Znovuzavedení dobrovolných pobytů na žádost zákonných zástupců dítěte (především rodičů) do diagnostických ústavů

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MŠMT ČR. Je zařízením s celoročním nepřetržitým provozem. DÚ a SVP poskytuje podporu dětem s problémovým chováním, spolupracuje s jejich zákonnými zástupci, kmenovými školami a orgány sociálně právní ochrany dítěte a dalšími participujícími subjekty. Plní úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální.

Podle legislativního opatření vyplývajícího ze zákona 333/2012 Sb. bylo umožněno zákonným zástupcům dětí s poruchou chování jejich umístění na vlastní žádost do 31. srpna 2017. Takto nastavené umístění (v praxi se ujalo označení „dobrovolný pobyt“, pobyt trvající dva až tři měsíce) vycházelo z § 16 zákona č. 109/2002 Sb. (zkráceně zákon o ústavní výchově) a směřovalo k poskytování preventivně výchovné péče podobnou formou jako ve Střediscích výchovné péče (dále jen SVP).   Vážení kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych Vás oslovila jménem Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče v Brně na Veslařské 246.

Od 1. 9. 2017 jsou tedy děti umisťovány do diagnostického ústavu (dále jen DÚ) pouze na základě soudního rozhodnutí, tedy předběžného opatření (nebo na základě nařízené ústavní výchovy, případně na základě uložené ochranné výchovy). V současné době „dobrovolné pobyty“ je možné realizovat pouze v SVP. Co se týká pobytů na žádost zákonných zástupců v SVP, jsou určeny především pro mladší děti, zpravidla nepřesahující věk 15 let (studium na základní škole může být považováno za podmínku umístění, ale není to stanoveno jako pravidlo), které jsou ještě ochotny dodržovat pravidla a vnitřní řád zařízení. Jedná se ve většině případů o děti s méně závažnou poruchou chování. V případě, kdy dítě v průběhu pobytu hrubě poruší vnitřní řád zařízení, bývá zpravidla pobyt ukončen. Dále může být zvažována další intervence, přičemž nařízení předběžného opatření je jednou z nich. SVP tak zajišťuje služby, které jsou předvídatelné a nemají možnost výrazněji reagovat na případnou závažnější poruchu chování (jako například agresivní chování, ničení majetku, krádeže, dlouhodobé užívání drog, úplné odmítání autorit, dlouhodobé útěky apod.). V DÚ jsou nyní podle aktuálně platné legislativní úpravy děti umisťovány pouze na základě soudního rozhodnutí, aniž by došlo k možnosti umístit dítě se závažnější poruchou chování na žádost rodičů. Přitom „dobrovolný pobyt“ může v mnoha případech působit jako preventivní opatření, které reflektuje potřeby mladistvého ještě před tím, než dojde k řešení poruchy chování soudní cestou. Oproti tomu diagnostický pobyt na základě soudního rozhodnutí bývá neúměrně dlouhý (uváděné dva měsíce trvání nelze formálně dodržet z důvodu průtahů soudních jednání) a tím u dětí často dochází k demotivaci žádoucí změny chování. V rámci „dobrovolného pobytu“ mají rodiče možnost více spolupracovat na změně chování svého dítěte, zapojit se do intervenčních aktivit a tak být součástí celé intervence. Zároveň prostředí diagnostického ústavu vhodněji reaguje na závažnější poruchu chování svým zaměřením a podmínkami. Diagnostický ústav disponuje odborným personálem, který je schopen zajistit péči jak o děti umístěné na základě soudního rozhodnutí, tak i pro děti případně umístěné na „dobrovolný pobyt“. Opětovným zavedením „dobrovolných pobytů“ v DÚ na žádost rodičů se tak může řešit přibývající počet dětí se závažnější poruchou chování a přitom předejít navyšování počtu dětí v ústavní výchově v ČR.

Cílem „dobrovolného pobytu“ je také práce s rodinou a návrat dítěte zpět do rodiny. Následnou péči po pobytu zajišťuje ambulantní pracoviště diagnostického ústavu. 


Mgr. Renata Ježková, Diagnostický ústav, středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Renata Ježková, Diagnostický ústav, středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...