ZASTAVME VÁLEČNÉ ŠTVANÍ!

Vážený pane Petře Pavle,
vážený pane Petře Fialo,

vážení poslanci, senátoři,
politici na všech úrovních
a mainstreamoví novináři!

My, podepsaní občané, se cítíme být bezprostředně ohroženi na životech a zdraví svém i našich dětí, na našem poctivě vydělaném a řádně zdaněném majetku i na budoucnosti naší země Vaší válečnickou rétorikou, Vaším připouštěním jakékoli možnosti zapojení ČR do války proti Rusku, vyzbrojováním jedné ze stran horkého ukrajinského konfliktu, upřednostňováním jakéhosi „vítězství“ před mírem, upřednostňováním sporné „územní celistvosti“ před životy tisíců obyvatel Ukrajiny, Ruska a potenciálně také mnoha dalších zemí, včetně občanů České republiky.

Cítíme se být Vašimi RUKOJMÍMI, které zneužíváte k naplňování svých osobních ambic a k plnění svých vlastních cílů a svévolných závazků, jejichž obsah a možné důsledky jste s námi předem přiměřeně neprojednali a k jejichž přijímání jste od nás nikdy neobdrželi souhlas.

Vaše vojenské cíle NEJSOU našimi cíli, vaše válečnické ambice nejsou našimi ambicemi, vaše pocity osobní zavázanosti jestřábům nepociťujeme jako závazky své vlastní a Vaši apriorní nenávist k Rusku a všemu ruskému s Vámi nesdílíme. Nehodláme se nijak podílet na jejich naplňování a nehodláme ani připustit, abyste válku proti Rusku podporovali Vy za naše daně, cenou životů nebo zdraví kohokoli z  nás či našich dětí a ani jménem naší krásné České republiky.

Tuhle ani žádnou jinou válku nepovažujeme za zájem České republiky ani jejích občanů. Na tohle si vás, vážení politici a novináři, rozhodně neplatíme, k tomu jsme Vám mandát v žádných volbách nepropůjčili, to Vám prostě NEDOVOLÍME.

Vaše jednání pociťujeme jako Vaši dlouhodobou, konzistentní a nezákonnou snahu o odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod v naší zemi, založeného Listinou, jako snahu znemožnit, omezit či infiltrovat činnost ústavních orgánů. Pociťujeme je jako snahu znemožnit či ztížit nám, občanům České republiky, účinné použití zákonných prostředků obrany proti mocenské libovůli Vás politiků, zákonodárců, dalších složek státní moci i proti jednostranné propagandě médií.

Vaše připouštění jakéhokoli zapojení ČR do války z Vašich úst pociťujeme jako Vaši  zradu, vlastizradu i velezradu zároveň. Vnímáme je jako přímé a bezprostřední ohrožení na životě, jako Vaši bezprostřední hrozbu pro životy nás a našich dětí ve smyslu ustanovení zákona o nutné obraně a krajní nouzi. Cítíme důvodnou a naléhavou potřebu se před Vámi, vašimi válečnickými kroky a před jakýmkoli Vaším dalším setrváním v mocenských funkcích státu nebo samospráv přiměřeně bránit, přičemž při přímém ohrožení životů nás a našich dětí válkou z Vaší strany lze za přiměřené považovat téměř jakékoli naše kroky nebo opatření.

Cítíme se být rukojmími Vašich nezkrotných válečnických ambicí a vaší mentální nedostatečnosti k mírovým jednáním. Stejně tak vnímáme jako Vaše rukojmí také všechny obyčejné občany Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska i samotné Ukrajiny a Ruska.

KATEGORICKY VÁS PROTO VYZÝVÁME, všechny dohromady i jednoho každého z Vás jednotlivě, abyste jakékoli další válečné rétoriky OKAMŽITĚ zanechali, abyste IHNED zastavili JAKÉKOLI dodávky zbraní do oblasti konfliktu. Ty přímé, ty nepřímé i ty, které provádíte v zastoupení jiných zemí.

Žádáme Vás, abyste ihned přehodnotili veškeré své ambice, závazky a konkrétní kroky směrem od vojenských k diplomatickým, od propagace války a „vítězství“ směrem k mírovému jednání, k nalezení a prosazení dostatečných záruk vzájemné bezpečnosti a míru pro všechny zúčastněné země a jejich občany, včetně Ukrajiny a Ruska.

Žádáme Vás, abyste namísto obsahově prázdných a vágních „evropských hodnot“ vrátili naši zemi k tradičnímu respektu k lidským právům, k Listině základních práv a svobod, k dodržování Ústavy České republiky, k odmítání principu kolektivní viny a k přiznání plné ochrany právu každého člověka na svobodu slova a projevu, které jsou podstatou našeho právního řádu a základním znakem přítomnosti demokracie v naší zemi.

Žádáme Vás, abyste se ihned, veřejně a bezpodmínečně, zřekli jakékoli možnosti zapojení nebo vstupu ČR do války, jakékoli další vojenské, zbrojní i rétorické podpory kterékoli z válčících stran a abyste se občanům České republiky i celého světa omluvili za váš dosavadní podíl na rozdmýchávání a přiživování válečného konfliktu na Ukrajině, kde my ostatní jsme až dosud trpně rukojmími Vašich válečnických ambicí, dojnými krávami vašich vojenských výdajů a podvedenými voliči vylhaných volebních programů.

V případě, že se možnosti války veřejně a bezpodmínečně zřeknete do 28.2.2023, budeme moci přestat pociťovat Vaše další setrvání v politice jako bezprostřední a trvající hrozbu pro životy nás a našich dětí ve smyslu ustanovení zákona o nutné obraně a krajní nouzi, jako bezprostřední ohrožení demokracie v naší zemi podle čl.23 Listiny základních práv a svobod, i jako konec naplňování skutkové podstaty trestného činu vlastizrady podle § 309 trestního zákoníku Vámi všemi společně i jedním každým z Vás.

Odpovědnost za osudy nás všech, našich dětí a také za osud svůj vlastní teď máte ve svých rukou Vy.

Prosíme Vás, nepokoušejte se v nás dále prodlužovat fatální pocit ohrožení životů nás a našich dětí Vaší ambicí vojenského vítězství. Cítíme se být ohroženi v první řadě Vámi! Všemi společně i jedním každým z Vás.

Děkujeme Vám za zvážení této mimořádně naléhavé prosby.

AAA_-_NO_WAR1.jpg


Ing.Michal Rozkydálek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing.Michal Rozkydálek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...