DĚTSKÁ PÍSKOVIŠTĚ

Kontaktujte autora petice

DĚTSKÁ PÍSKOVIŠTĚ

2021-11-20 19:27:48

DĚTSKÁ PÍSKOVIŠTĚ

DĚTSKÁ PÍSKOVIŠTĚ

Spolek Zlaté sluníčko vnímá službu dětem jako jednu z našich priorit. Chceme vybudovat hřiště, aby děti kolem nás měly možnost vyrůstat v prostředí, které pro ně bude po všech stránkách inspirující a také bude toto hřiště upraveno s herními prvky i pro postižené děti.Chceme tímto dětským hřištěm ukázat, jak by měla být bezpečná všechna hřiště pro nejmenší děti a tím jako vzorek pro další výstavbu všech těchto hřišťNáš projekt dětských pískovišť, dle přísných hygienických norem EU a ČR má chránit zdraví našich děti, to nejcennější co máme.

To, že tento projekt je velice dobrý nám požehnal kardinál a arcibiskup český Mons. Dominik Duka a arcibiskup moravsko-slezský Mons. Jan Graubner (viz. přiložen níže), biskup litoměřický Mons. Jan Baxant, biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle.

Jak by měla vypadat dětská hřiště?

Lákavá, veselá, hravá, příjemná, rozmanitá, bezpečná, měla by být prostředím pro formování dětského těla i duše, pro navazování prvních sociálních kontaktů, pro vytváření si pořadí hodnot a vztahu ke svému okolí. Chceme upozornit, že pískoviště patří k velmi rizikovým hrací prvkem Předmětem našeho příspěvku není detailní popis nároků jednotlivých věkových kategorií na herní prvky, zásady jejich zakládání a instalace apod. Musíme upozornit, kdy na základě letošních průzkumů veřejných dětských hřišť, nejsou v souladu s hygienickými normami ČR a EU.      

Situování hřišť, jejich koncepce i výběr herních prvků jsou dány věkovou kategorií dětí, pro které jsou určeny. Pro všechny však platí, že musí splňovat bezpečnostní normy a podle možností uspokojovat nároky dětí na hrací aktivity.Na základě povinnosti dne  1.4.2004 nabyla účinnost vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Požadavky na hygienické limity mikrobiálního, chemického a parazitního znečištění písku užívaného ke hrám dětí ve venkovních pískovištích, jsou upraveny v příloze č. 10. této vyhlášky. V těchto pískovištích se nacházejí použité injekční jehle od narkomanů, výkaly od zvířat (obsahují roupy, škrkavku, tasemnici, atd.), také atmosférický spad, který obsahuje těžké kovy (dioxiny, rtuť, atd.), které se v organismech dětí nevstřebávají, ale usazují. Písek a hříbky tyto nebezpečné látky absorbují, s chodníků a silnic se tento spad smyje, ale v pískovištích se hromadí. Děti si také při hře protírají prsty očka a tím si způsobují bolestivé záněty očí. V dnešní době velmi nebezpečný virus H5N1,který je přenosný také ptačím trusem. Podotýkám, že ani jedno pískoviště v ČR není v souladu s hygienickými normami jak v EU, tak ČR.Pískoviště, prolézačky, skluzavky musí být vyrobeny ze zdravotně nezávadných materiálů a splňovat bezpečností normy s ohledem na věk dětí, aby nedocházelo k úrazům např. ostré hrany, nebo pádu. Z mikrobiální kontaminace hrozí riziko především zažívacích obtíží, a to vzhledem k výskytu střevních baktérii a parazitů z výkalu zvířat. případě škrkavek může dojít k postižení jater, plic, případně oka, dokonce až do fáze oslepnutí. 

Mají si děti kde hrát ?

​Ještě před několika lety sedávaly maminky v parku u pískoviště, na kterém si jejich děti mohly bezstarostně hrát. Je dnešní situace stejná? Pořád jde o bezstarostnou hru, nebo se začínáte více bát zdraví svých ratolestí?

Jak by mělo vypadat dětské pískoviště ?

