Vyhlášení stavu klimatické nouze v Novém Jičíně

My níže podepsaní občané města Nový Jičín si uvědomujeme závažnost stavu životního prostředí a negativní dopady klimatických změn. Bohužel jsou tyto globální změny patrné již i v Novém Jičíně (například dlouho trvající období sucha, bleskové povodně, invaze kůrovce atd.) a jsme přesvědčeni, že pokud s těmito změnami nebudeme bojovat bude se tento problém jen prohlubovat. 

Žádáme Vás tudíž o laskavé zvážení možnosti připojení se k desítkám světových měst světa i k několika státům a vyhlášení „stavu klimatické nouze“. V rámci vyhlášení stavu klimatické nouze Vás žádáme o zvážení následujících kroků, které by mohly pomoci zatáhnout za brzdu klimatické změny:

 • Budeme pokračovat v motivaci občanů, podnikatelů a firem ke snižování množství komunálního odpadu a budeme se také snažit motivovat ke zvýšení procenta vytříděného odpadu. Zavedeme koše na separovaný odpad místo existujících košů na směsný odpad.
 • Zvážíme zavádění ochlazovacích vodních prvků v místech husté výstavby s nedostatkem zeleně.
 • Podpoříme osvětu hospodaření s vodou v domácnostech a firmách. Aktivně podpoříme přístup městských organizací a úřadů k minimalizaci odpadu a k šetření vodou a obecně energií (energetický audit, zateplení budov, zavedení úsporných žárovek a elektrospotřebičů, šetřiče vody, využití dešťové vody při splachování).
 • Budeme pokračovat ve výsadbě zeleně nejen ve městě ale i v jeho okolí. Budeme jednat s úřadem pro zastupování státu o dlouhodobém pronájmů pozemků v Novém Jičíně a okolí za účelem výsadby dřevin.
 • Vysadíme květinové louky (rozšíření biodiverzity) a při výsadbě i při průběžné údržbě zeleně budeme aplikovat postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí (omezení sekání trávy za horkých dnů, omezení počtu sekání trávy během sezóny, omezení používání chemických prostředků při hubení škůdců a plevele apod.). Podobný přístup budeme vyžadovat i od správců zeleně na území Nového Jičína, která není v naší správě.
 • U každého rozvojového projektu na území Nového Jičína budeme prosazovat vsakování a retenci a využití dešťové vody. Bude se jednat například o vsakování na zpevněných plochách parkovišť ve vlastnictví města, zvyšování retenčních schopností při budování a rekonstrukci chodníků, omezení odtoku dešťové vody z cest a jiných zpevněných ploch přímo do kanalizace. Vybudujeme v místech k tomu vhodných zatravněné příkopy případně mokřady, které zamezí rychlému odtoku vody.
 • Zvážíme změny územního plánu vedoucí k většímu využívání zelených střech, budeme se snažit ozelenit vhodné fasády budov ve vlastnictví města a podpoříme ozelenění fasád dalších vhodných budov.
 • Budeme podporovat jen sportovní a kulturní akce na území Nového Jičína, které budou šetrně přistupovat k přírodě a budou se snažit o minimalizaci použití jednorázových plastů a o minimalizaci odpadů.
 • Budeme pokračovat v podpoře individuální pěší a cyklo dopravy.
 • Zvážíme možnosti dalšího zefektivnění centrálního vytápění a pokud to bude možné přechod na ekologičtější vytápění (např. hlubinné vrty).
 • Zavedeme zásady environmentálně a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Budeme požadovat šetrný přístup k přírodě tím, že dodavatelé budou muset například zohlednit životní cyklus výrobků, ekologické materiály a následný odpad.
 • Budeme aktivně spolupracovat s odbornou veřejností a studenty v nacházení dalších řešení omezujících klimatické změny.
 • Omezíme služební cesty osobními auty a budeme se snažit více využívat veřejnou dopravu (autobusy, vlaky).
 • Budeme společně s podnikateli hledat možná řešení při zavádění principů oběhového hospodaření.

Radek Hanák Ficbauer, Katrin Hanáková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Radek Hanák Ficbauer, Katrin Hanáková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...