Výzva Vládě České republiky k důslednému plnění své role a svých povinností

Výzva Vládě České republiky
k důslednému plnění své role
a svých povinností
19. srpen 2020

Vážený pane předsedo vlády, vážené ministryně, vážení ministři, dámy a pánové.

Každá vláda v České republice (a jiné demokratické zemi fungující na principu zastupitelské demokracie) byla, je, a snad i v budoucnu vždy bude, sestavena z volených zástupců lidu, z vás. Úkolem vlády je pak správa věcí a financí veřejných v zájmu všech obyvatel naší země. Vláda je tedy voleným správcem republiky.

Současná vláda ovšem svým počínáním jasně deklaruje, že se zcela vymkla tomuto principu demokratického zřízení, přestává být zástupcem svobodných občanů a s plíživou neodbytností na sebe bere podobu monarchistického vladaře.

Tento přerod, tento úkrok od demokratických principů jednoznačně odmítáme!

Jestliže se vláda vymkla z principů zastupitelské demokracie, jako paže vymknutá z kloubu, musí být, stejně jako ta paže, narovnána a napravena. Současné jednání a chování vlády totiž podporuje nárůst velmi neblahých společenských jevů, roste nedůvěra k novým nařízením vlády, abnormálně sílí šíření dezinformací a konspiračních teorií, rozmáhá se pocit nejistoty a tím i neochoty cokoliv budovat, čím dál častěji se objevují případy individuálních bojkotů vládních nařízení a anarchie.

 

Vyzýváme vás proto k nápravě v těchto bodech:

  1. Veškerá nařízení, veškeré nové zákony, vyhlášky a restrikce upravující obvyklý společenský život a svobody občanů, musí být jasně a transparentně vysvětleny. Musí být vysvětleno, proč není jiná možná cesta, než zavádění omezení práv občanů. Uvedené důvody musí být nezvratné a bez pochybností.

  2. V případě, že existují pochybnosti, či snad rozpor odborné veřejnosti u navržené restrikce, musí být takové omezení uvedeno formou doporučení. Není možné zavádět omezení života občanů jen na základě unáhlených, nedomyšlených rozhodnutí, bez komplexní koncepce a bez důkladného zvážení všech možných negativních dopadů takového rozhodnutí.

  3. V případě výjimečných událostí žádajících si výjimečné a fatální zásahy do života občanů, do svobod jedince, do veřejných prostředků či bezpečnostního stavu země, vyžadujeme maximální transparentnost veškerých prováděných kroků, kvalitní a korektní komunikaci zaváděných opatření a realizaci veškerých změn i opatření primárně na základě důkladně zpracovaných komplexních rozborů situace. V tomto bodu důrazně apelujeme na svědomité nakládání s veřejnými prostředky a precizní komunikaci veškerých abnormálních výdajů.
    Jestliže bude vláda hospodařit s tak fatálním deficitem, jako nyní, musí být připravena před veřejností vysvětlit a obhájit každou navíc vynaloženou Korunu, protože vláda je správcem našich peněz odevzdaných na daních.

  4. Vyžadujeme důkladné a svědomité prošetření veškerých nestandardních nákupů vlády během koronavirové krize, především pak v období nouzového stavu. Požadujeme maximální součinnost vlády s orgány činnými v trestním řízení, bezodkladné vydání podezřelých osob k trestnímu řízení a zajištění transparentní svědomité informovanosti občanů o vývoji jednotlivých kauz.

 

Jak vidíte, naše Výzva není snaha o změnu současné politické mapy v České republice. Není to snaha o převzetí moci či snaha zažehnout novou revoluci. Právě naopak! Naší snahou je stabilizovat značně rozviklanou kompaktnost naší společnosti, chceme vládu, která na čas sklouzla k nestandardním postupům a postojům, vrátit zpět do role voleného správce věcí a financí veřejných se všemi povinnostmi, které vůči občanům České republiky taková vláda má.   Vyzýváme vás, vydejte prohlášení, ve kterém berete obsah této Výzvy v úvahu a zavažte se k důslednému korektnímu výkonu svých funkcí v souladu Ústavou a ostatními platnými zákony České republiky.

V opačném případě si musíte být vědomi vzrůstající nevole občanů k dalším nestandardním, nepromyšleným a nekoncepčním prohlášením vlády, k novým restrikcím a omezením bez jasně komunikované souvislosti, bez předložení jasných důvodů vysvětlujících nově zaváděná opatření. Tato nevole občanů už často přerůstá ve frustraci, v občanskou neposlušnost, anarchii.

Zabraňme těmto neblahým společenským jevům, zachovejme bezpečnou a prosperující zemi také pro naše potomky. Stačí, když budete dobrou vládou, dobrým a zodpovědným správcem, když budete dobře dělat práci, ke které jste byli občany této země zvoleni.    


Dalibor Dobrovský    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Dalibor Dobrovský, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...