Výzva k odstoupení arcibiskupa Jana Graubnera a zřízení nezávislé komise pro případy sexuálního násilí v katolické církvi v České republice

English version follows
---

Maďarská prezidentka Katalin Novák 10. února 2024 odstoupila, protože dala milost člověku, který kryl sexuální násilí na dětech. Pražský arcibiskup Jan Graubner má z doby svého působení v Olomouci na svědomí něco mnohem horšího: pachatele sexuálního násilí na dětech, kněze Františka Mertu, aktivně vysílal na další a další místa své diecéze. O zneužívání z jeho strany věděl a neudělal nic. Má tak osobní zodpovědnost za desítky ministrantů, které Merta zneužil a zničil mnohým z nich život. 

Na četných místech na světě odstoupili biskupové, kteří kryli pachatele sexuálního zneužívání na dětech a mladých lidech. U nás zatím osobní zodpovědnost nikdo z nich nevyvodil. I v Česku jsou obětí zneužívání řádově stovky až tisíce. Kolik jich přesně je, naše církev tají.

V řadě zemí (např. Německo, Švýcarsko, Francie) církev povolala odborníky, aby odkryli rozsah této tragédie. Zaznamenány jsou vysoké tisíce případů (rekord drží Francie – neuvěřitelných 300 tisíc zneužitých obětí kněží a církevních pracovníků). V České republice církev okolo tématu mlčí a někteří její představitelé nepravdivě tvrdí, že je u nás jen minimum případů. Zmiňují jen počet odsouzených pachatelů z řad kněží a přezírají, že jeden pachatel zpravidla zneužije řadu dalších obětí. Víme o desítkách obětí a o stovkách, tisících ještě nevíme.

Vyzýváme proto představitele české církve:

1.       Aby biskupové, kteří nezabránili sexuálním predátorům z řad kněží v jejich působení, ač o něm měli informace, přijali osobní zodpovědnost a rezignovali. Týká se to zejména arcibiskupa pražského Jana Graubnera.

2.       Aby církev v naší zemi umožnila bez dalšího otálení nezávislé instituci (např. mezinárodní organizaci zabývající se ochranou lidských práv) odkrýt archivy biskupství, řádových a mnišských společenství, pro korektní zmapování případů.

Tato výzva je určena Komisi evropských biskupských konferencí a České biskupské konferenci.
PODROBNOSTI O ROLI ARCIBISKUPA GRAUBNERA V PŘÍPADU UKAZUJE KNIHA VÁCLAVA NOVÁKA "KŘIČÍ HLASEM ZRADY". Je ke stažení v pdf i ve wordu zde: https://drive.google.com/drive/folders/169ptGazt17Ifh8abMi9N0IMB4TnhWNR0?usp=drive_link 

dcw1mev-82ea8183-ed8d-4a84-ae1a-431188d0d09e3.jpg

Call for the resignation of Archbishop Jan Graubner and the establishment of an independent commission on cases of sexual violence in the Catholic Church in the Czech Republic

Hungarian President Katalin Novák resigned on Feb. 10, 2024 because she pardoned a manager who was hiding sexual violence against children. Archbishop Jan Graubner of Prague is responsible for something much worse: during his duty in Olomouc, he actively sent the perpetrator of sexual violence against children, priest František Merta, to more and more places in his diocese. He demonstrably knew about the abuse and did nothing. Thus, he is personally responsible for the dozens of altar boys abused by Merta, destroying the lives of many of them.

In numerous places around the world, bishops who covered up for perpetrators of sexual abuse against children and young people have resigned. In Czechia, no one has held them accountable. In the Czech Republic, there are hundreds to thousands of victims of abuse too but our church keeps exact numbers secret.

In many countries (e.g. Germany, Switzerland, France) the Church has called in experts to uncover the extent of this tragedy. High thousands of cases have been recorded (France holds the record - an incredible 300,000 victims of abuse by priests and church workers). In the Czech Republic, the Church is silent on the subject and some of its leaders falsely claim that there are only a minimum number of cases in this country. They only mention the number of convicted perpetrators among priests and disparage the fact that one perpetrator usually abuses many other victims. We know of dozens of victims, and we do not yet know of hundreds or thousands.

We therefore call on the representatives of the Czech Catholic Church:

1.           The bishops who have not prevented sexual predators from priests, even though they had information about it, to take over personal responsibility and resign. This applies especially to Archbishop Jan Graubner of Prague.

2.           That the Church in our country allows an independent institution (e.g. an international human rights organization) to uncover the archives of bishoprics, religious orders and monastic communities without further delay, for a fair mapping of the cases. This appeal is addressed to the Commission of the European Bishops' Conferences and the Czech Bishops' Conference.

Petition committee
Tomáš Flegr, Prague

Jiřina Kočí, Prague

Ladislav Koubek, Prague

Petra Panská, Prague

Jana Piglová, Prague

Jan Rozek, Velké Němčice

DETAILS OF ARCHBISHOP GRAUBNER'S ROLE IN THE CASE ARE SHOWN IN THE BOOK BY VÁCLAV NOVAK "SHOUTING WITH THE VOICE OF BETRAYAL". In English available here:
https://docs.google.com/document/d/1p58hOty3_J1tSGUuOc6AO9DWn3AfZ_MI/edit?usp=sharing&ouid=116120413647112778031&rtpof=true&sd=true 


Petiční výbor (abecedně): Tomáš Flegr - Praha, Jiřina Kočí - Praha, Ladislav Koubek - Praha, Petra Panská - Praha, Jana Piglová - Praha, Jan Rozek - Velké Němčice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petiční výbor (abecedně): Tomáš Flegr - Praha, Jiřina Kočí - Praha, Ladislav Koubek - Praha, Petra Panská - Praha, Jana Piglová - Praha, Jan Rozek - Velké Němčice svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...