Za zachování zahrádkářské kolonie Barrandov

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE BARRANDOV  

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  

 

Petiční výbor zastupuje: Ondřej Kozák, Peškova 967/10, 152 00 Praha  

Adresáti:

Rada hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 

110 00 Praha 1 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 5                                                                                         

Nám. 14. října 1381/4                                                         

150 22 Praha 5     

                                                              

Odbor stavební a infrastruktury                                                                                                                                       

Úřad městské části Praha 5 

Nám. 14 října 1381/4                                                         

150 22 Praha 5                                                                  

 

Odbor územního rozvoje MHMP

Hradčanské nám. 8

118 54 Praha 1

 

Odbor ochrany prostředí MHMP

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

zahrádkářská kolonie Barrandov (dále jen ZK) je jednou z nejstarších ZK v Praze, jejíž vznik se datuje do roku 1958. Na místě bývalé skládky došlo přičiněním party nadšenců k vybudování fungující zahrádkářské osady, která ve své podobě existuje dodnes. Kromě radosti z vlastnoručně vypěstované zeleniny a ovoce plní ZK přirozeným způsobem a bez jakýchkoli nákladů na údržbu pro městskou část či město funkci městské zeleně, když pro obyvatele okolních domů představuje benefit v podobě dostatečných klidových a relaxačních zón. Opomenout bychom neměli ani funkci socializační, neboť ZK jsou již tradičně místem setkávání více generací a různých sociálních skupin. Že jsou zahrádkářské kolonie nedílnou součástí města potvrzují i nově vznikající a sílící městské trendy v podobě tzv. „urban gardening“.

V neposlední řadě plní ZK důležitou ekologickou funkci ve formě útočiště pro zvěř a rostliny, z nichž mnohé jsou chráněné, jak také potvrdil provedený biologicky  - ekologický průzkum v části ZK v roce 2016, který lokalitu charakterizoval jako zásadní zdroj biodiverzity a genetického potenciálu pro blízké chráněné Prokopské údolí. Z pohledu ekologie je také významný přínos ZK v podobě záchytného pásu zeleně, bránící šíření hluku a prachu z frekventovaného městského okruhu.

Bohužel v poslední době je ZK ohrožována nejenom restitučními nároky, ale i čilým okolním stavebním ruchem. Výstavbou developerského projektu "Sky Barrandov" přišla ZK o jednu z přístupových cest z ulice Geologická. Vydáním pozemku 640/11 jako náhradní restituce, v rozporu se zákonem 229/1991 Sb., §11 písm. d), který zakazuje v restitučním řízení vydávat pozemky zahrádkových osad, pak o poslední přístupovou cestu autem a o hlavní uzávěr vody. Magistrát ani Státní pozemkový úřad, jako vlastníci pozemků, této situaci nezabránili, což v nás vyvolává pocit, že ani jeden k vlastníků pozemků nemá na budoucím zachování osady zájem. Zároveň podle nám dostupných informací existuje plán na další developerskou výstavbu na pozemku 981/2, jehož využitelnost se před několika lety změnila v územním plánu z městské zeleně (MZK) na obytnou s koeficientem pro vyšší budovy (OB-F). V případě realizace tohoto projektu bude nutné vybudovat přístupovou cestu, která by mohla vést také přes stávající okraj ZK, de facto v místech, kde teď stojí některé chatky.

Nejistou budoucnost má ZK i v připravovaném Metropolitním plánu, kde se se zachováním osady sice počítá, bylo by zde ale možné stavět rekreační objekty, což by dle našeho názoru mohlo být snadno zneužito ze strany developerů pro další výstavbu a mohlo tak vést k likvidaci celé osady. 

Město je různorodý organismus. Kromě bytů potřebuje i zelené plochy. Ty teď ale spíše mizí, bez toho aby nějaké nové vznikaly. Navíc ZK nepochybně patří k vzácným sociálně-ekologickým zdrojům hlavního města. Pomozme je tedy chránit a zachovat pro budoucí generace.    

My, níže podepsaní, proto na základě těchto skutečností požadujeme:  

1.    zachování ZK (pozemky k.ú. Hlubočepy 640/6,7,8,9,10,11) jako celku v systému pronájmu pozemků nebo osobního vlastnictví jednotlivých zahrádkářů,

2.    zařazení pozemků ZK do systému městské zeleně, jako nezastavitelná součást Územního systému ekologické stability (ÚSES) na základě zjištění biologicko-ekologické studie z roku 2016,

3.    provedení širšího biologicko – ekologického průzkumu pod záštitou MČ Praha 5 na celém území ZK, které by rozšířily zjištění již provedené studie a daly tak základ lepší ochraně celého území.    

 

Petiční výbor ve složení:

Ondřej Kozák, Peškova 967/10, 152 00, Praha 5

Vladimíra Zezulová, Werichova 1145/29, 152 00 Praha 5

Ivana Nussberger, Grafická 2337/30, 150 00, Praha 5

Jiří Čech, Devonská 3, 152 00, Praha 5

Anna Nechvátalová, Štěpařská 809/24, 152 00, Praha 5  

Spolek na ochranu přírody, krajiny a kvalitní urbanizace Trilobit Barrandov, z. s., IČO 05035112, sídlo Devonská 1223/5, Praha 5 – Hlubočepy 152 00. Osoba oprávněná jednat za organizaci: Mgr. Aleš Miklík, Devonská 1223/5, 152 00 Praha 5, předseda.  

Řádně vyplněné petiční archy zasílejte na adresu: Ondřej Kozák, Peškova 967/10, 152 00, Praha 5 a nebo na adresu sídla spolku Trilobit - Barrandov.


Vladimíra Zezulová    Kontaktujte autora petice