ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZNEPLATNĚNÍ EXEKUČNÍHO ZÁKONA

My, níže podepsaní občané České republiky,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice,

ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ EXEKUČNÍHO ZÁKONA“

Exekuční zákon je neplatný a v rozporu s právem, etickým kodexem i dobrými mravy, nesplňuje podmínky zákonnosti, je protiústavní a je plný nezhojitelných procesních vad. Nerespektuje právo, platné zákony ani Ústavu ČR. Je v rozporu s Evropským právem a Mezinárodními úmluvami k jejichž plnění se ČR zavázala.

Soukromí i státní exekutoři tak dlouhodobě vydávají neplatné dokumenty, opírající se o neplatný exekuční zákon.

Exekuční zákon je neplatný, neboť dle principu „ex iniuria ius non orituz“ z nepráva nemůže vzejít právo. 

Exekuční zákon je neplatný, neboť je v příkrém rozporu se zákonem o soudech a soudcích. 

EXEKUČNÍ ZÁKON:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-120

VÝČET NEZHOJITELNÝCH VAD EXEKUTORSKÉHO ZÁKONA

1. Žádný soud v České republice, tedy ani prvoinstanční exekuční soud ani odvolací soudy, nemohou vydávat usnesení opírající se o neplatné exekuční zákony.

2. Soukromí exekutoři, kteří jsou postaveni na úroveň prvoinstančního exekučního soudu, jsou v extrémní kolizi a fatálním střetu zájmů z nějž vyplývá zřejmá podjatost, neboť jejich primárním cílem jako podnikatelských subjektů s přiděleným IČO, je vždy dosahování zisku. Výsledek jejich rozhodnutí lze lehce předvídat. Z logiky věci tak vyplývá, že tyto exekuterské úřady nejsou a ani nemohou být v postavení nezávislého a nestranného soudu. V praxi soukromých exekutorů se tak projevuje nezpochybnitelná podjatost, což je z prodstaty zákona vylučuje z vykonávání exekutorské činnosti. 

3. Systém účelově podporuje soukromé exekutory, neboť pro něj jsou ekonomickým přínosem při platbách DPH do státního rozpočtu. Tíži DPH přenášení výhradně na stranu povinnou, čímž neúměrně zatěžují dlužníka nemorálním navyšováním dluhu. 

4. Protiváhou soukromých exekutorů, je vymáhání pohledávky úředníkem soudu, výkonem rozhodnutí soudu. Soudní úředník nenavyšuje pohledávku, neboť pracuje za tarifní mzdu a neúčtuje si DPH a zisk. Výběr vymáhání pohledávky soudním úředníkem je zřetelně levnější pro stranu povinných. Také není potřeba řešit formu teritoriality soukromých exekutorů, neboť toto je již vyřešeno místní příslušností soudu povinného.

5. Jako soud první instance, by měl exekutor být v blízkosti bydliště povinného po vzoru místně příslušného soudu. Vzhledem k tomu, že tato podmínka splněna není, je exekuční zákon neplatný. 

6. Česká republika účelově exekuční perpetum mobile, kdy dluh povinného narůstá neúměrně geometrickou řadou, což jej uvrhá do dluhové spirály. 

7. Soukromý exekutor v roli prvoinstančního exekučního soudu je fakticky podnikatel záměrně zvýhodňovaný státem, což je zcela nepřípustné. 

 

SPORNÉ OTÁZKY PROKAZUJÍCÍ NEPLATNOST EXEKUČNÍHO ZÁKONA:
 
1. Zda je v exekučním řízení volen soukromý exekutor v souladu s právem na spravedlivý proces, tedy nezávislým generátorem soudu a v souladu s rozvrhem soudu? 
 
2. Jakým způsobem jsou zajištěna procesní práva nestrannosti, práva na nepodjatého a nezávislého soudce v řízeních vedených soukromými exekutory, kteří jsou v roli prvoinstančního exekučního soudce, když jejich primárních cílem je dosažení zisku?
 
3. Jestliže má soukromý exekutor status prvoinstančního exekučního nezávislého soudu, jak je možné, že rozhoduje ve věcech týkajících se jeho vlastních finančních zájmů a obchodních transakcí?
 
4. Jelikož má soukromý exekutor statut nezávislého prvoinstančního exekučního soudu, v jakých místnostech na svých úřadech vykonává veřejná soudní líčení? 
 
5. Jestliže má soukromý exekutor status nezávislého prvoinstančního exekučního soudu, jaká používá záznamová zařízení pro uchování a dokumentaci jím vedených soudních líčení, pro záruku dodržení práva na spravedlivý proces a GDPR? 
 
6. Jakým způsobem, je zajištěna bezpečnost při soudních jednáních realizovaných soukromým exekutorem v pozici soudce prvoinstančního exekučního soudu?
 
7. Jaké mezinárodní úmluvy legitimizují stav, kdy v ČR soukromý exekutor, jehož podnikatelskou činnost provozovanou za účelem maximalizace zisku, kdy tento podnikatelský subjekt je sám sobě nezávislým soudcem, rozhodujícím o své vlastní odměně.
 
