Petice za udělení administrativní maturity ve školním roce 2020/2021

Vážený pane premiére, poslanci, senátoři a pane ministře školství,

 

v důsledku pandemie COVID-19 Vás formou této petice jménem studentských iniciativ žádáme o udělení maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 administrativně podobně, jako byla maturita udělena na Slovensku ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021.

Důvody jsou následující:

1.      Slabá technická připravenost žáků a učitelů a dalších pomůcek

 • Studenti/žáci ze sociálně slabých rodin (10 000) bez elektřiny, internetu, počítačů a dalších pomůcek
 • Rodiny s velkým počtem dětí, se slabým technickým zabezpečením (1 počítač na 3 děti)
 • Učitelé a školy byli slabě připraveni, ze začátku neuměli dělat online hodiny, neuměli vést online výuku na kvalitní úrovni (někteří techniku neovládají dodnes – včetně studentů)
 • Spousta lidí má také pravidelné problémy s technikou (neustálé aktualizace počítačů či samotných aplikací, přes které probíhá výuka, špatné připojení atd.)

2.       Nedostatečná kvalita distanční výuky

 • Spousta škol není schopna zajistit kvalitní online výuku, někteří učitelé maturitních předmětů studentům pouze zasílají domácí úkoly a nevěnují se jejich přípravě na maturitní zkoušku.
 • Pouze malá část ředitelů přistoupila k úpravě rozvrhu
  a studenti jsou kvůli tomu doslova zavaleni látkou, kterou v životě stejně nevyužijí.
 • Hodnocení učitelů navíc často není objektivní, učitelé považují studenty za podvodníky a zkracují jim čas na vyplnění testů na minimum, při kterém někdy ani nelze daný test dokončit. Dochází tak ke zhoršení klasifikace
  i studentům, kteří běžně prochází s “výbornými”.

3.      Neinformovanost

 • Pravidelná falešná naděj s návratem do škol má za následek odklad učiva/zkoušení/písemek a tím pádem
  i větší stres u studentů, i kvůli tomu dochází k hromadění učiva a studenti tak nemají čas se komplexně připravit na maturitní zkoušku.

4.      Nedostatečná pomoc studentům dálkového a nástavbového studia

 • Pro studenty dálkového studia neplatí avizované úpravy MZ. MŠMT argumentuje tvrzením, že tito studenti si zvolili sami daný typ studia a ministerstvo za jejich volbu není zodpovědné. Jak jinak ale mohou studovat například zdravotní sestry, aby mohly zároveň pracovat a pomáhat
  v českých nemocnicích?
 • Dvouleté nástavbové studium, ze kterého studenti více než polovinu jejich studia nechodili do školy mluví samo
  za sebe. Maturita v tomto případě opět nedává smysl. Například zdravotní sestry na nástavbovém studiu sloužily více než polovinu studia v nemocnicích, zachraňovaly životy na covidových jednotkách, a neměly tak k přípravě na maturitu potřebný čas.

5.      Odmítnutí pomoci dobrovolníkům

 • Nesouhlasíme s vytvářením rozdílů mezi studentem zdravotnického oboru a dobrovolníkem, kdy student zdravotnické školy, který odpracoval 160+ hodin
  v nemocnicích či sociálních zařízeních, je postaven výše než student jiného oboru, který odsloužil stejný počet hodin, ale na úřední udělení DT nemá nárok. Proč jsou dobrovolníci postaveni “níže” než studenti zdravotnických oborů? Řešení představené MŠMT opět není spravedlivé
  a zcela opovrhující dobrovolníky, kteří šli sami od sebe pomáhat a zachraňovat životy. Máme zde například dobrovolníky u Červeného kříže, u Skautu atd.

6.      Praktická maturita – odborné školy

 • Studenti jsou již rok bez praktické výuky, školy nemohou poskytnout potřebné programy/nástroje, které stojí statisíce či miliony korun (účetní programy, grafické programy, programovací aplikace, svářečka, CNC stroj, laboratoře, soustruh, …). Samotné notebooky, které stát koupil, opravdu nestačí... Spousty z nich má praktické zkoušky již v půlce dubna, jak mají být tito studenti po dlouhodobém výpadku praktické výuky schopni tyto zkoušky skládat?

7.      Slovensko vs Česko 

 •  Ve srovnání se slovenskými studenty jsou ti čeští výrazně znevýhodněni při přípravě na vysokou školou či na přijímací řízení spojené s nástupem na VŠ. Navíc na Slovensku je školní rok 2020/2021 ukončen již 14. května 2021. U nás budou teprve týden po tomto termínu probíhat didaktické testy a teprve začátkem června budou moct proběhnout ústní zkoušky
  z praktických předmětů. Nutno také dodat, že vzhledem
  k posunutí termínů na červen, dochází u některých studentů ke kolizi mezi přijímacím řízením na VŠ
  a maturitní zkouškou. Dále se také tísíce slovenských studentů hlásí na české vysoké školy a mají tedy o dost vetší časovou možnost na přípravu spojenou s přijímacím řízením. Situaci v maturitách mezi ČR a SK vnímáme jako velmi nespravedlivou vůči českým maturantům.

