Za Muzeum romské kultury/ For the Museum of Roma Culture

My, níže podepsaní, nesouhlasíme se sloučením Muzea romské kultury (MRK) a Moravského zemského muzea, které je navrženo v rámci Usnesení vlády České republiky ze dne 16. 1. 2013 č. 37 jako součást úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě.

Muzeum romské kultury hraje nezastupitelnou roli v předávání a uchovávání poznatků, hmotných dokladů a informací o romské historii a kultuře v celosvětovém kontextu, ale je také považováno za nedílnou součást etnoemancipace a společenské integrace Romů v České republice.

Ztráta právní subjektivity Muzea romské kultury by mohla znamenat mimo jiné také omezení jeho sociálně-edukační činnosti, díky níž mají romské děti ze sociálně vyloučené lokality, ve které se muzeum nachází, umožněno kvalitnější začlenění do českého vzdělávacího systému. Žádáme proto zástupce zřizovatele MRK – Ministerstva kultury ČR o zodpovědné zvážení, zda je žádoucí, aby ekonomické úspory převážily nad morálním a společenským důvodem samostatné existence MRK.

______________________________________________

We, the undersigned do not agree with a merger of the Museum of Romani Culture and the Moravian Museum in Brno. The merger of the two museums is one of the measures being proposed for savings measures to simplify agendas and get rid of duplicity in the state administration for 2014, as part of the Resolution of the Government of the Czech Republic No. 37 of January 1 2013.

The Museum of Romany Culture has an irreplaceable role in presenting the culture and history of Romani people in international context. Furthermore, the Museum is also considered to be integral to the ethno - emancipation and to the integration of Romani people in the Czech Republic. The possible loss of the legal personality of the Museum of Romani Culture could mean inter alia limiting the educational and social activities. The educational and social activities of the Museum of Romani Culture located in the socially excluded area , enhance the inclusion of the socially excluded Romani children into the Czech education system.

Therefore we request the Ministry of Culture of the Czech Republic as the deputy establisher of the Museum of Romani Culture to thoroughly rethink and responsibly consider whether the economic savings are desirable to predominate over the moral and social reasons for the existence of the Museum of Romani Culture.

 


Krizový štáb    Kontaktujte autora petice