Změňme podobu přijímacích zkoušek na střední školy

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako rodiče a prarodiče stávajících i budoucích středoškoláků. Současný způsob, jakým je nastaveno a organizováno přijímací řízení na střední školy, považujeme za mimořádně nešťastný, neefektivní a pro mnohé zúčastněné ponižující.

Přijímání na maturitní obory je postaveno na šedesátiprocentní váze centralizovaných povinných testů z českého jazyka a matematiky v přijímacím řízení. Schopnost správně vyplnit testy Cermatu je tedy klíčovým předpokladem pro přijetí na maturitní obor. To vede k přehnanému soustředění na nácvik vyplňování testů v posledních dvou letech základního vzdělávání a k masivnímu rozvoji doučovacího a trénovacího průmyslu. To škodí jak školám, tak většině středoškoláků a dále to zvyšuje selektivitu vzdělávacího systému, v němž snáze uspějí žáci ze vzdělanějších a ekonomicky stabilnějších rodin.

Ti žáci a žákyně, kteří o maturitní studium usilují, jsou vystaveni nadměrnému a zbytečnému minimálně půlročnímu stresu. Trénování úloh navíc z větší části nevede k lepším znalostem a dovednostem při vstupu na střední školu, protože jde opravdu především o nácvik strategie, jak testy vyplňovat. Stejně tak ale na tento systém doplácejí ti, kteří na maturitní studium nejdou. Jsou poslední dva roky školní docházky vnímáni jako méně důležití, jako ti, jimž učitelé mohou věnovat jen omezenou pozornost, protože kvalita školy je posuzována výhradně podle toho, kolik žákyň a žáků postoupí k maturitnímu studiu.

Protože v posledních letech ubývá v některých regionech dostupných míst na maturitních oborech, představuje přijímací řízení rok od roku větší stres i pro rodiče žáků. Při vyplňování přihlášek musí taktizovat, na kterou školu je podat, k čemuž jim ale chybí jakékoli relevantní informace. Ve druhém kole přijímaček jsou nuceni stát ve frontách před školami, které druhé kolo vypisují. Považujeme to za nedůstojné a zbytečné.

Proto Vás, pane ministře, vyzýváme, abyste zvážil v co nejkratším termínu tyto změny v organizaci přijímacího řízení na střední školy:

Digitalizovat přijímací řízení tak, aby rodiče měli průběžné informace o tom, kolik každá střední škola, včetně odborných škol a učilišť, nabízí míst ke studiu a jak se vyvíjí zájem o ni.

Digitalizace by umožnila i další změny. Například zkrátit lhůty, kdy uchazeči a jejich rodiče čekají na výsledky, hledají, která škola vypisuje druhé kolo, odevzdávají zápisové lístky a podobně. Takový systém by umožnil i zvýšit počet přihlášek bez dalšího zatěžování škol a rodičů a usnadnil distribuci uchazečů v celém systému středních škol.

Navrhujeme zrušit pro školy povinnost přijímat žáky a žákyně ke studiu na základě výsledků jednotných testů Cermatu a zrušit povinnou šedesátiprocentní váhu výsledků testů v přijímacím řízení. Nadále by tyto testy užívaly jen ty školy, které je považují za užitečné, a bylo by na nich, jakou váhu při přijímání žáka jim přisoudí.

Domníváme se, pane ministře, že tato opatření, byť některá vyžadují i změny v zákonech, by bylo možné uskutečnit tak, aby se přijímací řízení podle nových pravidel mohlo konat již na jaře 2024.

Žádáme Vás, abyste inicioval a realizoval kroky, které k proměně přijímacího řízení na střední školy co nejrychleji povedou.  

 


Tomáš Feřtek, publicista    Kontaktujte autora petice