Prostudovali jste si někdy normu dětských pískovišť? Ne? Nestačili byste se divit, jak se tato norma liší od skutečnosti.Písek by správně neměl být nijak znečištěn a měl by dosahovat určitých hygienických limitů EU. Tyto parametry lze docílit pouze zakrýváním pískovišť a to takovým způsobem, aby k písku mohl proudit vzduch a tento se nezapařil. Kdyby se na ně skutečně dbalo do důsledku, nemuseli bychom mít žádné obavy a malé děti by se klidně dál mohly věnovat své oblíbené hře na pískovišti. Všichni ale víme, že většina těchto ploch pro děti zkrátka nevypadá tak, jak by měla. Proč tomu tak je? Přiznejme si jednu věc, jak tvrdí provozovatelé, není žádný výrobek, který by toto splňoval.

Co na pískovištích ohrožuje zdraví dítěte?

Jistě jste slyšeli už různé příběhy, jak se dítě na pískovišti zranilo o injekční jehlu. Šel vám z toho mráz po zádech? Je vám zle při představě, že by se to mohlo stát i vaší ratolesti? Vyvstávají vám před očima všechny možné nákazy, od žloutenky až po virus HIV? Dětičky při hře na pískovišti mohou také chytnout nějakého toho parazita, nakazit se škrkavkou, svrabem, různými infekcemi, toxoplazmózou...Jedna nevinná hra na pískovišti a může vás, respektive vaše dítě, čekat pěkná polízanice! Je sice smutné, že pískoviště určené dětem mezi tato riziková místa patří, ale tímto našim projektem se tato situace obrátí k lepšímu. Existuje nějaká prevence? Jak lze minimalizovat riziko? Opravdu je jediným řešením je přikrývání pískovišť a to takovým způsobem, aby se nikdo mimo hrací plochu nedostal. 

V rámci našeho projektu jsme zaregistrovali vynález pískoviště u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Jeho realizací se zajistí zabránění všech nežádoucích elementů vhozených do pískovišť a současně se minimalizuje znečištění atmosférickým spadem. Podstatou vynálezu je pískoviště spoklopem, který se pohybuje po kolejnicích vedoucí pod podlahu altánku, který tvoří se samotným pískovištěm jeden celek. Jednotlivá pískoviště, poklop, jsou vyrobeny z dřevěných profilů potažené plasty, čímž splňují přísné normy EU. Manipulace s poklopem je jednoduchá, jelikož nejde o náročnou konstrukci i co se týče jeho hmotnosti. Je zabezpečeno tak, aby manipulace s poklopem nezpůsobila žádné poranění a mohli s ním manipulovat i rodiče, kteří by po odchodu mohli sami toto pískoviště uzamknout. Altánek je konstruován tak, aby celý mini-komplex plnil funkci společenskou a to posezení rodičů s dětmi při hrách. Všechna pískoviště tak mohou být přes noc i v nepřízni počasí uzamknuta a nemůže tím docházet k jejímu znečištění.

Ročně je ohroženo na zdraví 400 000 dětí, což je číslo velice alarmující ! Je na nás občanech chránit zdraví našich nejmenších dětí, když politici nejeví zájem i když jim to zákony přikazují.

Naše občanské sdružení je zaregistrováno Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 17219 

Právní forma: SpolekRegistrace byla provedena 5.2.2013. Den zápisu 1.1.2014.

Název spolek ZLATÉ SLUNÍČKO IČO 013 90 554

Číslo účtu:   2001056638/2010

S pozdravem

Ivo Minařík

předseda spolkuZlaté sluníčko a maminky

PRÁVA DĚTÍ

Musíme podotknout, že se v ČR porušují v práva dítěte, kdy byla přijata na valném shromáždění OSN, které proběhlo 20.11.1989. Tyto práva dětí byla přijata v 193 zemích. Jedná se o soubor požadavků a norem, které mají pomoci dětem na lepší život. Tato práva se týkají všech jedinců, kteří nedosáhly věku 18 let. Česká republika se stala smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte 1.1.1993. Postavena byla na principech 3P pocházejících z angl. slov. Porušení dětských práv je trestné.Práva dětíprávo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízeníprávo na výhody sociálního zabezpečeníprávo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj.Ke dvěma klíčovým cílům EU, na než Lisabonská smlouva také klade důraz, patří prosazování a ochrana práv dítěte.Tím, že zahrnuje práva dítěte, Listina uznává, že politiky EU, které mají přímý nebo nepřímý dopad na děti, musí být vytvářeny, prováděny a monitorováni tak, aby braly v úvahu princip nejlepších zájmů dítěte:zaručuje právo na takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro blaho dětíuznává nutnost chránit děti před zneužíváním, zanedbáváním a porušováním jejich práv, a také před situacemi, které ohrožují jejich blaho.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení, nebo narušení lidských práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti Článek 24PRÁVA DÍTĚTE1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají. se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.2. Při všech činnostech týkající se dětí, ať už uskutečňovanými veřejnými orgány, nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.Státy uznávající právo Unie, mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny členské státy, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.Úroveň ochranyŽádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie, nebo všechny členské státy, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.Zákaz zneužitých právŽádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopustit se činu zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této listině nebo na jejich omezení ve větším rozsahu, než tato listina stanoví.Pravda o dodržování lidských práv v Evropské unii. Jednou ze základních podmínek které musí "uchazeč" pro přijetí do Evropské unie splňovat je "Dodržování lidských práv" a "Česká republika" Lidská práva hrubě porušuje".Porušuje nejen "Listinu základních práv a svobod" která je součásti "Ústavy" České republiky, ale nedodržuje ani "Listinu základních práv" Evropské unie.

