Zastavte budování dalších sjezdových tratí na Lipensku!

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Loučovic, Lipna nad Vltavou ale i celého Lipenska a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlého rozšiřování Skiareálu Lipno, skrývajícího se za několik záměrů pod zavádějícím názvem „modernizace“, které by měly za následek celkové odlesnění více než 20 ha zdravého lesa v okolí Loučovic a Lipna nad Vltavou.

Naše obavy se týkají zejména kumulativních negativních dopadů těchto záměrů na životní prostředí, zvýšenou erozi půdy, zhoršení kvality vody, a celkového zhoršení kvality života způsobeného navýšením hlučnosti a zplodin (v důsledku navýšení dopravy a provozu sněžných děla a rolb) a navýšením světelného smogu.

V neposlední řadě jsme znepokojeni významným negativním dopadem záměrů na chráněné druhy živočichů žijících v této oblasti. Rozšíření sjezdovky nepovažujeme za veřejný, ale za ryze individuální podnikatelský zájem, který by neměl převážit nad zájmy místních obyvatel a zájmy ochrany lesa a krajiny. Jako vysoce kontroverzní se tento záměr jeví zejména v situaci probíhající klimatické změny a stále teplejších zim!

My níže podepsaní proto:

  1. Požadujeme zastavení všech záměrů na rozšíření Skiareálu Lipno (JHC 841 „Modernizace skiareálu Lipno – východ Lipno nad Vltavou. Úprava sjezdové tratě ST5 a lanové dráhy LD-H“, JHC931 Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou – SAL Loučovice, JHC709 MODERNIZACE SKIAREÁLU LIPNO – VÝCHOD LIPNO NAD VLTAVOU, a případně dalších staveb a záměrů stejného investora v dané lokalitě) a provedení důkladného, podrobného a nestranného zhodnocení jejich kumulativních vlivů na životní prostředí. Považujeme za nepřípustné, aby byly záměry posuzovány a realizovány tzv. „salámovou“ metodou.
  2. Žádáme o přehodnocení a vypuštění zatím nevyužité plochy lokality SR 22 Lipno – Kramolín ze Zásad územního rozvoje v rámci 10. aktualizace, jejímž cílem je dosažení souladu s výstupy a doporučeními ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Jihočeského kraje z roku 2021.
  3. Požadujeme aktualizaci územních plánů dotčených obcí tak, aby této studii odpovídaly a splňovaly jí stanovené podmínky.
  4. Požadujeme, aby se tyto stavební záměry staly předmětem důkladné veřejné diskuse s místními občany.

Lipensko pro život, z.s., zastoupený Pavlou Setničkovou Novákovou    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lipensko pro život, z.s., zastoupený Pavlou Setničkovou Novákovou svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...