Věcně shodná připomínka - námitka - územní plán Zeleneč - zástupce veřejnosti

ÚP_Zeleneč_2022_(002).jpg

 

Námitka zástupce veřejnosti proti návrhu územního plánu obce Zeleneč  

I. Oprávnění k podání připomínek

1.        Já, níže uvedený a podepsaný občan Zelenče, okr. Praha východ, uplatňuji v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodné připomínky ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě těchto, níže upřesněných, připomínek zmocňuji k podání námitky a k mému dalšímu zastupování při projednání námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce veřejnosti právnickou osobu: spolek „V Zelenči jsme doma, z.s.“       

Spisová značka: L 68418 vedená u Městského soudu v Praze. Název: V Zelenči jsme doma, z.s. Sídlo spolku: Kasalova 467, 250 91 Zeleneč. Identifikační číslo: 060 80 731. Datum vzniku a zápisu: 27. května 2017. Statutární zástupce spolku: předseda spolku Petr Miencil, bydliště Pod kapličkou 856, Zeleneč)

2.        Věcně shodné připomínky podávám jako obyvatel obce Zeleneč, která je dotčena návrhem územního plánu obce Zeleneč.

3.        Spolek „V Zelenči jsme doma, z. s.“ má jako hlavní poslání ochranu přírody a krajiny. Spolek vstupuje do tohoto řízení jako zástupce veřejnosti.

4.        Předmětem námitky je návrh územního plánu obce Zeleneč, o jehož pořízení rozhodlo zastupitelstvo obce Zeleneč, a jehož návrh byl veřejnosti oznámen vyhláškou obce Zeleneč číslo Č.j. 01140/22/OÚ ze dne 17. 10. 2022 (viz též www.zelenec.cz ).

5.        Využívám proto svého práva a ve lhůtě určené zákonem podávám následující věcně shodné připomínky.

 

II. Odůvodnění námitky

1.        Návrh územního plánu Zelenče (dále ÚP) byl zpracován na základě „Zadání územního plánu“, které schválilo zastupitelstvo obce dne 29. 6. 2021. V Zadání ÚP, které je závazné pro zpracovatele ÚP, je uvedeno kromě jiného: „Rozvoj bude směřován na zvýšení kvality, nikoliv kvantity. Tomuto odpovídá i následující teze rozvoje stanovená pro obec Zeleneč, a to omezit její rozpínání do krajiny. Upřednostnit využívání vnitřních rezerv sídla a proluk.“  Dále „Prioritně by měl navržený rozvoj vycházet z hlavní urbanizační osy a ctít premisu posílení centra obce. Navržená urbanistická koncepce bude založena zejména na rozvojových možnostech obce. Nepředpokládá se tak výrazné navýšení rozvojových ploch.“

2.        Předložený návrh ÚP však neodpovídá zadání, nedostatečně řeší využití vnitřních rozvojových pozemků obce, nárůst tranzitní dopravy, dopravu v klidu, zanedbanou občanskou vybavenost, ani potřebný rozvoj služeb. Nese naopak všechny známky toho, že je zpracován v zájmu developerských firem a těch, kdo budou profitovat na budoucích výnosech z realizace rozsáhlé výstavby pro nové obyvatele, kteří počtem výrazně převýší současný počet obyvatel. Místo toho, aby se územní plán soustředil na reálný rozvoj současné obce, dominuje v něm formální zdůvodnění potřebnosti rozsáhlých záborů orné půdy - 87 ha pro zastavitelné plochy a 57 ha pro plochy změn v krajině.

3.        Návrh územního plánu ignoruje skutečnost, že obec své udržitelné meze rozvoje dosáhla v minulých dvaceti letech, kdy došlo developerským způsobem k nárůstu obyvatel na více než dvojnásobek. Nebylo to, bohužel, provázeno potřebným rozvojem občanské vybavenosti, vybudováním přiměřené dopravní infrastruktury ani cílenou eliminací negativ, která provází každou intenzivní výstavbu. Vše tak zůstává prioritním úkolem pro nadcházející období nového ÚP. Další, extrémní růst obce není v zájmu jejích současných občanů. Přinese jen spoustu dalších obtíží.  Mimo jiné je to i otázka významných nepředvídatelných výdajů, a tím ohrožení hospodaření obce, jejích ekonomických, provozních a sociálních funkcí.

4.        Nárůst obyvatel obce byl již v minulosti zajištěn schválením ÚP pro část Mstětice ve znění platné změny č. 5. Ten předpokládá nejméně zdvojnásobení počtu obyvatel a vytvoření nového obytného celku městského charakteru ve Mstěticích. Tento ÚP části Mstětice byl sice převzat do předloženého celkového návrhu ÚP obce Zeleneč, bohužel však současně s řadou nových změn vedoucích k dalšímu výraznému navýšení kapacity tohoto území. 

