Tvoje vzdělání, tvoje odpovědnost.

Školné na vysokých školách

 

Cílem této petice není snaha o zavedení školného nebo prosazení reforem vysokého školství, chceme ale ukázat, že jsou zde i jiné názory na určité části školské reformy, než které jsou prezentovány v mediích.

Zcela nesouhlasíme s vytvořením „dohledových“ orgánů nad vedením vysokých škol. Je naprosto nezbytné, aby vedení vysoké školy zůstalo autonomní, a aby nebylo dovoleno zasahování politiků či jiných osob veřejné správy do chodu jakékoli vysoké školy. Rovněž nesouhlasíme se samofinancováním vysokých škol pouze z výběrů „zápisného“ nebo školného.

Tento dokument by měl poukázat na nejednotnost v pohledu na spolufinancování studií na vysoké škole. Zatímco existují studenti a profesoři, kteří vyjadřují svůj nesouhlas se zavedením školného, my bychom chtěli poukázat na jeho přínos pro vzdělávací program vysokých škol. Věříme, že pokud by byla pravidla správně nastavena a výše školného pevně dána, tak by zátěž pro studenty byla přijatelná. Zároveň by putoval nezanedbatelný finanční obnos do rozpočtu vysokých škol. Proto myšlenku k zavedení školného neodmítáme, naopak, jsme pro jeho zavedení. Jsme totiž pevně přesvědčeni o nezbytnosti kvalitního vzdělávacího programu České republiky a věříme, že zvýšení objemu finančních prostředků pro vysoké školy povede ke zkvalitnění jak výuky, tak prostředí vysokých škol. Zároveň doufáme, že by se tím školy mohly zbavit i „pseudostudentů“, kteří se na vysoké školy pouze přihlásí, požívají studentských výhod, aniž by se vůbec pokusili o studium na škole, která je přijala. Níže jsou uvedené podmínky, za kterých bychom byli ochotni školné přijmout, nebo alespoň o něm dále vyjednávat.

  • Školné na semestr nesmí přesáhnout 5 000 – 10 000 Kč.
  • Veškeré vybrané školné zůstane v rozpočtu vysokých škol. Část školného by mělo zůstat přímo univerzitě, na které bylo vybráno, a část by měla jít do společného finančního orgánu sloužícího výhradně pro vysoké školy. Zde by se finanční prostředky rozdělily podle kvality vysoké školy. Kvalitativní kritéria budou stanovována akademickou obcí a samotnými plátci školného. Takto by se měla podpořit soutěž o kvalitní výuku a zároveň zabránit „rozdávání“ titulů. Velikost jednotlivých částí by měla být předmětem dalšího jednání.
  • Školné se začne splácet až po překročení hranice průměrného měsíčního příjmu.
  • Výše splátek nesmí přesáhnout 10 % čisté mzdy.
  • Školy vypracují systém stipendií pro sociálně slabé a žáky s nadprůměrným prospěchem.
  • Všechny výše uvedené body budou platit bez ohledu na to, zda student dokončí nebo nedokončí vysokou školu.
  • Školné nebude sloužit jako hlavní zdroj příjmů vysokých škol, ale pouze jako zdroj dodatečných příjmů. Finance na veškerý provoz státních vysokých škol budou nadále proudit ze státního rozpočtu.

 

Od zavedení školného si rovněž slibujeme zvýšení platu pedagogů. Mnohdy se vzhledem k jejich intelektuální a pedagogické kapacitě jedná o velice špatně placené pracovní pozice, které místo odpovídající odměny vykonávají jako své „osobní poslání“. Výsledkem by mohlo být i snížení množství práce vyplývající z vykonávání více funkcí najednou, v důsledku čehož se nemohou plně soustředit na svůj prioritní cíl, jímž je vzdělávání studentů.

Finance by dále měly plynout na zlepšení prostředí a vybavení vysokých škol, které je mnohdy v havarijním stavu, i na pomůcky a vzdělávací programy, nezbytné pro kvalitní výuku.

Věříme rovněž, že regulací výše školného by se mohla podpořit věda a výzkum a zatraktivnit obory, které jsou na trhu práce nedostatkové.

 

Sdělení, která by tato petice měla nést, jsou v první řadě jiný pohled na zavedení školného, dále by body výše zmíněné měly sloužit jako páteř při tvoření reforem vysokého školství. Nebudeme svolávat žádná shromáždění ani demonstrace, abychom na sebe upoutávali pozornost. Budeme tuto iniciativu šířit nenásilnou formou v elektronické podobě, protože věříme, že část zodpovědnosti za své vzdělávání nesou i studenti. My bereme naše studium jako nejvyšší prioritu a kvalitní vzdělání řadíme na první příčky svých hodnot. Jsme si plně vědomi, že k jeho dosažení je potřeba, abychom i my přinesli své oběti.

 

Dodatek autora:

 

Nacházíme se v nejisté době plné rozpočtových škrtů a vládních šachů s penězi. Jsem názoru, že bychom si měli vzít příklad z Finska, kde se do školského systému investovaly ohromné finanční prostředky, které v dlouhodobém horizontu přinášejí své plody. V naší společnosti bohužel nemůžeme čekat obdobný krok ze strany vlády, proto musíme vzít odpovědnost do vlastních rukou a ukázat světu, že hodnoty máme správně nastavené, a že i v nelehkých dobách dokážeme jít správným směrem. Je na čase, abychom i my studenti přestali natahovat ruku, utáhli opasky a ukázali, že nám jde o kvalitní vzdělání více než o vlastní pohodlí. Jsem přesvědčený, že mnoho z vás sdílí můj názor a ukáže lidem, že my vysokoškoláci jsme vzdělaní a inteligentní lidé, kteří se nebojí postavit nepříjemnému tváří v tvář. Navíc investice do vzdělání je přece ta nejlepší investice, kterou můžete v životě udělat.

 

Přidejte se k naší skupině (Tvoje vzdělání, tvoje odpovědnost) na Facebooku, kde budeme sdílet názory a informace:

 

http://www.facebook.com/groups/376640169020465/

 

Petiční výbor:


Ondřej Česák, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ondra.cesak@centrum.cz

Jan Michálek, České vysoké učení technické v Praze, michalek.jan2@gmail

Eliška Poláčková, Univerzita Karlova, e.polackova@centrum.cz

 


Ondřej Česák    Kontaktujte autora petice