Vyjádření nesouhlasu s vybudováním místní komunikace v ulici V Úvoze (DI01) v Roztokách v plánovaném rozsahu

My, níže podepsaní lidé z Roztok a Žalova, na základě ust. § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů podáváme následující námitku. Nesouhlasíme s odůvodněním návrhu ÚP Roztoky, že místní komunikace – ul. V Úvoze (DI01) – v návaznosti na MK – ul. Potoky a ul. Levohradeckou umožní
1. propojení místních částí Roztoky a Žalov
2. zpřístupnění a prostupnost zastavěného území s napojením na ul. Obránců Míru
a to z následujících důvodů:
a) místní části Roztoky a Žalov jsou propojeny s ulicí Obránců Míru několika paralelními ulicemi, které v plném rozsahu umožňují dopravní spojení výše zmíněných městských částí Roztoky. Navrhujeme udržování již stávajících silničních komunikací v provozuschopném stavu.
b) vybudování místní komunikace – ul. V Úvoze (DI01) v plánovaném rozsahu výrazně naruší charakter a historii ulice, která je využívaná hlavně dětmi základních a mateřských škol, rodinami a dalšími chodci jako bezpečná cesta k dosažení dětského hřiště, základní školy a mnohých sportovních aktivit (Via Vestra, Tenis Žalov atd.). Snad nemusíme zastupitelům připomínat, že v tomto případe jde o nejzranitelnější účastníky silničního provozu, kterým je nutné poskytovat co největší ochranu. Stávající ulice V Úvoze (DI01) je nejen příjemná, ale i bezpečná.
c) Žádáme o vysvětlení vymezené šíře 8,0 m pro navrhovaný koridor určen pro přestavbu místní komunikace. Ul. V Úvoze (DI01) navazuje na ul. Potoky a ul. Levohradeckou, které v mnohých svých částech nedosahují šíře 8,0 m a tím by nebyl umožněn plánovaný plynulý obousměrný provoz.
d) Žádáme o vysvětlení důvodu, proč je přestavbu místní komunikace – ul. V Úvoze (DI01) vymezena jako veřejně prospěšná stavba VD25. Zdůrazňujeme, že výše uvedená ulice není jedinou spojnicí mezi místní částí Roztoky a Žalov, a ani nemá parametry pro výrazné zvýšení prostupnosti zastavěného území. Naopak plánovaná přestavba výrazně zasáhne do pohodlí a naučených zvyků mnohých občanů Roztok a Žalova.
e) A snad nemusíme městu Roztoky ani jeho zastupitelům zdůrazňovat, že plánovaná přestavba zasáhne do zelených ploch města Roztoky. Dovolíme si připomenout, že vedení města i jeho zastupitelé mnohokrát veřejně zastávali stanovisko maximální ochrany zelených ploch Roztok a Žalova. Žádáme, ať svým slibům dostojí. Přínosy této stavby nejsou v souladu se získaným benefitem.
f) Prosíme o sdělení skutečného důvodu přestavby místní komunikace – ul. V Úvoze (DI01).
Ponechte ul. V Úvoze (DI01) pěším, cyklistům, dětem a rodinám. Umožněte jim neohrožující cestu příjemným prostředím. Žádáme pořizovatele, Městský úřad Roztoky a určeného zastupitele o vyjádření.


Radka Plíhalová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Radka Plíhalová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...