Zastavte budování dalších sjezdových tratí na Lipensku!

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Loučovic, Lipna nad Vltavou ale i celého Lipenska a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlého rozšiřování Skiareálu Lipno, skrývajícího se za několik záměrů pod zavádějícím názvem „modernizace“, které by měly za následek celkové odlesnění více než 20 ha zdravého lesa v okolí Loučovic a Lipna nad Vltavou.

Naše obavy se týkají zejména kumulativních negativních dopadů těchto záměrů na životní prostředí, zvýšenou erozi půdy, zhoršení kvality vody, a celkového zhoršení kvality života způsobeného navýšením hlučnosti a zplodin (v důsledku navýšení dopravy a provozu sněžných děla a rolb) a navýšením světelného smogu.

V neposlední řadě jsme znepokojeni významným negativním dopadem záměrů na chráněné druhy živočichů žijících v této oblasti. Rozšíření sjezdovky nepovažujeme za veřejný, ale za ryze individuální podnikatelský zájem, který by neměl převážit nad zájmy místních obyvatel a zájmy ochrany lesa a krajiny. Jako vysoce kontroverzní se tento záměr jeví zejména v situaci probíhající klimatické změny a stále teplejších zim!

My níže podepsaní proto:

  1. Požadujeme zastavení všech záměrů na rozšíření Skiareálu Lipno (JHC 841 „Modernizace skiareálu Lipno – východ Lipno nad Vltavou. Úprava sjezdové tratě ST5 a lanové dráhy LD-H“, JHC931 Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou – SAL Loučovice, JHC709 MODERNIZACE SKIAREÁLU LIPNO – VÝCHOD LIPNO NAD VLTAVOU, a případně dalších staveb a záměrů stejného investora v dané lokalitě) a provedení důkladného, podrobného a nestranného zhodnocení jejich kumulativních vlivů na životní prostředí. Považujeme za nepřípustné, aby byly záměry posuzovány a realizovány tzv. „salámovou“ metodou.
  2. Žádáme o přehodnocení a vypuštění zatím nevyužité plochy lokality SR 22 Lipno – Kramolín ze Zásad územního rozvoje v rámci 10. aktualizace, jejímž cílem je dosažení souladu s výstupy a doporučeními ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Jihočeského kraje z roku 2021.
  3. Požadujeme aktualizaci územních plánů dotčených obcí tak, aby této studii odpovídaly a splňovaly jí stanovené podmínky.
  4. Požadujeme, aby se tyto stavební záměry staly předmětem důkladné veřejné diskuse s místními občany.

Lipensko pro život, z.s., zastoupený Pavlou Setničkovou Novákovou    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Lipensko pro život, z.s., zastoupený Pavlou Setničkovou Novákovou bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...