Požadujeme pozastavení příprav na výstavbu tratě, navrhujeme otevřít širokou odbornou diskuzi, ale především žádáme o to, aby se celý projekt konzultoval s obyvateli dotčených obcí.

„STOP VRT“
Petice dle zákona č. 85/ 1990 Sb. o právu petičním Petičnímu výboru PSP ČR, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana


My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme svým podpisem nesouhlas s výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) v České republice v podobě, ve které je nám v současné době prezentována. Naše námitky jsme shrnuli do několika hlavních argumentů:

1) Prezentované trasy VRT nebyly včas a dostatečně projednány s obyvateli lokací, kterých se stavba a následný provoz rychlovlaků týká. Z doposud probíhající komunikace vyplývá, že osoby a orgány zodpovědné za výstavbu VRT považují názory obyvatel za bezpředmětné.

2) Plánovaná trasa navrhované trati má být zcela nelogicky vedena mimo stávající dopravní koridory, jejichž využití by nejen snížilo cenu výstavby VRT, ale především by nemusela být nenávratně zničena či poškozena podstatná část české krajiny. Realizací výstavby nových železničních tras i provozem rychlovlaků by došlo k narušení unikátních ekosystémů a k záborům nejkvalitnějších půd, které slouží k produkci potravin zásobujících většinu obyvatel naší země.


3) Je třeba znovu zvážit, zda má na tak malém území tato stavba smysl a zda, vzhledem k tempu příprav, bude po uvedení do provozu odpovídat úrovni aktuálních dopravních technologií. Výstavba takto navrhované trasy by tak mohla bezdůvodně omezit a paralyzovat životy až stovek tisíc obyvatel – jejich zdraví, kvalitu života a hodnotu jejich majetku.


4) V době současného zadlužování obyvatel České republiky pokládáme za důležité investovat finance plynoucí z našich daní zodpovědně, s ohledem na zájmy všech českých občanů. Například do rekonstrukce stávající husté železniční sítě.
Požadujeme pozastavení příprav na výstavbu tratě, navrhujeme otevřít širokou odbornou
diskuzi, ale především žádáme o to, aby se celý projekt konzultoval s obyvateli dotčených obcí.

 


VRTáci z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že VRTáci z.s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...