5.        Manipulativní textace článku 14.7. návrhu ÚP „Zdůvodnění záboru zemědělského půdního fondu“ zkresluje fakta a používá nepodložené argumenty odůvodňující rozsáhlé zábory ZPF. Klíčová je manipulace se statistikou obyvatel, kdy na základě faktu, že v období 2001-2020 došlo k nárůstu o 1800 obyvatel, se vyvozuje fakt, že je ve veřejném zájmu obce, aby se růst dále zrychlil. A tento údajný veřejný zájem obce je postaven nad zákonem definovaným veřejným zájmem na zachování zemědělského půdního fondu. Zemědělský půdní fond je podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, „... základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.”  Uvedená formulace v bodě 14.7.3: “Bylo tedy dospěno k závěru, že veřejný zájem na rozvoji obce a převzetí zastavitelných ploch a ploch změn v krajině převládá nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu“ je pouze fabulace projektanta řízená zájmy investora projektu ve Mstěticích. Neexistuje žádný veřejný zájem obce na násobném růstu obyvatel obce, který je navrhován mimo rozsah jakékoli demografické prognózy.   Argumentace projektanta směrem k podpoře zájmů investora je v některých pasážích za hranicí korektnosti. Formulace „S ohledem na výše uvedené není v současné době možné předmětné zastavitelné plochy a plochy změn v krajině z nového územního plánu vypustit, neboť by pro obec vyplývala povinnost náhrady nákladů. Dle podkladů předaných investorem je výše dosud investovaných nákladů min. cca 242,2 mil. Kč“ má až charakter nepatřičné vyhrůžky směrem k pořizovateli.    

6.         Projekt výstavby ve Mstěticích. Při veřejném projednání zadání ÚP i na společném jednání nad návrhem ÚP zaznělo, že do návrhu ÚP byl převzat platný územní plán části Mstětice, tj. podle změny č. 5. Skutečností však je, že mezi oběma dokumenty jsou zásadní rozdíly, kdy současný návrh ÚP zvětšuje kapacitu zástavby, rozšiřuje zábor ZPF pro další rezidenční objekty a zvyšuje rozestavěnost v důsledku změny etapizace. Jedná se konkrétně o tyto změny:

·                Blokové bytové domy se v novém návrhu ÚP rozšířily podél hlavní ulice směrem k Zelenči až na západní okraj plochy projektu a současně do 4 bloků části Z8 na jihovýchodním okraji severní části projektu (viz hlavní výkres). Protože centrum nové výstavby ve Mstěticích leží na návrší, které převyšuje okolí, takto navržené bloky bytových domů se čtyřmi nadzemními podlažími na ploše větší než 9 ha hrubě naruší ráz zemědělské krajiny v Polabí.

·                Současně přibyl v novém návrhu ÚP celý pás bloků rezidenční zástavby na západním okraji jižní části projektu (mezi tratí a okrajem ochranného koridoru produktovodu). Kumulovaně to znamená nárust dalších nových obyvatel ve Mstěticích nejméně o tisíc osob oproti platnému ÚP části Mstětice.

·                V návrhu ÚP se výrazně změnila etapizace oproti platnému ÚP části Mstětice. Navržená etapizace projektu je velmi benevolentní a umožnila by vysokou souběžnou rozestavěnost na všech zastavitelných plochách. Výše uvedené změny v návrhu ÚP zásadně rozšiřují možnosti intenzivní stavební činnosti proti dosud platným podmínkám, vytváří hrubý zásah do krajinného rázu a kritickým navýšením dopravy, hluku i znečištění v širším okolí ohrožují závažně životní prostředí.

·                V návrhu se vůbec neřeší dopravní napojení na hlavní komunikaci č. II/101. Zprovoznění tohoto koridoru D2 musí být podmínkou pro výstavbu ve Mstěticích. Realizaci plánovaných staveb na silnici II/101 (kruhová křižovatka se silnicí III/10162, nadjezd nad tratí ve Mstěticích a napojení přes kruhovou křižovatku přímo na exit 8 na D11) je třeba zahrnout do etapizace výstavby.

7.        Republikové priority „PÚR” - Politiky územního rozvoje, čl.19 stanoví následující: „... hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.”.  Tvrdím, že návrh rezervy R1 jde proti smyslu ustanovení článku 19, protože plánuje další zábor zemědělské půdy pro komerční i soukromé účely. Plánovaná rezerva rezignuje na ochranu zemědělské půdy a preferuje soukromý zájem vlastníka. Tvrdím, že návrh rezervy je v rozporu s PÚR, a proto požadujeme její odstranění z územního plánu. Navíc navržené podmínky rezervy R1 jsou vágní, zčásti neměřitelné a působí spíše jako alibi proti nespokojeným vlastníkům půdy.    

