Zachraňte Kociánku

Zachraňte Kociánku

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, vzhledem k dosavadní neúspěšnosti jednání, které vedeme v dané věci už více než rok, prostřednictvím této petice žádáme MPSV, coby zřizovatele Centra Kociánka v Brně, o odvolání Mgr. Tomáše Komárka z funkce ředitele CK a jeho zástupkyně Bc. Andrei Křepelové, pro jejich donebevolající nekompetentnost a zcela zjevnou snahu o likvidaci Centra Kociánka prostřednictvím tzv. „Rozvojového plánu CK“ a to i přesto, že byl po našich intervencích MPSV zastaven. Víc a víc se projevuje snaha přetvořit Kociánku na centrum chráněného bydlení pro dospělé a děti školou povinné do služeb nepřijímat, čímž se postupně docílí zániku i MŠ a ZŠ. Je vyvíjen tlak na snižování intenzity poskytované rehabilitace a lékařské péče, na zrušení části pobytových služeb, hipoterapie, zahrad, skleníků, chráněných dílen, logopedie, zájmových kroužků a snižování počtu klientů denního stacionáře.

Centrum Kociánka je centrum ucelené rehabilitace zaměřené na děti a dorost, které potřebují koordinovanou rehabilitaci, speciální vzdělávání a podporu při zařazení do společnosti. Což znamená, že je zde poskytována komplexní péče už od raného věku po dospělost klienta, a to ve školském zařízení, rehabilitaci, zájmových kroužcích, chráněných dílnách, pobytových a odlehčovacích službách.

Centrum Kociánka připravuje do života postižené děti a mládež už celých 95 let. Přežilo okupaci nacistů, období normalizace i konec socialismu a za posledních 25 let propracovalo systém ucelené rehabilitace a speciálního vzdělávání na úroveň, kterou nám mnohé státy EU závidí.

V Brně a širokém okolí neexistuje jiné zařízení tohoto typu, které by zajišťovalo kromě ucelené rehabilitace i tak kvalitní systém základního vzdělání, jaký je nastavený na Kociánce, které tak dokázalo efektivně využít dětský věk k jejich maximálnímu rozvoji v rámci jejich zdravotního postižení!

Pokud nezůstanou zachovány stávající služby alespoň v té podobě, jakou mají nyní, bude to mít na rodiny klientů zásadní dopad. Někteří z rodičů by v takovém případě byli nuceni odejít ze zaměstnání a veškerý svůj čas věnovat kromě nezbytné péče, která je v mnoha případech opravdu velmi náročná, navíc i převážení dětí ze školy na rehabilitaci do kroužku apod., zatímco na Kociánce mají zajištěné vše „pod jednou střechou“ a kdo to nezažil, ten ani netuší, jak obrovská pomoc to pro nás je!

Jen malé procento dětí, které v současné době využívají služeb CK, lze integrovat v běžných základních školách, oproti tomu 80 % klientů má za sebou neúspěšný pokus o integraci.

Proč jsme my, rodiče, neustále trestáni za to, že máme postižené děti:

  • nejprve tím, že se nám takové dítě narodí nebo se jím stane pochybením lékařské péče a musíme se s tím vyrovnat, což je zvlášť těžký proces především pro tatínky, kteří takovou situaci mnohdy nezvládnou a odcházejí od rodin, kdy veškerá tíha pak zůstává na matkách samoživitelkách
  • neustálé boje na úřadech
  • a na konec, když máme konečně nějakou jistotu, že máme zařízení, které našim dětem poskytne veškerou potřebnou péči a kvalitní vzdělání, tak nám ho vezmou?

Rozvojový plán Mgr. Komárka nerespektuje práva postiženého dítěte, které podle Úmluvy o právech dítěte má právo na podporu vzdělávání, odbornou zdravotní péči a přípravu na integraci do společnosti a je v přímém rozporu i se Zřizovací listinou CK z ledna 2013, Národním plánem vytváření rovných příležitostí pro osoby se ZP na období 2010-2014, str. 34, 38 a v neposlední řadě Úmluvou o právech osob se ZP čl. 7, 25 přijatou ČR 28. 10. 2009.

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme MPSV o odvolání Mgr. Tomáše Komárka z funkce ředitele CK a jeho zástupkyně Bc. Andrei Křepelové, pro jejich nekompetentnost a zcela zjevnou snahu o likvidaci Centra Kociánka.

Děkujeme za podporu Všem, kterým není osud našich dětí lhostejný.

Za petiční výbor:

Sdružení rodičů a přátel Centra Kociánka, z.s.

zastoupené: Kamilou Volejníčkovou, Brno, kamzikv@seznam.cz, tel: 603 254 358

a   Editou Bartošovou, Brno, editha@email.cz, tel: 737 284 925


Edita Bartošová    Kontaktujte autora petice