Za nový konkurz na ředitele Moravské galerie v Brně

 

Vyjádření k průběhu a výsledku výběrového řízení na místo ředitele Moravské galerie v Brně

Ministryně kultury Alena Hanáková jmenovala na místo ředitele Moravské galerie v Brně Mgr. Jana Presse, který se má své funkce ujmout od 1. dubna 2013. Učinila tak na základě výběrového řízení, jehož průběh provází řada pochybností včetně podezření z jeho možného ovlivnění. Ministryně přitom odmítla vyslyšet názor velké části zaměstnanců Moravské galerie v Brně, kteří již v průběhu konkurzu na tyto skutečnosti poukázali, stejně jako na zjevné nedostatky následně vybraného kandidáta. Proto se nyní obracejí na širokou veřejnost formou otevřeného dopisu, jehož znění dávají současně k dispozici médiím.

Za účelem informování o průběhu celé kauzy vznikla Iniciativa za budoucnost Moravské galerie v Brně, sdružující zatím převážně zaměstnance MG. Iniciativa nechce osobně poškodit Mgr. Jana Presse, který se do konkurzu přihlásil v dobré víře a jeho průběh a výsledek sám neovlivnil. Iniciativa pokládá za jediné správné řešení zrušení výběrového řízení a jeho nové vypsání. Požaduje transparentní konkurz s vyváženým podílem odborníků mezi hodnotiteli, zveřejněním jmen kandidátů a jejich projektů, stejně jako členů výběrové komise. Nové výběrové řízení by mělo být vyhlášeno s minimálně půlroční přihlašovací lhůtou, aby byl dán dostatečný prostor kandidátům, kteří jsou vázáni jinými projekty. Zároveň požaduje zmírnění podmínky pětiletého působení ve vedoucí funkci, protože diskriminuje potenciální zájemce z akademické a nezávislé sféry. Ta by měla být nadále považována pouze za výhodu.

Výzva zaměstnanců Moravské galerie za zrušení stávajícího a vypsání nového výběrového řízení na pozici ředitele této instituce:

Rádi bychom Vás, širokou veřejnost a zástupce médií, seznámili s důvody, které vedou velkou část zaměstnanců Moravské galerie v Brně k vyjádření zásadního nesouhlasu s průběhem a výsledkem výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Moravské galerie v Brně (dále MG), které bylo Ministerstvem kultury České republiky (dále MK ČR) vyhlášeno v polovině listopadu minulého roku a jehož uzávěrka byla stanovena na 31. prosince 2012.

Vyjadřujeme velké rozpaky a rozčarování z celkového průběhu výběrového řízení, zejména pak z jeho absolutní netransparentnosti. Uplatněnou míru utajení a neprůhlednost celého procesu považujeme v dnešní otevřené demokratické společnosti za nepřijatelnou.

Do dnešního dne, tj. úterý 26. 3. 2013 nebyla zveřejněna:

jména uchazečů výběrového řízení;

jejich navrhované koncepce rozvoje instituce;

jména členů výběrové komise;

výsledky druhého kola výběrového řízení (pokud nebereme v úvahu více než vágní prohlášení ředitelky Kabinetu ministryně kultury, paní Bc. Markéty Ševčíkové, že se bude rozhodovat o tom, zda bude mít galerie v čele ředitele nebo ředitelku);

dále nebyl kandidátům a účastníkům druhého kola, natožpak veřejnosti, oznámen termín třetího kola, tedy vlastně pohovoru paní ministryně se dvěma vybranými kandidáty, který se v tichosti odehrál dne 12. 3. 2013 na půdě MK ČR, aniž by o tom byla podána informace médiím;

ostatní účastnící konkurzu byli o jeho výsledku informováni až poté, kdy se zpráva o výsledku výběrového řízení objevila v médiích a ministryně kultury již podepsala vybranému kandidátovi jmenovací dekret, a to teprve po telefonické stížnosti jednoho z nich.

Jediné oficiální zprávy po vypsání VŘ, a sice k jeho uskutečněnému druhému kolu, byly poskytnuty na stránkách MK ČR: http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyberove-rizeni-na-pozici-reditele-moravske-galerie-v-brne-165638/tmplid-228. Spekulativní odhady se jmény se pak objevily na stránkách: http://www.artalk.cz/2013/02/12/top5tydne-11-2-2012/; http://www.artalk.cz/2013/03/19/jan-press-novy-reditel-mg/ a https://mail.moravska-galerie.cz/owa/redir.aspx?C=20e2da45e1cb46cc8e0a9b0d5da2f64a&URL=http%3a%2f%2fwww.artalk.cz%2f2013%2f02%2f06%2fporad-se-nevi%2f. O výsledcích výběrového řízení informovalo MK ČR v krátké zprávě dne 21. 3. 2013: http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/moravska-galerie-v-brne-a-muzeum-umeni-olomouc-maji-nove-reditele-171051/tmplid-228.

