Za energetickou bezpečnost České republiky

                         Motto: Na světě je důležité křičet dříve, nežli vám někdo ublíží. Křičíte-li později, zpravidla to nebývá nic platné, zvláště ublíží-li vám smrtelně.

 

My, níže podepsaní občané, s vědomím toho, že současné extrémní nárůsty cen elektřiny, tepla a plynu, spolu s podřízením se neuváženým klimatickým ambicím orgánů Evropské unie (které většina světa v takové míře nesdílí, a které proto nemohou přinést očekávané výsledky), zásadně ohrožují naši energetickou bezpečnost, stabilitu a cenovou dostupnost dodávek energie,  předkládáme tuto

petici za energetickou bezpečnost České republiky

Státy Evropské unie včetně jejích vrcholných orgánů, zejména Evropské komise, se pod vlivem přehnaně alarmistické až hysterické interpretace klimatických změn zavázaly k překotné dekarbonizaci. Zásadní parametry změn a opatření jsou zakotveny v tzv. Zeleném údělu (Green Deal). Součástí realizace Zeleného údělu je také pokutování a až ve své podstatě zakazování využití životně důležitých zdrojů elektřiny a tepla, aniž by za ně existovaly podobně bezpečné a cenově srovnatelné náhrady. Požadovaná opatření nebyla nikdy podrobena dopadovým studiím a z jednoduchých analýz lze dovodit, že realizace těchto opatření dovede státy EU na cestu energetické a celkové chudoby. Jednoznačně dojde ke zhoršení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a ke vzrůstající závislosti na dodávkách energetických komodit ze zahraničí, často ze zemí, které nesdílejí naše euroatlantické hodnoty, to vše s nedozírnými sociálními dopady nejen na českou populaci.

Prosazované tzv. obnovitelné zdroje energie (přesněji „občasné zdroje energie“), zejména sluneční a větrné elektrárny, nejsou schopny v ČR energetickou bezpečnost ani cenovou dostupnost zajistit, a to zejména v důsledku časové a výkonové nestability výroby elektřiny, zvláště v zimním období. Masová výstavba těchto občasných zdrojů vyžaduje také ve stále větší míře suroviny a komponenty, jejichž dodávka je nyní většinově ovládána čínskými firmami. Přitom se mnohé potřebné suroviny těží v rozvojových zemích za podmínek, jež jsou ve vyspělém světě považovány za naprosto nepřijatelné, např. i s využíváním otrocké dětské práce v dolech.

Zároveň neexistuje žádný prakticky použitelný systém dlouhodobé akumulace elektřiny. To vyžaduje mít neustále připravené pohotové zálohy její výroby dominantně z fosilních zdrojů, což v důsledku nadměrně zvyšuje její cenu. Snižování podílu stabilních zdrojů elektrické energie se také promítne do rostoucího nebezpečí rozsáhlých a dlouhodobějších výpadků dodávek elektřiny (blackoutů), které představují významné riziko pro naši společnost, jejíž fungování je trvalou dostupností elektřiny podmíněno. Bez ní nebude fungovat vůbec nic, včetně komunikačních systémů, zdravotnictví, dodávek vody i potravin – opravdu půjde o holé životy nespočtu lidí.

Je třeba jednoznačně se držet toho, že plnění závazků stanovených zejména v prováděcím dokumentu Zeleného údělu (balíček Fit for 55) nemůže jít nad rámec ekonomické a technologické proveditelnosti, a rovněž základního předpokladu fungování rozvinuté civilizace, jehož podstatou je bezpečnost a spolehlivost dodávek energie.

S ohledem na vše výše uvedené a v životním zájmu zajištění naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti, my, níže podepsaní občané:

1. Odmítáme všechny neuvážené a překotné pokusy o neefektivní a byrokraticky nařizované změny zásadních systémů a technologií dodávek energie, které jsou zakotveny v Zeleném údělu. Jejich realizace u nás (ani v Evropě) nemůže mít na celosvětové změny klimatu prakticky žádný měřitelný vliv, naopak představuje reálné riziko energetické chudoby doprovázené sociálně-ekonomickým úpadkem, rozpadem Evropské unie a nástupem populistů k moci.

2. Žádáme vládu (spolu s Parlamentem ČR a všemi dotčenými státními orgány a institucemi), aby:        

    i.    přijala zajištění energetické bezpečnosti a cenové dostupnosti energetických dodávek jako svoji zásadní prioritu umožňující udržení společenské stability a hospodářského rozvoje ČR,      

    ii.   vyžadovala předložení dopadových studií a analýz rizik všech opatření vyžadovaných Zeleným údělem,     

    iii.  iniciovala úpravy Zeleného údělu dle závěrů dopadových studií a analýz rizik,     

    iv. v souladu se schváleným Programovým prohlášením vlády ČR z 6. ledna 2022 vytvořila podmínky pro to, aby stávající stabilní zdroje výroby elektřiny a tepla nemohly být uzavřeny dříve, než za ně bude k dispozici adekvátní náhrada, což v českých podmínkách mohou být především stabilní jaderné zdroje.  

Za petiční výbor: Jaroslav Čížek, Jiří Marek, Milan Šálek, členové spolku Realistická energetika a ekologie (realisticka.cz)  


Jaroslav Čížek, zakladatel spolku Realistická energetika a ekologie    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaroslav Čížek, zakladatel spolku Realistická energetika a ekologie svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...