Zrušení vyhlášky OMEZENÍ VSTUPU DO HONITBY OBORA KRALICE

My, zde podepsaní, žádáme Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí, aby zrušil OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, které „Omezuje se vstup do honitby Obora Kralice takto:

"1. V době od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 9. do 31. 12. zákaz vstupu do celé obory,

2. V době od 1. 7. do 31. 8. je možný vstup a pohyb osob po lesní asfaltové cestě na trase Kralice nad Oslavou – Náměšť nad Oslavou a Kralice nad Oslavou – Otradice."

Jak vyplývá z výše uvedeného, Městský úřad svým opatřením zakázal vstup, prakticky po celý rok, a to nejen občanům města Náměšť nad Oslavou a přilehlého okolí, do Obory Kralice.

Obora_vstup1.jpg

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v ust. § 63 odst. 2 říká následující:

“Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti  či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.”

Vydáním předmětného Opatření jsou dotčena  naše práva volného průchodu přes pozemky ve vlastnictví státu.

Omezení vstupu je nepřiměřené stavu věci.V odůvodnění Opatření je Městský úřad velmi obecný a uvádí důvody, které jsou v podstatě platné pro každý les. Není pravdou, že zvěř nenajde útočiště před návštěvníky, neboť obora je velmi rozsáhlá (cca 282 ha). Uvádět jako důvod zákazu vstupu stresování zvěře návštěvníky,  a zároveň uvádět jako další důvod zákazu provádění celoročního lovu, si mírně řečeno odporuje. Lov v oboře lze snadno oznamovat na třech vstupních branách. Zamezit sběru paroží lze též i jinými prostředky.

Vstup do obory Kralice byl v historii omezován i vlastníky panství Haugwitzi. Vždy však byl vstup správou panství tolerován. Po znárodnění v roce 1945 se lesní správy většinou snažily odradit veřejnost od vstupu do obory různými výstražnými cedulemi, případně vyhláškami ať už legálními nebo nelegálními. Přesto byl vstup do obory umožňován a tolerován. Cesta mezi Náměští a Kralicemi, potažmo Otradicemi, byla vždy využívána místními pro pěší nebo cyklistickou přepravu mezi obcemi.

V současné době po vydání Opatření jsou místní občané odrazování ke vstupu mysliveckou stráží. Minimálně v jednom případě  dokonce byla zavolána hlídka státní policie na občana (autora petice), který šel po cestě z Kralic do Náměště na oběd. I další občané města Náměšť, byli opakovaně vykázáni z obory a bylo jim vyhrožováno pokutami.

Též je třeba dodat, že mezi obcemi Kralice a Náměšť vede velmi frekventovaná úzká silnice 1. třidy č. 23. Opatřením zakazujícím vstup do obory nutí chodce procházet tímto velmi nebezpečným úsekem.

Nad opatřením se krom občanů města a přilehlého okolí pozastavuje i správa zámku Náměšť nad Oslavou nebo obec Sudice, s nimiž autor petice o  předmětném zákazu hovořil.

Závěrem Lesy České republiky, s.p. nabádáme k daleko vstřícnějšímu a přátelskému přístupu k veřejnosti. Jako vzorný příklad lze úvést oboru Holedná v Brně Mějte na paměti, že i bez Opatření bude počet návštěvníků v oboře Kralice mnohonásobně menší, než v oboře Holedná.

Opatření Obecné povahy naleznete na tomto linku

 


Petici sepsal Vladimír Holý, 8. ledna 2019    Kontaktujte autora petice