Výzva senátorům Univerzity Palackého ohledně zřízení vysokoškolského ústavu

V souvislosti s projednávaným návrhem novely Statutu Univerzity Palackého v Olomouci a Statutu Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) na zasedání Akademického senátu UP v Olomouci dne 11. prosince 2019 podporuji přijaté usnesení AS PřF UP v Olomouci, ve kterém Akademický senát PřF UP nedoporučuje přijetí navržené novely Statutu UP a nedoporučuje přijetí navrženého Statutu CATRIN.

Na základě předložených materiálů a probíhající diskuse se domnívám, že současná podoba návrhu:

  1. Nezohledňuje výsledek vzájemné dohody mezi vedením PřF a zástupci center a nerespektuje kompromisní návrh v podobě „minimálních nepodkročitelných požadavků pro technickou dohodu“, který jednoznačně podpořil AS PřF.
  2. Představuje značné riziko pro zaměstnance PřF nedořešením klíčové otázky budov a přístrojového vybavení.
  3. Představuje ekonomické riziko pro chod jednotlivých fakult s ohledem na neznámou metodiku dělení příspěvků a dotací a s ohledem na absenci modelového výpočtu tohoto dělení na známých a ověřitelných datech.
  4. Neobsahuje vyhodnocení ekonomických rizik souvisejících s nenaplněním očekávaných příjmů nově vzniklého vysokoškolského ústavu.
  5. Nenaplňuje důsledně myšlenku integrace, neboť současná centra nebudou spojena, ale pouze přejdou pod nově vzniklou jednotku, kde se nadále budou řídit svými současnými statuty.
  6. Může vést k dezintegraci dalších částí UP do různě velkých zájmových bloků vytržených z jednotlivých fakult a sdružených pod hlavičku vysokoškolských ústavů.
  7. Představuje oslabení akademické samosprávy v tom smyslu, že ústav nebude mít svůj akademický senát, jeho ředitel nebude volen a jeho zaměstnanci nebudou mít žádný vliv na chod ústavu.

Pracovníci Přírodovědecké fakulty UP    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Pracovníci Přírodovědecké fakulty UP bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...