ZA ZACHOVÁNÍ A REVITALIZACI FRAGMENTU MOSTU PLK. ŠRÁMKA V HRADCI KRÁLOVÉ, SVINARECH (K.Ú. SVINARY)

Dle
čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním


My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice: 


ZA ZACHOVÁNÍ A REVITALIZACI FRAGMENTU MOSTU 

PLK. ŠRÁMKA V HRADCI KRÁLOVÉ, SVINARECH (K.Ú. SVINARY)


nesouhlasíme s převodem fragmentu tohoto mostu do majetku 

Královéhradeckého kraje a s jeho likvidací. 


Význam mostu

Historický Most plk. Šrámka z roku 1907, zachovaný v rozsahu jednoho mostního pole, je nejstarším dochovaným mostem v Hradci Králové. Je také významným dokladem mostního stavitelství, konstrukčních znalostí a řemeslné zručnosti své doby. Jeho ocelová nýtovaná příhradová konstrukce je výjimečná a jedná se tak o technickou památku. Navíc tento typ mostů v posledních letech z našeho prostředí rychlým tempem mizí.


Současné osudy mostu

Od roku 2018 je výše uvedený most v majetku Statutárního města Hradec Králové. Vedení města však nechalo most po jeho sejmutí ze svého původního místa chátrat a nepodniklo ve prospěch jeho fyzické záchrany a následného restaurování prakticky nic. Přestože na řešení situace opakovaně naléhali někteří zastupitelé a radní města a Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s., nedošlo v této záležitosti k žádnému pozitivnímu posunu. Vedení města má k dispozici veškerou potřebnou dokumentaci mostu (aktuální z března 2021), zhodnocení stavu, navržený postup jeho převozu a ošetření. Existuje také územní studie, která po restaurování mostu řeší jeho nové využití jako lávky pro pěší a cyklisty na Piletickém potoce. Tento záměr využití schválil Výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města. Odborná Komise Rady města pro památky doporučila Radě města urychlené přijetí kroků, které by spočívaly v zamezení dalšího chátrání fragmentu mostu a v jeho postupné revitalizaci. Snahu o zachování fragmentu mostu a o jeho další důstojné využití podpořily již dříve také Národní technické muzeum a Národní památkový ústav. Přes výše uvedené byla dne 23. 7. 2021 v České televizi odvysílána reportáž, v níž byla zmíněna možnost, resp. požadavek navrácení mostu plk. Šrámka zpět do majetku Královéhradeckého kraje a jeho následná likvidace. Tento přístup považujeme za naprosto nepřijatelný, nedůstojný a diletantský. Přitom z našeho prostředí existují pozitivní příklady oprav podobných mostních konstrukcí. Jmenujme např. opravu ocelového příhradového mostu v Kuksu z roku 1903 (https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/34208-zachrana-oceloveho-prihradoveho-mostu-v-kuksu) nebo nýtovaného mostu v Poličce z roku 1901 (https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/71887-rekonstrukce-oceloveho-nytovaneho-mostu-v-policce) (obě rekonstrukce byly nominovány na prestižní ocenění Patrimonium pro futuro).

 

 Minulost

Most_Svinary_12.jpg

Současnost 

Most_Svinary_3.jpg

Budoucnost?

polička.jpeg

(zdroj: https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/71887-rekonstrukce-oceloveho-nytovaneho-mostu-v-policce)

 

Naše výzva

Členové Rady města Hradec Králové a všichni zastupitelé města složili slib, ve kterém se zavázali, že budou hájit zájmy občanů města Hradce Králové, mezi které mj. patří i ochrana jeho kulturního dědictví, péče o něj a ochrana veřejného zájmu. Tyto zájmy jsou případným převodem mostu zpět do majetku Královéhradeckého kraje a jeho následnou likvidací jednoznačně dotčeny. 

 

Pro město Hradec Králové by mělo být zachování fragmentu mostu plk. Šrámka, jeho restaurování a následné nové využití naprostou samozřejmostí, ať už z pohledu památkové péče nebo pro jeho technicko-kulturní význam. Vedení města opakovaně nebere v potaz odborná stanoviska doporučující zachování mostu a jeho restaurování ani názory občanů města. Chceme proto vyvolat celospolečenskou diskuzi nad touto situací a apelujeme na vedení města Hradce Králové na přehodnocení přístupu v této věci. 


Vyzýváme proto primátora, radní a zastupitele Statutárního města Hradec Králové k přehodnocení svého dosavadního laxního přístupu k této technické památce a k tomu, aby podnikli okamžité kroky vedoucí k jejímu zachování, konzervaci a následné revitalizaci.


Petiční výbor:

Mgr. Rudolf Khol, Káranice 70, 503 66 Káranice


Mgr. Jan Košek, Citrusová 150, Hradec Králové 9, 500 09 Hradec Králové


Mgr. Hynek Kaplan, Horova 825/19, Hradec Králové 2, 500 02 Hradec Králové

 

Zastupovat petiční výbor při jednáních se státními orgány je oprávněn: 

Mgr. Rudolf Khol, Káranice 70, 503 66 Káranice

e-mail: r.khol@seznam.cz


V Hradci Králové 29. července 2021


Hynek Kaplan    Kontaktujte autora petice