhnout, aby definice PO byla spravedlivá, reflektující vývoj Českého práva a aby tato definice akceptovala i ústavy a o.p.s. jako pacientské organizace. Pokládáme za zásadní, aby bylo posuzováno, jestli konkrétní organizace splňuje určené podmínky ve vztahu ke svým pacientům, aniž by samotná právní forma byla jedním z kritérií. Zachování podstatného vliv pacientů na řízení a plnění poslání organizace může být zajištěno vhodnými opatřeními u všech právních forem PO.

Zástupci pacientských organizací, zástupci neziskových organizací, pacienti.


Ing. Pavel Melichárek, ředitel DEBRA ČR, z.ú. (IČ: 26666952, sídlo: Černopolní 212/9, Brno 613 00)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Pavel Melichárek, ředitel DEBRA ČR, z.ú. (IČ: 26666952, sídlo: Černopolní 212/9, Brno 613 00) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...