III. Text námitky

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům:

1.        Požaduji, aby textace části „Odůvodnění záborů zemědělského půdního fondu“ a následné definice ploch byly přepracovány v souladu s existujícími celospolečenskými zásadami udržitelnosti a ochrany životního prostředí a v souladu s platnými zákony, tedy aby nedocházelo k dalšímu zbytečnému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF). 

2.        Od počátku zpracování návrhu územního plánu existuje nežádoucí personální propojení mezi osobou zástupce pořizovatele územního plánu (na základě příkazní smlouvy mezi obcí a osobou zástupce pořizovatele) a projektantem územního plánu. Jedná se přinejmenším o procesní vadu, která způsobuje zásah do práv dotčených osob, neboť nezajistí dostatečnou kontrola procesu. Požaduji, aby zastupitelstvo obce vyřešilo tuto situaci změnou osoby zástupce pořizovatele.

3.        V textové i grafické části je mnoho skutečností, které lze označit jako tendenční, nepřesné a zavádějící, o čemž svědčí i způsob vypořádání stanovisek a připomínek ze společného jednání o návrhu ÚP.  Požaduji, aby zastupitelstvo obce zajistilo korektní vypořádání připomínek a námitek z veřejného projednání a případně řešilo výměnu projektanta.

4.        Požaduji, aby po zrušení uvažované plochy Z4 pro rezidenční zástavbu na jihozápadě obce byla zrušena nebo výrazně omezena i poměrně předimenzovaná plocha přilehlé zeleně K7 a K8, kterou je žádoucí ponechat v původním využití jako ornou půdu. V této části obce naopak požaduji dokončit pás ochranné zeleně přiměřené šířky podél západní a jižní strany současné zástavby tak, aby byl dokončen dlouholetý plán vytvoření souvislého ochranného pásu zeleně kolem celé obce. 

5.        V místní části Mstětice požaduji, aby:

bytové domy byly pouze podél hlavní ulice od železniční stanice k hlavnímu náměstí (jako v dosud platné změně č. 5 ÚP pro Mstětice),

regulace výstavby dovolila na plochách Z7 a Z8 bytové domy pouze do výšky max. 3. NP,

byl zrušen záměr výstavby nových rezidenčních bloků na západním okraji jižní části projektu a byla tam navržena ochranná zeleň případně v kombinaci s dosud deklarovaným využitím (OV – obchod a výroba) podle platné změny č. 5 ÚP pro Mstětice. To by mělo zajistit novým obyvatelům služby i pracovní místa.

byly upraveny či doplněny navržené podmínky etapizace takto, aby byl zajištěn postupný harmonogram výstavby: Etapa I /Z7:  - realizace výstavby mateřské školy (min. 100 dětí)   Etapa II/Z7:   - kolaudace stavby MŠ (min. 100 dětí) - realizace plánovaných staveb na silnici II/101 (kruhová křižovatka se silnicí III/10162, nadjezd nad tratí ve Mstěticích a napojení přes kruhovou křižovatku přímo na exit 8 na D11).“   Etapa III/Z7: - realizace výstavby na 100 % ploch v I. etapě a více než 70 % ploch v II. etapě - kolaudace staveb na více než 90 % v I. etapě a více 50 % v II. etapě   Etapa I/Z8:    - kolaudace staveb na více než 70 % ploch v zastavitelné ploše Z7 - kolaudace stavby ZŠ - realizace výstavby na více než 90 % ploch v zastavitelné ploše Z7   Etapa II/Z8:   - kolaudace staveb na více než 95 % ploch v zastavitelné ploše Z7 - kolaudace staveb na více než 90 % v I. etapě a více než 50 % v II. etapě.            

6.        Požaduji podrobnější zdůvodnění umístění a funkce biokoridorů a biocenter, vypracování krajinného plánu obce a jejího okolí a plánu adaptace krajiny na klimatickou změnu.

7.        Požaduji zdůvodnění koncepce nových vodních ploch.  

V Zelenči dne 2. 12. 2022.  

Tyto připomínky a text zmocnění připravil spolek „V Zelenči jsme doma, z. s.“

Zmocnění k zastupování veřejnosti spolek „V Zelenči jsme doma, z. s.“ přijímá.  

Za spolek: Petr Miencil, předseda spolku, bydliště Pod kapličkou 856, Zeleneč     

Spisová značka: L 68418 vedená u Městského soudu v Praze.

Název: V Zelenči jsme doma, z.s. Sídlo spolku: Kasalova 467, 250 91 Zeleneč. Identifikační číslo: 060 80 731. Datum vzniku a zápisu: 27. května 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Petr Miencil    Kontaktujte autora petice