8. Zda soukromý exekutor v postavení soudu první instance je instancí určenou k tomu, aby provozoval svou činnost za účelem maximalizace zisku nebo za výkonem práva spojeného s výkonem nezávislého soudu?
 
9. Jakým způsobem je zajištěn výkon činnosti soukromého exekutora v souladu s právem na určení místa bydliště povinného? 
 
10. Jakým způsobem je zajištěna rovnost stran v soudním procesu vedeném soukromým exekutorem v roli první instance soudu?
 
11. Jak je možné, že takto tristně protiprávní stav je dlouhé roky přehlížen a tolerován odpovědnými institucemi včetně soudů, soudců, politiků a dalšícmi odpovědnými osobami.
 

Informace dokumentující neplatnost exekučního zákona:

Článek:

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/zmena-zakona-o-exekutorech-odporuje-evropskemu-pravu/r~i:article:522933/

Citace z textu:

Baxa ale tvrdí, že v návrhu zákona jsou zásadní nedostatky. Změny jsou podle něj v rozporu s ústavně zaručeným právem na spravedlivý proces a i v rozporu s evropským právem.

Exekutoři nejsou nezávislí

"Není možné, aby o stížnostech na nesprávný postup exekutora rozhodoval sám exekutor. Soudní exekutoři nemohou být považováni za nezávislý a nestranný soud, dokud budou moci přijímat úplatu od věřitele nad rámec zákonem stanovené odměny a dokud nebude dostatečně zajištěna kárná odpovědnost exekutorů v případě jejich vážných pochybení," uvedl Baxa, který své námitky napsal v dopise ministru spravedlnosti.

Článek:

https://archiv.hn.cz/c1-66430860-hradni-vymahaci-lide-ze-zemanova-okoli-vydelavaji-na-exekucich-a-chudych-nejaktivnejsi-je-firma-dcer-nejvetsiho-prezidentova-sponzoraCitace z webu:

Citace z textu:

Hradní vymahači: Lidé ze Zemanova okolí vydělávají na exekucích a chudých. Nejaktivnější je firma dcer největšího prezidentova sponzora

Článek:

https://archiv.hn.cz/c1-66248400-pavel-nemec-muz-ktery-pomohl-nastartovat-byznys-s-dluhy-stal-u-vzniku-soukromych-exekutoru-i-zvyseni-odmen-za-vymahani

Citace z webu:

"Pavel Němec byl ministrem spravedlnosti v době, kdy jeho Unie svobody definitivně opustila parlament. Tehdy straně předsedal. Vzpomíná se na něj i z jiného důvodu. Dnešní spolumajitel pražské advokátní kanceláře zásadně ovlivnil rozjezd obchodu s chudobou v Česku. V roce 2001 stál u zrodu exekučního řádu, který umožnil vznik soukromých exekutorů. O tři roky později, těsně před odchodem z postu ministra do advokacie, zvýšil odměny právníků za vymáhání dluhů. Hlavně ze zastupování velkých věřitelů, kterým mnoho lidí dlužilo jen drobné sumy, se tak stal lukrativní byznys. Významně přispěl k tomu, že každý desátý Čech někdy držel v ruce exekuční příkaz."

Článek:

https://www.lidovky.cz/domov/manzelka-radniho-blazka-ziskala-zakazky-od-mesta-vydelala-si-skoro-2-miliony.A100809_152801_ln_domov_tsh

Citace z textu: 

"BRNO - Manželka místopředsedy ODS a šéfa strany v Brně Pavla Blažka získala zakázky na radnici, kde její muž působí jako radní. Za posledních osm let dostala Alena Blažková jako exekutorka u městské části Brno-střed práci za téměř dva miliony korun."

Článek: 

https://exekucninerad.cz/docs/exekuce-a-korupce.pdf

Hlavním problémem současného stavu je ekonomická závislost exekutora na věřiteli. Bez jehopohledávek nemůže exekutor zajistit svou existenci, protože představují jeho jediný zdroj příjmů. Požadavek exekučního řádu na nezávislost a nestrannost tak exekutor nemůže reálně splnit - systém mu to neumožňuje. Výsledkem jsou smlouvy, které exekutora často zavazují k nezákonnému jednání. Velcí institucionální věřitelé tak snižují své náklady na úkor všech
ostatních, zejména dlužníků, kteří jsou vytlačování na okraj společnosti.

Článek:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/168-hodin-exekutor-sepsal-detskemu-dluznikovi-hracky-pak-ale-leta-cekal-a-zacal-strhavat-mzdu-5550

Citace z webu:

Exekutor sepsal dětskému dlužníkovi hračky, pak ale léta čekal a začal strhávat mzdu

V případě mladého muže s exekucí kvůli smlouvě rodičů s mobilním operátorem ale exekutor sice sepsal chlapcův majetek, když mu bylo patnáct, ale věci mu nechal. Byla to například žehlička a model lokomotivy v odhadní ceně 150 korun. Také mu strhl z účtu 700 korun.