Česká republika je "Země kde nejsou kromě jiného dodržována práva malých děti, jsou zde hrubě porušována práva zdravotně postižených, obyčejní občané České republiky se nemůžou dovolat svých práv nejen kvůli nedokonalým zákonům této země, ale i kvůli nezájmu politiků, ač skládali slib že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu, Státních úřadů a Institucí řešit jejich problémy a kvůli ohromné korupci na těchto úřadech.Ke dvěma klíčovým cílům EU, na něž se Lisabonská smlouva také klade důraz, patří prosazování a ochrana práv dítěte.Tím, že se zahrnuje práva dítěte, Listina:uznává, že politiky EU, které mají přímý nebo nepřímý dopad na děti, musí být vytvářeny, prováděny a monitorovány tak, aby braly v úvahu princip nejlepších zájmů dítěte;zaručuje právo na takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro blaho dětí;uznává nutnost chránit děti před zneužíváním, zanedbáváním a porušováním jejich práv, a také před situacemi, které ohrožují jejich blaho.Přístup i pro tělesně postiženéa podepsanou více než 190 zeměmi v ČR je přijata a zveřejněna ve sbírce zákonů podč. 104/1991 Sb. Při rekonstrukcích a výstavbě zejména nových hřišť by se tedy nemělo zapomínat ani na postižené děti, kterým je potřeba dát možnost co nejvíce se zapojit do normálního života.Důležitá jsou zejména integrovaná dětská hřiště, kde se mají možnost postižené děti buď sami, nebo v kolektivu zdravých dětí zapojit do hraní.

Všeobecné deklaraci

Všeobecné deklaraci lidských práv Spojenými národy prohlásily, že dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc.1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány.2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných a činí proto všechna potřebná zákonodárná správní opatření.3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečí, aby instituce, služby a zařízení odpovědné za péči a ochranu dětí odpovídaly standardům stanoveným kompetentními úřady, zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, počtu a vhodnosti svého personálu, jakož i kompetentníhodozoru.

Povinnost oznámit, nebo překazit trestní čin má každý občan ČR, který hodnověrně zjistí, že je trestný čin připravován, stále páchán nebo byl spáchán. Zde jsem Vám předložil, že politici nedodržují mezinárodní smlouvy, které ČR se zavázala plnit, se dopustila hrubého porušení zákona v neprospěch dětí. Jestliže politik nemá zájem chránit zdraví dětí, což mu přikazuje zákon a stará se jen o své blaho, tak už se to musí řešit u mezinárodních soudů. Jsme nezisková organizace, máme nárok na dotace, ale ty nám nikdo nedal i když nám to Babiš přislíbil.Stát má 130 000 neziskovek, loni jim poskytl18 miliard korun a nikdo neví jak s penězi hospodaří. Konkrétně Vendula Svobodová z Kapky naděje si měsíčně uděluje plat 180 000 Kč!!!Proto jsme se rozhodly, každého politika, státního zaměstnance požádat o podporu a udělat tak seznam těch kteří přispějí na náš projekt, aby voliči věděli, kdo jak to s námi myslí, opět nedali nic.

Politici nerespektují zákony, dbají pouze o své blaho

STÁLE V ZÁKONĚ PLATÍ ,,NEZNALOST ZÁKONŮ SE NEOMLOUVÁ"

S úctouIvo Minařík

předseda spolkuZlaté sluníčkoa maminky

Přílohy

 


Ivo Minařík spolek Zlaté Sluníčko


Ivo Minařík spolek Zlaté SluníčkoSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...