ZACHRAŇME OLYMPIÁDY - SOUTĚŽE PRO NADANOU A MOTIVOVANOU MLÁDEŽ

PRO: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

 

VĚC: Otevřený dopis ve věci reformy financování DDM/CVČ, která ohrožuje konání soutěží garantovaných a spoluorganizovaných MŠMT

 

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako na autoritu, která by mohla (a měla) ovlivnit nové nastavení fungování části Vašeho resortu věnující se mimoškolní činnosti dětí a mládeže.

Vyjadřujeme velké znepokojení z toho, že změny ve financování Domů dětí a mládeže/Center volného času s předpokládanou platností od 1. 1. 2023 mohou ohrozit chod celé řady soutěží garantovaných a spoluorganizovaných MŠMT. Soutěže, např. typu předmětových olympiád, mají dlouhou tradici (v některých případech i nejdelší nebo jednu z nejdelších v Evropě i ve světě), jsou velice kvalitní a oborovými komunitami jsou hodnocené jako pomyslné „rodinné stříbro“ naší země. Dlouhá tradice souvisí i s optimalizací funkčního nastavení organizační struktury, kde právě Domy dětí a mládeže/Centra (Střediska) volného času (DDM/CVČ) hrají na sídelních, okresních i krajských úrovních klíčovou roli. Bez jejich podílu na pořádání okresních a krajských kol není možné v současné situaci některé soutěže plnohodnotně a spravedlivě organizovat.

Současná reforma jejich financování, dle našich informací iniciovaná špatnou fiskální praxí některých pracovišť, vnáší do systému předmětových soutěží extrémní nejistotu. Tím, že se změnil způsob evidence dětí v DDM/CVČ registrovaných na kroužcích a příměstských táborech dochází k předpokládané redukci počtu pracovníků některých DDM/CVČ až na polovinu. Takto radikální zmenšení personální kapacity DDM/CVČ spolu s faktem, že na pořádání okresních a krajských kol nejsou určené žádné přímé prostředky, vede k tomu, že mnoho DDM a CVČ deklarovalo nemožnost se za nově nastavených podmínek podílet na přípravě, organizaci a realizaci postupových kol celé řady soutěží (opakuji – garantovaných a vyhlašovaných MŠMT). Tato reakce přichází z čistého nebe, z našeho pohledu se jedná o krizovou situaci, na kterou jsme nebyli předem upozorněni!

Žádáme Vás o revokování příslušného předpisu a o návrat k relativně dobře fungujícímu stavu z minulosti. Pokud existují „hříšníci“, měli by být napraveni individuálně, neměl by být aplikován princip kolektivní viny na celý segment péče o mimoškolní aktivity. Celá tato změna, vykazovaná ministerstvem jako systémové řešení bez ambice a priori ušetřit finance, v daném okamžiku přináší enormní nejistotu do oblasti předmětových soutěží. Chtěli bychom zdůraznit, že tento krok nebyl konzultován s organizátory soutěží a evidentně vznikl „od zeleného stolu“ a to přesto, že jsme opakovaně nabízeli součinnost při přípravě takto důležitých kroků. To je bohužel obvyklá praxe fungování pracovišť MŠMT, s nimiž přicházíme do kontaktu a která máte ve své gesci.

Bohužel se jedná o další aktivitu MŠMT, kterou vnímáme jako významné pochybení. Příkladem může být např. nedávné „vyvedení“ 20 mil Kč z financování činností spojených s rozvojem nadání – ukončení programu Excelence v roce 2020. V tomto případě se jedná o další krok ke kritickému podfinancování péče o talentovanou mládež, kde se řada z nás altruisticky, ve volném čase a na úkor svých vlastních profesních aktivit snaží o udržení důstojného standardu.

Vážený pane ministře, chápeme, že za pochybení v minulosti nenesete žádnou osobní zodpovědnost. Ve výše uvedeném případě však můžete zasáhnout v krizové situaci, ke které došlo nekomunikací, extensivní aplikací manažerských přístupů a hypertrofií právního positivismu. Rádi Vám pomůžeme nastavit pravidla fungování péče o talenty směřující k dobré praxi, zdravému rozumu a udržitelné budoucnosti, která nemusí být nutně enormně finančně náročná. Proto je ale zásadní zahájení oboustranné konstruktivní komunikace mezi MŠMT a zástupci soutěží.

S úctou a důvěrou níže podepsaní (v abecedním pořadí):

doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph. D.  předseda Ústřední komise Matematické olympiády

prof. RNDr. Jan Černý, Ph. D.   předseda Ústřední komise Biologické olympiády

RNDr. Petr Holzhauser, Ph. D. předseda Ústřední komise Chemické olympiády

RNDr. Jakub Jelen, Ph. D.  hlavní garant Zeměpisné olympiády

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph. D.  předseda Ústřední komise Fyzikální olympiády

RNDr. Lenka Libusová, Ph. D.  předsedkyně  Mezinárodní biologické olympiády

ing. Petra Ménová, Ph. D.   předsedkyně Mezinárodní chemické olympiády 

RNDr. Tomáš Prosecký  předseda Ústřední komise Astronomické olympiády

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jan Černý bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...