Tříkrálová výzva starostovi města Chebu Pavlu Vanouškovi

6.1.2012

Vážený pane starosto,

na prosincovém jednání chebských zastupitelů prosadili koaliční partneři z ČSSD a ODS zákaz zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva města na internetu, a to z obavy z udělení pokuty od Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ)1. Na nezávazné sdělení ÚOOÚ, které bylo zveřejněno v červenci 2011, zareagovaly samosprávné celky po celé republice různě. Většina měst se však navzdory nezávaznému pokynu rozhodla zpřístupňovat kompletní videozáznamy i nadále2. Žádná pokuta dosud žádnému městu či kraji udělena nebyla. K ignorování sdělení ÚOOÚ vyzvaly společně i protikorupční organizace Transparency International, Otevřená společnost a Oživení3.

Od července do prosince proběhla řada diskusí a právních analýz, v nichž se právní specialisté jednoznačně postavili na stranu těch měst, která videozáznamy nadále zveřejňují. I proto některé samosprávy, které dříve videozáznamy dočasně zrušily, je opět začaly zveřejňovat. Zároveň samotný ÚOOÚ v průběhu podzimu zmírnil své stanovisko a výslovně zveřejňování videozáznamů na internetu opět povolil4. Je proto s podivem, že 15. prosince chebští představitelé navzdory této situaci zcela neočekávaně, s půl roku starými argumenty, zveřejňování videozáznamů zakázali.

Uplynulý rok jste tedy Vy, pane starosto, společně s dalšími zastupiteli za ČSSD a ODS, zakončil opatřením, které díky nám známým souvislostem chápeme jako opatření učiněné proti duchu demokracie a proti Ústavou zaručenému právu na informace.

Váš zákaz, při jehož politickém schvalování jste se, svorně s koaličními kolegy, schoval za neveřejný názor zaměstnance právního odboru, vnímáme bohužel jako podstatné omezení možnosti veřejné kontroly chebské politiky. Jsme přesvědčeni, že veškeré úspěchy, rekonstrukce, stavby a slavnosti města Chebu zůstávají ve stínu tohoto nedemokratického rozhodnutí.

My, občané města Chebu a občané z blízkého okolí, jejichž životní náplň je spjata s vizitkou tohoto kdysi hrdého města s vydobytými právy, Vás tímto žádáme, abyste přehodnotil zmíněné rozhodnutí a na nejbližším zasedání zastupitelstva města se zasadil o jeho změnu tak, aby se videozáznamy nadále na internetu zveřejňovaly.

Iniciátoři výzvy:

Libor Dušek, student VŠ

Petr Budil, student VŠ

Lucie Poláková, zástupce ředitele VOŠ (SZŠ a VOŠ Cheb)

Petr Hruška, katolický farář

Martin Lagarde, jednatel společnosti

Miroslav Podlipský, jednatel společnosti

Antonín Jalovec, učitel Gymnázia

Jiří Motičák, daňový poradce

Jarmila Dušková, jednatelka společnosti

Jan Kopička, jednatel společnosti

Jaroslava Buchnerová, statutární zástupce Joker o.s.

Jindřich Novák, učitel VOŠ (SZŠ a VOŠ Cheb)

Alena Hudousková, sociální pracovnice Diecézní charity pro projekty v Chebu

Robert Bauer, živnostník

Luboš Potužák, jednatel společnosti       

Jan Potužák, projektový manažer

  

Poznámky

1 Důvod tohoto kroku byl postaven na právně nezávazném sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů, které v červenci uvedlo, že takové zveřejňování záznamů pro účely informování veřejnosti není přípustné. Chebští koaliční politici podle svých vyjádření nechtějí riskovat, že městu Cheb bude za případné porušení zákona uložena sankce, která může v případě nejčernějšího scénáře dosáhnout maximální výše 10 milionů korun.

2 A to i s vědomím případného soudního sporu s ÚOOÚ (např. Semily, Poděbrady, Beroun). Jiné samosprávy zvolily cestu kompromisu, v němž buď citlivé osobní údaje vystřihují (Praha, Plzeň) nebo vyvěsily v sále cedule s upozorněním, že je přenos natáčen (zastupitelstvo Karlovarského kraje).

3 A právě k iniciativě Města bez korupce od občanského sdružení Oživení se chebští představitelé v roce 2011 připojili. Přesto výzvu k ignorování právně irelevantního výkladu od toho samého protikorupčního uskupení vedení města Chebu záměrně opomíjí.

