Žádáme, aby došlo k otevření škol, a to: co nejdříve, udržitelně a bezpečně.

My, níže podepsaní rodiče, žáci, studenti, pedagogové a další zastánci kvalitního vzdělávání požadujeme, aby vláda České republiky aktivně zajistila udržitelný způsob návratu školních dětí a studentů do škol. Vede nás k tomu následující:

 • Právo na vzdělání je základním sociálním právem; je zakotveno v čl. 33 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod.
 • Vláda v rámci boje proti pandemii viru SARS-COV 2, za účelem zabránění překročení kapacit našeho zdravotního systému, již podruhé během kalendářního roku přikročila k plošnému uzavření všech vzdělávacích zařízení od základních škol, speciálních škol, až po vysoké školy.
 • Právo na život a zdraví jsou taktéž základními lidskými právy (dle čl. 6 Listiny základních práv a svobod); aplikace norem pro jeho zachování však je limitována dalšími základními právy – mimo jiné právě právem na vzdělání.
 • Jinými slovy, každé omezení práva na vzdělání musí být aplikováno proporcionálně.
 • Vzdělání je investicí do budoucna. Každý den, který děti a mládež stráví ve škole, se pozitivně podepíše na budoucím osudu našeho národa i každého občana.
 • Vzdělání je cestou k ekonomické prosperitě, úrovni a kulturnosti, a v důsledku i k zajištění kvalitní zdravotní péče. Zlepšuje budoucí život v časech míru a prosperity, ale i v časech krušnějších, jaké zažíváme do určité míry nyní. Dopad zavřených škol na ekonomiku a život lidí v naší zemi bude doslova drtivý.
 • V době jarní vlny epidemie byla plošná opatření legitimizována neznámými vlastnostmi viru a nečekaností situace. Po více než půl roce však již vláda má dostatek informací i technických prostředků pro více sofistikovaná řešení. Plošné uzavření škol je na pozadí technického pokroku hrubě neproporcionální, jelikož k dosažení stejného cíle lze využít opatření, která právo na vzdělání neomezují.
 • Domácí výuka funguje jako dočasné řešení. Jako řešení středně- nebo dlouhodobé je však nedostatečná. Přestože poškozuje všechny, nejtvrději současná situace dopadá na ty nejzranitelnější vrstvy společnosti a způsobuje tak rozevírání sociálních nůžek:

Pro rodiny na hranici chudoby je dlouhodobý výpadek části příjmů v důsledku nutnosti pečovat o potomka a jeho vzdělání právě tím, co způsobí definitivní sociální propad.

Mnoha rodičům (a zejména maminkám, protože právě ty nyní nejčastěji suplují chybějící instituce) navíc hrozí ztráta zaměstnání v důsledku dlouhodobé absence. O to více v době, kdy díky zavírání části ekonomiky pracovních míst ubude.

Rodiny z nižších sociálních skupin nemají technické a často bohužel ani rozumové vybavení na to, aby dostatečně kompenzovaly práci vzdělávacích pracovníků. o   Nespokojenost mnoha rodičů ohrožuje psychickou pohodu a vývoj dětí; může v krajním případě vyústit v rozpad manželství a další negativní sociální jevy.

Dětem, jimž se rodiče nezvládnou dostatečně věnovat, hrozí trvalé psychické a zdravotní následky vyplývající z nadužívání digitálních prostředků zábavy jako mobilní telefony a tablety.

 • I vlády zemí západní Evropy shodně deklarují, že k omezení práva na vzdělání má docházet až v poslední řadě a jen na nezbytně dlouhou dobu.
 • I přes výše uvedené si uvědomujeme, že je třeba respektovat rodiny, které naopak mají obavu z nákazy, nebo si nepřejí nechat děti pravidelně testovat, a nechtějí tedy děti do školy poslat.

Nejsme epidemiologové, virologové ani lékaři (tedy většina z nás), nehodnotíme tedy nebezpečnost viru. Požadujeme pouze změnu způsobu boje s epidemií. Z výše uvedených důvodů proto požadujeme, aby Vláda České republiky:

 • Využila k boji s epidemií primárně jiných nástrojů, než plošné uzavření škol (testování okolí ohrožených osob, pravidelné preventivní testování žáků a studentů levnějšími testy).
 • Ihned zajistila udržitelný způsob návratu dětí a studentů do škol. Nepostačí obecné prohlášení o jakýchsi prioritách.
 • Požadujeme konkrétní opatření – například pověření konkrétních osob výběrem vhodných metod, diskusí s řediteli škol a realizací testování ve školách.
 • Mnoho z nás v poslední době ke svým povinnostem přidala výkon učitelské činnosti. Věříme, že když my se můžeme naučit vyučovat naše děti, vláda se umí naučit zvládnout epidemii. Vynaložené náklady se naší společnosti začnou vracet prakticky okamžitě.

Lucie Fuksová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lucie Fuksová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...