Zastavte devastaci znojemských parkůPETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

adresovaná Radě města Znojma a Zastupitelstvu města Znojma, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

 

„Zastavte devastaci znojemských parků“

 

My, níže podepsaní občané, návštěvníci a přátelé Znojma, chápeme nutnost citlivé obnovy znojemských parků. Nesouhlasíme však se způsobem, jakým byla zahájena jejich revitalizace.

 

 1. Funkci parku nelze posuzovat jen z hlediska kulturního, estetického či architektonického. V dnešní moderní době stále více na důležitosti získávají ostatní funkce: fyzikální, biologické, klimatické a hygienické. Park by měl být oázou klidu, kde lidé odpočívají a relaxují.
 2. Znojemské parky byly založeny v roce 1804 a patří ke kulturnímu dědictví našeho města. Jsou svébytným živým ekosystémem, který využívají nejen lidé, ale i velké množství živočichů. V parcích byl zaznamenán například výskyt 28 druhů ptáků. Na stromy proto nelze pohlížet jako na neživý mobiliář. Parky nemohou být vnímány jako technická plocha.
 3. Dendrologický posudek Ing. Jana Machovce uvádí, že v parcích je celkem 589 stromů, z nichž 382 ks bylo pro potřeby revitalizace podrobně řešeno. Z posudku dále vyplývá, že rizikových stromů je v Horní aleji 73, v Prostřední aleji 20 a v Dolní aleji pak 34. Ostatní je možno ponechat do roku 2025 přípdaně i na dožití. Naproti tomu Ateliér TIšnovka, který zpracoval projekt revitalizace, požaduje odstranit v do roku 2015 v Horní aleji 205! stromů v Prostřední aleji 52! stromů a v Dolní aleji 75! stromů. 
 4. Páteřní kaštanová alej má být nahrazena červenolistým kultivarem javoru klenu (Acer pseudoplatanus cv. Purpurascens). Tato forma má zelenou pouze lícovou stranu listů, rubová strana je po celé vegetační období fialová.
 5. Revitalizace má být provedena výhradně z rozpočtu města Znojma, a to ve výši 100 milionů Kč.


Proto požadujeme:

 1. Aby byly pokáceny jen rizikové stromy, které ohrožují návštěvníky parku.
 2. Aby parky byly rozděleny do více částí, které budou revitalizovány postupně do roku 2025, jak doporučuje dendrologický posudek. 
 3. Aby pro záměr pokládky inženýrských sítí byla navržena taková opatření, která budou v maximální míře šetřit zdravé stromy.
 4. Odmítnutí záměru použití červenolistého javoru horského ve všech třech parcích, který se v parkové výsadbě používá pouze jako solitér, neboť ve větším počtu působí pochmurně. Chceme, aby se naši potomci procházeli pod zelenou, nikoliv pod fialovou klenbou stromů.
 5. Použití jiné vhodnější, nejlépe domácí dřeviny, například lípy srdčité, neboť javor klen je mohutnou dřevinou vlhkých podhorských poloh s hrubou texturou, která stanovištně neodpovídá vinařskému regionu Znojemska.
 6. Aby obnova parků byla provedena šetrným ekonomickým způsobem, který by nezatížil rozpočet města. Proto požadujeme redukci projektu o zbytné technické úpravy.
 7. Veřejné projednání upraveného záměru revitalizace s občany města Znojma.
 8. Zveřejnění všech uzavřených smluv se všemi společnostmi v rámci projektu“Revitalizace znojemských parků“, jakož i všechny znalecké posudky, usnesení a vyjádření všech dotčených orgánů, a to přehlednou formou na internetových
  stránkách www.znojmocity.cz.

http://www.nppodyji.cz/uploads/photos/DSC_6414__2_.JPG


Děkujeme.

Ve Znojmě dne 1. 12. 2012

Autor petice: Petr Lazárek, 17. listopadu 28, 669 02 Znojmo

 

Kontaktní adresa pro podepisování  podpisových listin

Lékárna U sv. Ducha, s.r.o., nám. Svobody 1553/2, 669 02 Znojmo

 

 

 

 

 

Za petiční výbor:

- Petr Lazárek, předseda OS „Za Znojmo přívětivější“ 17. listopadu 28, 669 02 Znojmo

- Alžběta Brzkovská, Pod Skalou 164, Suchohrdly, 669 02 Znojmo

- Mgr. Jaroslav Surman, Rooseveltova 1011/39, 669 02 Znojmo

 


Petr Lazárek    Kontaktujte autora petice