4 Viz sdělení ÚOOÚ Magistrátu Karlových Varů, zveřejněné dne 7. 12. 2011: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=300&record=20113 

 

Příloha č. 1:

Praha může záznamy zastupitelstev zveřejňovat

Oživení, o.s., Otevřená společnost o.p.s. a Transparency International – Česká republika o.p.s. (TIC) nesouhlasí s rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy nezveřejňovat audiovizuální nahrávky ze zasedání zastupitelstva města. Magistrát tím zcela popírá svou proklamovanou snahu o zprůhlednění rozhodovacích procesů samosprávy. Alibistické odůvodnění neodborným, právně neopodstatněným a nezávazným „sdělením“ Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) má jen oklamat veřejnost. Čtvrteční zasedání pražského zastupitelstva věnované mj. územnímu plánu a protikorupční strategii si tak zájemci o dění na magistrátu nebudou moci prohlédnout v záznamu – poprvé po několika letech.

Sdělení rozesílané ÚOOÚ, které neobsahuje žádný seriózní právní argument, nepochopitelně opomíjí, že zákony výslovně umožňují publikovat některé osobní údaje o definovaných okruzích osob. Navíc na jednání s představiteli ÚOOÚ v září t.r. za účasti Oldřicha Kužílka z Otevřené společnosti bylo jasně potvrzeno,\že záznamy zveřejňovat možné je. „Skrývání záznamů na základě takto nedůvěryhodného nezávazného sdělení ÚOOÚ, ke kterému po jiných městech a obcích nyní přistoupil Magistrát hl. m. Prahy, tak vyvolává dojem, že jde o účelovou inscenaci a kouřovou clonu s cílem omezit transparentnost“ dodává k tomu O. Kužílek.

Zasedání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná, stejně tak lze občanům obce zpřístupňovat písemné zápisy. Úřad nic nenamítá ani proti přímým přenosům z jednání zastupitelstva. Mnoho obcí a měst své služby občanům ještě zlepšilo umístěním audiovizuálních záznamů zastupitelstva na internetových stránkách. Jednání v naprosté většině navíc probíhají tak, že se na nich žádné chráněné osobní údaje neprojednávají. Jan Kotecký z občanského sdružení Oživení k tomu uvádí: „V případě jednání zastupitelstva o majetkoprávních úkonech obce jednoznačně převládá ústavou zaručené právo na informace nad právem na ochranu osobních údajů. Pokud Magistrát chce dostát svému deklarovanému úsilí o zavedení transparentních rozhodovacích procesů, měl by ve zveřejňování záznamů pokračovat a anonymizovat v nich jen zcela výjimečně se vyskytující chráněné osobní údaje a projevy osobní povahy, pokud se vůbec objeví.“ Se správně vedeným jednáním a přípravou podkladů představuje následná výjimečná anonymizace záznamů snadnou technickou možnost nezbytné ochrany soukromí.

Neodůvodněný neformální „pokyn“ a výhrůžka městům a obcím, aby nezveřejňovaly záznamy, představují bezprecedentní vykročení nezávislého úřadu do politické a ideologické sféry. „Úřad tím opětovně potvrdil, že je institucí, která neplní svou zákonnou roli, ale formalistickým výkladem zákonů pouze slouží nejrůznějším politickým zájmům,“ říká Vladan Brož z Transparency International ČR. Magistráty Prahy, Liberce a Karlových Varů (kde se v posledních měsících odehrály podobné scénáře) jsou dostatečně silnými hráči na to, aby mohly obhájit zveřejňování záznamů před soudem, který je na rozdíl od zpolitizovaného ÚOOÚ autoritativní a nezávislou rozhodující instancí. Fakticky je ale nepravděpodobné, že by k tomu vůbec došlo, neboť novela zákonů o územních samosprávných celcích, připravovaná Ministerstvem vnitra, již výslovně se zveřejňováním audiovizuálních záznamů jednání zastupitelstev počítá.

Příloha č. 2

Časová osa – vývoj celého problému

Červenec 2011

-          Na základě podnětu karlovarského opozičního zastupitele vydal Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) průlomové rozhodnutí, podle něhož nelze ponechávat videozáznamy ze zastupitelstva veřejně přístupné na internetu.

-          MF DNES: Starosta Chebu Pavel Vanoušek (ČSSD) jen kroutil hlavou. "Na jedné straně se říká, že mají být radnice vůči veřejnosti otevřené. Sotva se otevřou, tak někdo přijde s klackem a dá jim za uši,“ dodal starosta s tím, že okamžitě vše nechá prověřit právníky.

Srpen, září 2011

-          Některá města v obavě před sankcí ze strany ÚOOÚ stahují videozáznamy ze svých webů do doby, než bude tato právní nejasnost vyřešena či osvětlena.

-          Jiná města záznamy nestahují a jsou odhodlána se v případě udělené sankce s ÚOOÚ soudit, přičemž deklarují, že jedinou věrohodnou instancí je v tomto případě pouze Ústavní soud.

-          Město Cheb se k věci nijak veřejně nevyjadřuje, s ohledem na červencový „odsuzující“ výrok starosty Vanouška s deklarováním okamžitého prověření právníky lze mít za to, že Cheb videozáznamy nehodlá stáhnout.