8.      Nejasný návrat studentů 

 • Ministr Plaga oznámil, že návrat maturantů již není klíčový a že by byl spíše kontraproduktivní. Studenti v lavicích nebyli již více jak rok, na některých školách dokonce vůbec neprobíhala žádná distanční výuka a není možné studenty vrátit do školy až na samotnou zkoušku. Pro studenty má tato situace již teď dosti velké psychické dopady, zejména pak po vyjádření slovenského ministra školství, který studenty opakovaně podpořil, sešel se s nimi, a nakonec již po druhé úřední maturity z důvodů pandemie udělil. Nutno také říct, že v některých částích Slovenska studenti do školy chodí a i přesto mají takovou zásadní úlevu. Čeští studenti to vnímají jako obrovskou křivdu. Stále také nevíme, kdy a jestli vůbec se do školy vrátíme.

9.      Jinde to jde a u nás ne?

 • Na distanční výuce jsme nejdéle doma z celé Evropy. Ze světa je na tom hůř pouze Kanada a Spojené státy americké. Přesto jsou státy, které uznávají tento rok mimořádně administrativní maturitu pro jejich maturanty. Z Evropy to jsou například tyto státy: Slovensko, Irsko, Velká Británie nebo Norsko. Ze světa uvádíme jako příklad – Katar, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, některé státy Spojených států amerických, některé provincie Kanady a další.

Dalším problémem je, že v nestandardní situaci naši pedagogové často nereagují na maily, na případné dotazy ohledně učiva nestíhají odepisovat nebo nezvládají včas zkontrolovat úkoly, které nám zadali.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude investovat do nahrazení výpadku prezenční výuky 350 milionů korun, který způsobila pandemie. Tyto peníze půjdou na nějakou formu (nejspíše táborů) letní školy, kde si žáci budou moct dohnat látku, kterou nestihli probrat či ji probrali distančně. Těchto kempů se budou moct zúčastnit i žáci 1. stupně, kteří jsou v této době již opět ve škole a maturanti jsou stále doma a tyto letní školy pro ně samozřejmě nebudou. Jestliže MŠMT říká, že dohnat učivo z distanční výuky zabere 3 roky, tak jak máme pak maturovat?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo ve spolupráci s Českou televizí sérii dvaceti tří videí pro maturanty. V první řadě – tato pomoc přišla až příliš pozdě. Ve druhé řadě – ve videích se probírá pouze český jazyk a matematika. Pokud by se maturovalo pouze z těchto předmětů, tak by to byla podpora dostatečná, ale co školní části? Taková pomoc ministerstva je v této mimořádné a krizové době absolutně nedostatečná.

Žádáme Vás o mimořádné udělení maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 administrativně. Když jsme žádali dříve, tak bylo moc brzy.

Naše řešení:

Hodnocení z konkrétního předmětu se získá jako aritmetický průměr známek z tohoto předmětu nebo skupiny příbuzných předmětů. Do aritmetického průměru známek se započítají konečné známky ze všech ročníků a půlroční známky
z posledních dvou ročníků. V osmiletém vzdělávacím programu se do aritmetického průměru známek započítají konečné známky
z posledních čtyř ročníků a půlroční známky z posledních dvou ročníků.

Aritmetický průměr známek se zaokrouhluje na celé číslo, přičemž:

 • 1,5 se zaokrouhluje na 1
 • 2,5 se zaokrouhluje na 2
 • 3,5 se zaokrouhluje na 3
 • 4,5 se zaokrouhluje na 4

Aritmetický průměr s desetinnou částí do 0,50 se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů a nad 0,50 se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.

Ředitel střední školy určí skupiny příbuzných předmětů, ze kterých se bude vypočítávat aritmetický průměr. 

Výslednou známku a aritmetický průměr zkontrolují dva zkoušející členové předmětové maturitní komise a schvaluje ji předseda maturitní komise. 

Jestliže žák nesouhlasí s výslednou známkou nebo se dobrovolně rozhodl pro vykonání maturitní zkoušky z některého předmětu maturitní zkoušky a písemně tuto skutečnost oznámí své střední škole, žák z tohoto předmětu vykoná maturitní zkoušku. 

Žádáme Vás, abyste přijali naši žádost a pochopili naši momentální situaci, ve které jsme se ocitli. Maturita udělená administrativně není zadarmo, jak někdo říká. Je to krizové řešení v bezprecedentní situaci, ve které se zohlední všechny 4 roky studia. Navíc se jedná o nejvíce spravedlivé řešení, protože nyní vznikají neskutečně velké rozdíly jak mezi žáky, tak ještě větší rozdíly mezi školami.

Děkujeme.

 

 

 


Spravedlivá maturita    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Spravedlivá maturita bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...