Jenomže když chlapec dospěl a ve dvaceti mu přišla první výplata, přišel do účtárny v práci exekuční příkaz na 16 400 korun. Kristýna Dolejšová Kabelová to považuje za chybný postup. „Tento způsob je zjevně nezákonný,“ míní.

Článek:

https://www.penize.cz/exekuce/406350-velka-prasarna-stat-vyrobil-tisice-detskych-dluzniku-ted-vymysli-pomoc

Citace z webu:

Za „velkou prasárnu“ označil premiér Andrej Babiš tisíce exekucí proti nezletilým. Ministrům tak nezbylo než otočit ze svého původního stanoviska. Dětské dluhy se mají stát minulostí.

Podcast:

https://plus.rozhlas.cz/stat-posvetil-nemoralni-byznys-na-vymahani-dluhu-jedou-v-tom-nemec-zeman-mynar-7737597

Citace z webu:

Stát posvětil nemorální byznys na vymáhání dluhů. Jedou v tom Němec, Zeman, Mynář, Fiala z SPD i Faltýnek z ANO, tvrdí Hilšer

 

Článek: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hule-mali-exekutori-se-chovaji-hur-nez-velci-v-oblasti-spravedlnosti-nema-byt_2406141651_elev

Citace z textu:

Zatímco v jiných zemích Evropské unie jsou exekutoři vykonavateli soudních rozhodnutí, v Česku jsou de facto soudní instancí prvního stupně, protože rozhodují o podáních a nákladech. „To je staví do klientelistického vztahu k zadavateli zakázky, protože mohou rozhodnout o tom, jaký nárok na odměnu ten zadavatel má,“ vysvětluje expert Člověka v tísni.

 

Apelujeme na prezidenta ČR Petra Pavla, premiéra Petra Fialu, členy vlády, Senát, Poslaneckou sněmovnu i ombudsmana a další kompetentní instituce a osoby, aby se zasadily o bezodkladné zneplatnění amorálního a nelidského exekučního zákona.

 

ŽÁDÁME O OKAMŽITÉ UPLATNĚNÍ EXEKUČNÍ AMNESTIE Z DŮVODU NEPLATNOSTI EXEKUČNÍHO ZÁKONA. 

ŽÁDÁME O OKAMŽITOU NÁPRAVU STAVU VĚCÍ A ZASTAVENÍ NEKALÉHO BYZNYSU S CHUDOBOU. 

ŽÁDÁME O OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ LEGALIZOVANÉHO, STÁTEM POSVĚCENÉHO ZLOČINU.

 

ASOCIACE EUNOMIA PODALA ÚSTAVNÍ STÍŽNOST NA NEPLATNOST EXEKUČNÍHO ZÁKONA

Prosíme podpořte naše úsilí a pomozte nám prosadit zneplatnění exekučního zákona. Připojte se k naší ústavní stížnosti. 

https://www.facebook.com/eunomiaassociation/posts/pfbid0shTDgyYxA1oXAX3fcm8carcLfunmf3WtAYfnES9DimAr4pk5brvjB2HJ2MkKT5Bkl

 

PETICE BUDE PŘEDÁNA:

EUROOMBUDSMANOVI: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/home

EVROPSKÉMU PARLAMENTU: https://www.europarl.europa.eu/portal/cs

PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.hrad.cz/

OMBUDSMANOVI: https://www.ochrance.cz/

SENÁTU PČR: https://www.senat.cz/

PSP ČR: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

NKÚ: https://www.nku.cz/

MVČR: https://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/5/struktura/vybory/vvvk

POLICII ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.policie.cz/

 

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY:

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

OBČANSKÁ PRÁVA:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_pr%C3%A1va

PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_spravedliv%C3%BD_proces

 

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat.

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat.

 

ZA PODPISY A SDÍLENÍ PETICE VÁM PŘEDEM DĚKUJEME.

Váš podpis je třeba potvrdit ve zprávě, kterou obdržíte na Váš email. Bez potvrzení podpisu je podpis neplatný.

Přejeme Vám všem, kteří nám pomáháte podílet se na pozitivní změně, krásný den.

 

# ASOCIACE EUNOMIA

Asociace aktivních občanů, kteří se přejí žít v právním státě.
Asociace EUNOMIA je nezávislá nezisková organizace odkázaná výhradně na pomoc našich dárců a podporovatelů.
 
Dary a příspěvky na provoz asociace, můžete zasílat na účet číslo:
IBAN: LT79 3250 0484 8715 1676, BIC: REVOLT21
Poznámka k platbě: DAR
 
Děkujeme vám za podporu a pomoc.
Vážíme si vaší přízně.
 
EA | EUNOMIA ASSOCIATION
Establishment of Headquarters in Oslo, Norway
International Independent Human Rights Protection
 
Phone and Whatsapp: +47 93 99 32 03
Web: eunomiaassociation.eu

Založení petice dne 31. 1. 2024.

Poslední aktualizace petice 15. 6. 2024.

EUNOMIA ASSOCIATION © 2023 All Rights Reserved


EUNOMIA ASSOCIATION    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že EUNOMIA ASSOCIATION bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...