Za rozumné řešení přivaděče II/283 v kraji pod Kozákovem

My, níže podepsaní, jsme hluboce znepokojení přístupem Ředitelství silnic a dálnic ČR a firmy Ekoteam ke zpracování záměru přivaděče II/283 Žernov-Zelený háj a k posouzení jeho vlivů na životní prostředí. Tak nedomyšlenou a necitlivou stavbu, jakou investor navrhuje, a tak nekvalitní a účelové studie, o které se přitom opírá, si kraj Českého ráje opravdu nezaslouží. Žádáme proto o řádné přepracování dokumentace k záměru tak, aby skutečně a plně respektovala:

1)     připomínky, které v Závěru zjišťovacího řízení EIA vznesl už k minulé verzi dokumentace Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje,

2)     námitky, které k předchozí i aktuální dokumentaci vznesli dotčení občané.

Za nepřijatelný považujeme fakt, že ŘSD z původních variant stále předkládá k posouzení v EIA jen jednu, víceméně totožnou, aniž by její volbu jakkoli odůvodnilo. Žádáme proto v první řadě o nezaujaté zpracování a posouzení variantních řešení, a to včetně variant, které by měly menší rozsah a proporce a více využívaly stávající dopravní síť v oblasti mezi plánovanou I/35 a Kozákovským hřbetem.

Žádáme také, aby se varianty a posudky jejich dopadů zakládaly na relevantních datech a dopravních modelech, a ne na výsledcích 10 let staré studie k úplně jinému záměru – obchvatu Turnova od Radostné pod Kozákovem – a jeho vlivu na okolní dopravu.

Žádáme, aby byly vysvětleno, 1) proč má přivaděč s téměř dálničními proporcemi končit v Zeleném háji, 2) kam by ze Zeleného háje pokračovalo předpokládaných cca 9 000 aut/denně a 3) jaký vliv by to mělo na obce v úseku Zelený háj-Slaná-Semily. Ještě méně pochopitelný je v dokumentací uvedený odhad, že vlivem přivaděče s údajnými 9 000 aut/denně klesne doprava v navazujícím úseku na Semily na 950 aut/denně!

Dále žádáme, aby záměr nepřetínal údolí Tisovky s nivou a rybníkem, které je vedeno jako chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), je útočištěm chráněných živočichů a rostlin a díky ekofarmě Oslí stezka (www.osliztezka.cz) plní též rekreační funkci. Připomínáme, že mezi původně navrhovanými variantami byla i taková, která se údolí vyhýbala. Žádáme, aby byl brán ohled také na další významné krajinné prvky (údolní nivu Kotelského potoka, Hořenský potok atd.).

Další příklady neuvěřitelných chyb a manipulací, jichž se dokumentace dopouští (např. v hlukové studii), uvádí otevřený dopis Spolku Tisovka, ke stažení na https://www.spolek-tisovka.cz/privadec-ii-283-silnice-i-35/. Tamtéž jsou k dispozici i kompletní připomínky spolku Tisovka k dokumentaci.

Žádáme rovněž obecní zastupitelstva a další dotčené úřady a instituce, aby se k této věci zodpovědně vyjádřily a aktivně o ní komunikovaly s občany a plnily tak svou zákonnou povinnost.

Za Spolek Tisovka zakladatelé petice: Mgr. Kamil Pinta, Mgr. Filip Kyral, Mgr. Ing. Maria Žižlavská, Mgr. Petra von Seydlitz a Ondřej Suška, BEng

Spolku Tisovka můžete napsat na info@spolek-tisovka.cz a jeho aktivity sledovat na Facebooku.


Kamil Pinta (Spolek Tisovka)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Kamil Pinta (Spolek Tisovka) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...