Petice za zajištění nejlepšího zájmu dítěte v pěstounské péči při kontaktech s biologickou rodinou

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

JUDr. Zuzana Zárasová

vedoucí Oddělení koncepce náhradní rodinné péče

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

 

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  

Petice za zajištění nejlepšího zájmu dítěte v pěstounské péči při kontaktech s biologickou rodinou

OHRAZUJEME SE proti Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči“ ze dne 18. 12. 2020 autorky Mgr. Moniky Šimůnkové. Doporučení vychází pouze z pohledu práva a zcela ignoruje sociální a psychologický kontext. Prosazuje tvrdě práva biologických rodičů na úkor zájmu dětí.  Nebere v potaz skutečnost, že děti do pěstounské péče přicházejí většinou z krajně problematických a dysfunkčních rodin. Vývoj dětí v nich bývá ohrožován dlouhodobým nezájmem, zanedbáváním, týráním, sexuálním zneužíváním, domácím násilím, závislostmi na návykových látkách a dalšími typy sociální patologie. Sanace těchto rodin je pro neochotu rodičů ke spolupráci velmi obtížná až nemožná. Sanace musí mít jasné lhůty, aby dítě mělo co nejdříve jasnou perspektivu trvalého umístění.

NESOUHLASÍME se zde navrženou praxí, aby to byli primárně pěstouni, kdo se má dohodnout s rodiči na kontaktech. Spolupráce s rodiči bývá extrémně náročná a už nyní odrazuje zájemce o pěstounskou péči. Pěstounství nemůže být chápáno jako pouhá služba. Pěstouni na přechodnou dobu poskytují dítěti bezpečí a ochranu, začínají napravovat poškození vývoje zapříčiněná rodinou (opoždění, psychická deprivace, traumata), mezi dítětem a pěstouny se vytvářejí citové vztahy. Dlouhodobí pěstouni nejenže všestranně podporují zdravý vývoj dítěte, ale poskytují dítěti to, co potřebuje nejvíce: stabilní prostředí a možnost bezvýhradného citového přilnutí. Úvaha o kontaktech musí tedy vycházet z faktu, že dítě je v pěstounské péči proto, že rodiče neplnili svou zákonnou povinnost řádně o dítě pečovat. Případné kontakty dítěte s rodiči musí mít jasný přínos pro dítě a musí být v jeho zájmu. Nesmí ohrožovat jeho psychickou stabilitu. To se bohužel v praxi běžně děje a má to na dítě i pěstounskou rodinu negativní dopady. Pokud se zájem rodičů a zájem dítěte dostanou do rozporu, má ze sociálně-psychologického, ale i etického hlediska přednost zájem dítěte. Platí, že dítě má právo na styk s rodiči, nikoli povinnost styku s rodiči. 

ŽÁDÁME, aby MPSV přizvalo zástupce naší iniciativy do diskusí o metodice kontaktů mezi dětmi v pěstounské péči a jejich biologickou rodinou a do příprav dalších podobných metodik. Považujeme za nezbytné mít na zřeteli především zájem dítěte, a to z hlediska psychosociálního. Jsme připraveni přispět do diskuse našimi zkušenostmi z praxe.  


Sdružení pěstounských rodin z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Sdružení pěstounských rodin z.s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...