Stěžery bez skládky odpadové zeminy

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s plánovaným zavezením remízku v Charbuzicích u bývalé cihelny za obcí Stěžery. Svými hlasy se obracíme na KÚ Královéhradeckého kraje – k záměru „Stěžery – rekultivace vytěžených ploch“ -  č. j.: KUKHK-22979/ZP/2020,na vědomí  - zastupitelstvo obce Stěžery. Remízek v Charbuzicích vznikl na místě bývalé cihelny. Byl zde vysazen lesík, který spoluutváří místní krajinu a přirozeně doplňuje okolní obdělávanou půdu. Je to místo úkrytu pro zvěř, jedna z mála možností procházky v okolí obce Stěžery a v neposlední řadě plní účel přirozeného vsakování dešťové vody a vodního rezervoáru v době sucha, což je v dnešní době jedna ze státních priorit boje s nastávajícím suchem. Současně jde o zdroj kyslíku a přirozený vzduchový filtr. Zavezení bývalé těžební jámy v remízku cca 72 000 tun odpadové zeminy a následné zastavění občanskou výstavbou  je zcela nevhodný a nevratný zásah do místního ekosystému. Přirozený vodní rezervoár bude nenávratně narušen, zcela jistě dojde ke kontaminaci spodních  vod, protože v dokumentaci záměru není nikde uvedeno o jakou „zeminu“ se jedná. V době před listopadem 1989 tu již měla být zřízena skládka. Ale protože byla vyhloubena studna na dně bývalého těžebního prostoru, aby se zrušila nepropustnost jílové vrstvy, od zřízení skládky se ustoupilo. Byla poté zbudována v nedalekém Lodíně. Prameny pod remízkem jsou propojeny s jezerem pod Prachárnou. Z tohoto jezera braly dříve Stěžery pitnou vodu. Z hlediska další masové zástavby není toto území vhodné pro další rozšíření počtu obyvatel. Oblast není napojena na žádnou infrastrukturu, komunikace je kapacitně postačující právě pro současnou zástavbu bez další rezervy, oblast neposkytuje ani další zázemí pro rekreaci, sport, děti, parkování vozidel a podobně. Tento záměr nekoresponduje ani se současnými urbanistickými a krajinnými trendy.  Plánované změny nepřinesou z hlediska ekologie, ochrany přírody, zdraví obyvatel, komfortu a standardu žití žádný užitek. Užitek z těchto projektů nevznikne ani obci – naopak její rozpočet odloučená lokalita neúměrně zatíží a to na úkor ostatních obyvatel.    Požadujeme:  1.     Ustoupení od záměru zavezení bývalé těžební jámy  2.     Ustoupení od záměru občanské výstavby   Respektujeme soukromé vlastnictví, ale nesmí to být nadřazené ochraně přírody. Je naší povinností zachovat přírodní zdroje a krajinu pro další generace.


Lenka Takáčová, spolek Stěžery bez skládky odpadové zeminy z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lenka Takáčová, spolek Stěžery bez skládky odpadové zeminy z.s., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...