Za zlepšení situace v okolí ubytoven v ul. Pod Čertovým pahorkem v Příbrami VII

My, níže podepsaní, jsme velmi nespokojeni s chováním řady uživatelů (nájemců a spolubydlících osob) ubytoven v Příbrami VII č.p. 484 a 485 a v Příbrami VIII č.p. 110.

V uvedených ubytovnách nacházejících se v bezprostřední blízkosti řady obytných domů s bytovými jednotkami jednotlivých vlastníků jsou soustředěni převážně lidé ze sociálně slabých poměrů, z nichž řada je často pod vlivem alkoholu, v některých případech i pod vlivem jiných omamných látek, nedodržuje základní pravidla slušného chování, hygienické zásady i obecný respekt k právům ostatních obyvatel dané lokality, tito lidé zanedbávají vedle svých občanských povinností i své rodičovské povinnosti, dochází k výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Často dochází z jejich strany přímo k protiprávním jednáním mající charakter přestupku či dokonce trestného činu, k narušování veřejného pořádku, vandalismu, krádeže nebo poškozování majetku. V podstatě v jakoukoliv denní i noční dobu dochází k nadměrnému nepořádku a hluku (hlasitá reprodukovaná hudba ze zařízení umístěných na veřejném prostranství u těchto ubytoven), není možné ani vyvětrat, naše děti mají obavy vyjít ven si hrát, po žádostech o nápravu dochází ze strany těchto nepřizpůsobivých obyvatel k verbálnímu napadání žadatelů, vyhrožování fyzickou újmou, rovněž dochází k verbálnímu napadání našich dětí při cestě ze školy či volnočasových aktivitách, jakož i k účelovému nedůvodnému osočování z údajného rasismu či šikany.

Provozovatel ubytovny se o tyto problémy reálně nezajímá a dle našeho názoru je jeho jediným zájmem maximalizace jeho příjmů při minimálních investicích (viz stav neutěšený stav jednotlivých ubytoven) v rámci tzv. obchodu s chudobou. Naše životní podmínky se stále zhoršují, dochází i k ekonomickým ztrátám v důsledku poklesu obvyklé ceny našich nemovitostí v dané lokalitě právě v příčinné souvislosti s enormním výskytem těchto sociálně nežádoucích jevů.

Máme rovněž za to, že ze strany našeho města a jejích orgánů zatím není tomuto stále vzrůstajícímu problému věnována dostatečná pozornost a my jsme jako občané tohoto města neoprávněně opomíjeni.

Proto prostřednictvím této petice žádáme, aby:

  • město Příbram navrhlo a přijalo opatření obecné povahy – vyhlášení oblasti ve městě Příbram se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vymezené v ul Pod Čertovým Pahorkem, Příbram VII, v okolí domu č.p. 110 Příbram VIII, a zajistilo tak pro toto území nepřiznání nároků na doplatek na bydlení ve smyslu zák. č. 111/2006 Sb.

  • město Příbram prostřednictvím svých příslušných orgánů zajistilo provádění častější kontrolní činnosti ve vztahu k těmto sociálně nepřizpůsobivým občanům (např. v oblasti sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí, výkonu sociální kurately pro děti mládež i dospělé apod.),

  • město Příbram zajistilo častější výskyt příslušníků městské policie v této lokalitě, popř. přímo zřídilo v dané lokalitě její detašované pracoviště,

  • řešilo bezpečnostní situaci v této lokalitě i za součinnosti s Policií ČR,

  • město Příbram vedlo jednání s provozovateli ubytoven tak, aby se minimalizovaly negativní dopady na obyvatele obytných domů s bytovými jednotkami jednotlivých vlastníků v okolí ubytoven ve výše uvedených lokalitách

  • umožnilo osobní setkání petičního výboru či dalších petentů se zástupci města Příbram zejména za účelem bližšího projednání této problematiky, informování o přijetí konkrétních opatření a návrhů na řešení tohoto ožehavého problému


Andrea Peterková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Andrea Peterková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...