Podzim 2011

-          Na komunální i celostátní úrovni probíhá řada odborných diskusí, je vydáno několik právních analýz, které stanovisko ÚOOÚ vyhodnocují 1) jako právně nezávazné a nevymahatelné, 2) jako ústavně nekonformní.

-          Mluvčí ÚOOÚ v rozhlase sama vyvrací původní rezolutní stanovisko zamítající veškeré videozáznamy, ale vykládá jej tak, že se zákaz týká pouze těch částí z jednání, u nichž byl nahlas vysloven citlivý údaj o 3. osobách, přičemž přiznává, že žádný takový údaj Úřad ještě na žádném zastupitelstvu Úřad nenalezl.

-          Některá města (či kraje), která předtím videozáznamy stáhla, znovu videozáznamy vracejí na svůj web, často i se zdokonaleným systémem střihání inkriminovaných pasáží nebo s cedulkami oznamujícími zaznamenávání jednání.

7. prosinec 2011

-          ÚOOÚ vydává sdělení adresované Magistrátu města Karlovy Vary týkající se případu z července, kdy sice deklaruje nesoulad se zákonem, ale zároveň „konstatuje, že míra společenské nebezpečnosti tohoto protiprávního jednání nebyla tak vysoká, aby naplnila materiální stránku správního deliktu“.

-          Dále ÚOOÚ konstatoval, že „s ohledem na oprávněný zájem občanů na informace o dění v obecních zastupitelstvech a s ohledem neexistenci konkrétní právní úpravy audio- a videozáznamů lze považovat tyto záznamy za naplnění povinnosti obce informovat občany o činnosti orgánů obce. Osobní údaje zveřejněné a zpřístupněné v těchto záznamech však musí být anonymizované“.

-          V praxi tedy ÚOOÚ potvrdil slova své mluvčí v rozhlase, a navíc nejen, že neudělil pokutu, ale ani neshledal žádný správní delikt, za který by případně mohl udělit pokutu: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=300&record=20113 

15. prosinec 2011 

-          Zasedá chebské zastupitelstvo: citlivý bod zákazu záznamů (pro veřejnost však předem v pozvánce přístupný pouze neurčitý název bodu: Dodatek jednacího řádu Zastupitelstva města Chebu pořizování, uchovávání a zveřejňování zvukových, obrazových a audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva) zařazuje až na 28. místo z celkových 30 bodů.

-          Starosta Vanoušek odkazuje na „nejnovější výklad ÚOOÚ“, který je „nekompromisní“ a podle něhož se údajně nesmí zveřejňovat videozáznamy kompletně celé a pod hrozbou pokuty až 10 milionů korun.

-          Opoziční zastupitelé upozorňují na opačné přístupy měst, výzvy občanských sdružení, právní analýzy, stanoviska samotného ÚOOÚ, zmiňují i reportáž v rozhlase (Licková), poukazují na přístup Prahy a Plzně, které videozáznamy stříhají (Votruba) a navrhují s ohledem na nové informace odložení bodu na další zastupitelstvo (Jakl).

-          Vedení města argumentuje pouze tím, že názor městského právníka Vlny je odlišný a výklad ÚOOÚ je nekompromisní (od července, kdy starosta hovořil o okamžitém prověření právníky – tj. více právníků – uběhlo již půl roku).

-          Koaliční zastupitelé odmítají odložení bodu na další zastupitelstvo a jednotně bez další diskuse (všichni koaliční zastupitelé vyjma starosty po celou dobu mlčí) hlasují pro úplný zákaz zveřejňování videozáznamů.

2. polovina prosince 2011 

-          Zprávy z Chebu informují veřejnost, u které toto rozhodnutí vzbuzuje neobvykle silné reakce.

-          Dlouholetý člen chebské ODS Miroslav Podlipský veřejně deklaruje, že na základě tohoto „nepochopitelného“ rozhodnutí zvažuje odchod ze strany.

-          Město Cheb posléze vydává na svém webu prohlášení, kde stále opakuje stejné argumenty, které již zazněly od starosty Vanouška na zastupitelstvu (opomíjí argumenty, které zazněly od opozice přímo na zastupitelstvu, i které byly uvedeny v článku Zpráv z Chebu), nechává si pouze „otevřená vrátka“ slibem, že do doby změny zákona bude vedení města hledat další možnosti, jak se vrátit k předchozímu stavu: http://www.cheb.cz/zpetne-zverejnovani-jednani-zastupitelu-skoncilo/d-938900

-          Jiří Macek pokládá radnici na webu města několik dotazů, mj., proč neučiní opatření formou vyvěšení cedulek – na dotazy mu není odpovězeno, použity jsou stále stejné argumenty o nekompromisním výkladu a hrozbě sankce 10 milionů korun: http://www.cheb.cz/zaznamy-ze-zastupitelstva/d-939033

 

 


Libor Dušek    Kontaktujte autora petice