Obáváme se, že podobně neprůhledné praktiky při výběru osobností na klíčové pozice stěžejních kulturních institucí České republiky jen přispívají k všeobecnému marasmu, v němž se naše společnost nachází. Byli bychom velmi rádi, kdyby resort odpovědný za podporu kultury, umění a kreativity občanů ČR šel ostatním příkladem. V tomto případě realizací korektně vedeného a transparentního výběrového řízení, z něhož by vzešel vítěz bez pochybností, uznávaný a respektovaný odborník, profesionál. Bohužel, o právě ukončeném výběrovém řízení to podle našeho názoru prohlásit nelze. Vzhledem k jeho netransparentnímu průběhu totiž vzniká podezření, zda nebylo ve prospěch nově jmenovaného ředitele rozhodnuto ještě před samotným zahájením výběrového řízení.

O pochybnostech týkajících se předpokladů a schopností vybraného kandidáta úspěšně vést a řídit významnou kulturní instituci, které sdílí nezanedbatelná část zaměstnanců MG, jsme informovali ministryni kultury Mgr. Alenu Hanákovou již v dopise ze dne 19. února 2013. Jeho argumentace však nebyla vyslyšena, ačkoli ho podepsalo čtyřicet převážně kmenových zaměstnanců MG včetně většiny kurátorů a mnoha vedoucích pracovníků. Ministryně kultury tak dala přednost kontroverznímu kandidátovi, jehož jmenování může zásadně destabilizovat vnitřní situaci MG, což se dříve nebo později projeví i v její činnosti ve směru k veřejnosti. Učinila tak, aniž by se blíže seznámila se situací uvnitř instituce a ověřila si všechny skutečnosti přímo na místě. To považujeme za zjevné manažerské selhání a zůstává otázkou, čí zájmy přitom paní ministryně hájila.

Ujišťujeme Vás, že za našimi pochybnostmi nestojí osobní antipatie ani snaha vyhnout se potřebným změnám. Jsme naopak otevřeni novým projektům, pracovním postupům i kreativnímu hledání cest k rozvoji muzea umění evropského formátu, což je směřování, které prosadila a do značné míry realizovala někdejší ředitelka Kaliopi Chamonikolasová, na jejíž snažení úspěšně navázal její nástupce Marek Pokorný. Za jejich působení se Moravská galerie v Brně bezpochyby stala uznávanou a stabilizovanou galerií, která budí respekt doma i v zahraničí. Rádi bychom ve zvoleném kurzu se schopným ředitelem v čele pokračovali.

V souvislosti se jmenováním nově vybraného ředitele však, bohužel, musíme naopak vyjádřit silné znepokojení a odůvodněné obavy o budoucnost galerie, neboť jsme přesvědčeni o tom, že člověk bez autority, který si ani po několikaletém působení v instituci nedokázal získat důvěru kolegů a přesvědčit je o svých schopnostech a znalostech, bude podobný úkol zvládat jen velmi obtížně. Musíme konstatovat, že pro nás vybraný kandidát není zárukou budoucího úspěšného rozvoje Moravské galerie v Brně. Současně cítíme povinnost informovat o náladě a názorech značné části vedoucích i řadových zaměstnanců Moravské galerie v Brně nejen ministerstvo kultury, ale také odbornou i laickou veřejnost. Jsme totiž přesvědčeni, že muzejní instituce není definována jen zřizovací listinou, budovou, rozpočtem, či sbírkami, ale že ji nedílnou měrou tvoří kolektiv zaměstnanců, podílejících se pod vedením respektovaného ředitele aktivně na její činnosti. Tento předpoklad však nyní může být jen těžko naplněn.

Domníváme se, že vzhledem k pochybnostem o možném ovlivnění výběrového řízení je jediným férovým řešením jeho zrušení a vypsání nového, tentokrát transparentního konkurzu.

Navzdory poslednímu vývoji držíme palce budoucnosti Moravské galerie v Brně – i proto své vyjádření poskytujeme veřejnosti a médiím. Znovu opakujeme, že nám leží na srdci osud a zdárné fungování naší instituce, a pevně doufáme, že na něm záleží i jejímu zřizovateli.

Iniciativa za budoucnost Moravské galerie v Brně


KONTAKT PRO MÉDIA A VEŘEJNOST

mginiciativa@seznam.cz


iniciativa za budoucnost MG    Kontaktujte autora petice